1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 3

  1. În anul al cincisprezecelea al domniei împăratului Tiberiu, pe când Ponţiu Pilat era guvernator al Iudeii, Irod, tetrarh al Galileii, Filip, fratele său, tetrarh al ţinutului Itureii şi Trahonitidei, iar Lisania, tetrarh al Abilenei,
  2. pe timpul arhiereilor Anna şi Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu s-a adresat lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu.
  3. El a străbătut tot ţinutul Iordanului, predicând botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor,
  4. aşa cum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia profetul: Glasul celui care strigă în pustiu: Pregătiţi calea Domnului, faceţi drepte cărările lui;
  5. orice vale va fi umplută şi orice munte sau deal va fi nivelat; drumurile strâmbe vor fi îndreptate, iar cele cu gropi vor fi netezite
  6. şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.
  7. Aşadar, spunea mulţimilor care veneau ca să fie botezate de el: "Pui de vipere! Cine v-a învăţat să fugiţi de mânia care vine?
  8. Faceţi roade vrednice de pocăinţă şi să nu începeţi a spune în voi înşivă: «Noi îl avem de tată pe Abraham», căci vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice fii lui Abraham din pietrele acestea.
  9. Securea este deja pusă la rădăcina pomilor; deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat şi aruncat în foc".
  10. Iar mulţimile îl întrebau: "Atunci ce trebuie să facem?"
  11. Răspunzând, le-a spus: "Cel care are două haine să împartă cu cel ce nu are, iar cine are de mâncare să facă la fel".
  12. Au venit şi unii vameşi ca să fie botezaţi şi i-au spus: "Învăţătorule, noi ce trebuie să facem?"
  13. El le-a spus: "Nu pretindeţi mai mult decât ceea ce a fost fixat pentru voi".
  14. Şi unii soldaţi l-au întrebat la fel spunând: "Iar noi ce trebuie să facem?" El le-a zis: "Nu maltrataţi şi nu acuzaţi pe nimeni pe nedrept şi fiţi mulţumiţi cu solda voastră".
  15. Deoarece poporul era în aşteptare şi toţi se întrebau în inima lor despre Ioan, dacă nu cumva este el Cristosul,
  16. Ioan le-a răspuns tuturor: "Eu vă botez cu apă, însă vine unul mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei. El vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc.
  17. El are în mână lopata de vânturat ca să cureţe aria şi să adune grâul în grânarul său, iar pleava o va arde în focul care nu se va stinge".
  18. Astfel, prin multe alte îndemnuri, el predica poporului vestea cea bună.
  19. Dar Irod tetrarhul, fiind mustrat de el din cauza Irodiadei, soţia fratelui său, şi din cauza tuturor relelor pe care le făcuse Irod,
  20. a mai adăugat-o şi pe aceasta peste toate: l-a aruncat pe Ioan în închisoare.
  21. În timp ce tot poporul era botezat, a fost botezat şi Isus şi, pe când se ruga, cerul s-a deschis
  22. şi Duhul Sfânt a coborât asupra lui sub chip trupesc, ca un porumbel, şi o voce a venit din cer: "Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine îmi găsesc toată bucuria".
  23. Când Isus a început să predice, avea cam treizeci de ani. După cum se credea, era fiul lui Iosif, fiul lui Eli,
  24. fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif,
  25. fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai,
  26. fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semein, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda,
  27. fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri,
  28. fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er,
  29. fiul lui Iesu, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi,
  30. fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim,
  31. fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David,
  32. fiul lui Iese, fiul lui Obed, fiul lui Booz, fiul lui Sala fiul lui Naason,
  33. fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda,
  34. fiul lui Iacob, fiul lui Isaac, fiul lui Abraham, fiul lui Terah, fiul lui Nahor,
  35. fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala,
  36. fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh,
  37. fiul lui Matusalem, fiul lui Enoh, fiul lui Iaret, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainam,
  38. fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.

  II. PREGĂTIREA ACTIVITĂŢII PUBLICE
  A LUI ISUS


  Predica lui Ioan Botezătorul
  (Mt 3,1-12; Mc 1,1-8; In 1,19-28)

  Capitolul 3

  1 În anul al cincisprezecelea al domniei împăratului Tiberiu a, pe când Ponţiu Pilat era guvernator al Iudeii, Irod, tetrarh b al Galileii, Filip, fratele său, tetrarh al ţinutului Itureii şi Trahonitidei, iar Lisania, tetrarh al Abilenei c, 2 pe timpul arhiereilor Anna şi Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu s-a adresat lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. 3 El a străbătut tot ţinutul Iordanului, predicând botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor, 4 aşa cum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia profetul:
      Glasul celui care strigă în pustiu:
      Pregătiţi calea Domnului,

      faceţi drepte cărările lui;
  5    orice vale va fi umplută
      şi orice munte sau deal va fi nivelat;
      drumurile strâmbe vor fi îndreptate,
      iar cele cu gropi vor fi netezite

  6    şi orice făptură d va vedea
      mântuirea lui Dumnezeu
  .
       7 Aşadar, spunea mulţimilor care veneau ca să fie botezate de el: "Pui de vipere! e Cine v-a învăţat să fugiţi de mânia care vine? 8 Faceţi roade vrednice de pocăinţă şi să nu începeţi a spune în voi înşivă: «Noi îl avem de tată pe Abraham», căci vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice fii lui Abraham din pietrele acestea. 9 Securea este deja pusă la rădăcina pomilor; deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat şi aruncat în foc". 10 Iar mulţimile îl întrebau: "Atunci ce trebuie să facem?" 11 Răspunzând, le-a spus: "Cel care are două haine să împartă cu cel ce nu are, iar cine are de mâncare să facă la fel". 12 Au venit şi unii vameşi ca să fie botezaţi şi i-au spus: "Învăţătorule, noi ce trebuie să facem?" 13 El le-a spus: "Nu pretindeţi mai mult decât ceea ce a fost fixat pentru voi". 14 Şi unii soldaţi l-au întrebat la fel spunând: "Iar noi ce trebuie să facem?" El le-a zis: "Nu maltrataţi şi nu acuzaţi pe nimeni pe nedrept şi fiţi mulţumiţi cu solda voastră".
       15 Deoarece poporul era în aşteptare şi toţi se întrebau în inima lor despre Ioan, dacă nu cumva este el Cristosul, 16 Ioan le-a răspuns tuturor: "Eu vă botez cu apă, însă vine unul mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei f. El vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. 17 El are în mână lopata de vânturat ca să cureţe aria şi să adune grâul în grânarul său, iar pleava o va arde în focul care nu se va stinge". 18 Astfel, prin multe alte îndemnuri, el predica poporului vestea cea bună. 19 Dar Irod tetrarhul, fiind mustrat de el din cauza Irodiadei, soţia fratelui său, şi din cauza tuturor relelor pe care le făcuse Irod, 20 a mai adăugat-o şi pe aceasta peste toate: l-a aruncat pe Ioan în închisoare.

  Botezul lui Isus
  (Mt 3,13-17; Mc 1,9-11)
      21 În timp ce tot poporul era botezat, a fost botezat şi Isus şi, pe când se ruga, cerul s-a deschis 22 şi Duhul Sfânt a coborât asupra lui sub chip trupesc, ca un porumbel, şi o voce a venit din cer: "Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine îmi găsesc toată bucuria" g.

  Genealogia lui Isus
  (Mt 1,1-17)
      23 Când Isus a început să predice, avea cam treizeci de ani. După cum se credea, era fiul lui Iosif, fiul lui Eli, 24 fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif, 25 fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai, 26 fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semein, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda, 27 fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, 28 fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er, 29 fiul lui Iesu, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, 30 fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim, 31 fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David, 32 fiul lui Iese, fiul lui Obed, fiul lui Booz, fiul lui Sala fiul lui Naason, 33 fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda, 34 fiul lui Iacob, fiul lui Isaac, fiul lui Abraham, fiul lui Terah, fiul lui Nahor, 35 fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala, 36 fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh, 37 fiul lui Matusalem, fiul lui Enoh, fiul lui Iaret, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainam, 38 fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.

   

  Note de subsol


  a Împărat roman în timpul lui Isus 14-37 d.C. Anul al cincisprezecelea al domniei lui ar putea fi anul 26 sau 28 al erei creştine, depinde dacă se ia în consideraţie perioada în care a fost coregent cu August (între 12-14 d.C.). Această dată ar putea coincide cu observaţia din Lc 3,23 că Isus avea treizeci de ani când şi-a început activitatea publică.
  b Tetrarhul, iniţial, era conducătorul unei a patra părţi dintr-o ţară, mai târziu titlul a fost folosit pentru conducătorul unei părţi oarecare dintr-o împărăţie împărţită sau pentru un prinţ cu rang de rege (Mt 14,1; Lc 9,7, Fap 13,1).
  c Itureea este regiunea de la nord-est de Galileea; Trahonitida este un district în estul lacului Genezaret; Abilene este o regiune la nord-est de Damasc.
  d Lit.: orice carne. Această expresie biblică, proprie limbii ebraice, înseamnă orice fiinţă omenească.
  e Imaginea viperei, chiar dacă Luca nu o spune în mod expres, presupune prezenţa unor oameni înstăriţi, ostili oricărei invitaţii la recunoaşterea propriilor greşeli, impermeabili la orice propunere de mântuire. Este vorba aici de un orgoliu personal şi de grup care nu lasă loc pentru nimeni, nici măcar pentru Dumnezeu.
  f Spre deosebire de Mt 3,11, unde expresia se referă la purtatul încălţămintei, aici Luca se referă la interdicţia dată de rabini discipolilor de a dezlega cureaua încălţămintei învăţătorilor, aceasta fiind considerată o impuritate şi o muncă pentru sclavi.
  g Unele traduceri moderne (BJ, TOB), bazate pe o serie de manuscrise importante, au: eu astăzi te-am născut (Ps 2,7). Chiar dacă din punct de vedere al criticii textuale, ţinând cont că expresia cea mai dificilă este cel mai probabil originară, s-ar părea că este forma corectă, cei mai mulţi dintre comentatorii actuali preferă varianta: în tine îmi găsesc toată bucuria. Argumente: 1) numărul mare de manuscrise vechi care conţin această variantă; 2) manuscrisele care conţin varianta cealaltă în multe locuri sunt greşite.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro