1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sfânta Evanghelie după Ioan

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 1

  1. La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.
  2. Acesta era întru început la Dumnezeu.
  3. Toate prin El s-au făcut; și fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut.
  4. Întru El era viață și viața era lumina oamenilor.
  5. Și lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o.
  6. Fost-a om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan.
  7. Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre Lumină, ca toți să creadă prin el.
  8. Nu era el Lumina ci ca să mărturisească despre Lumină.
  9. Cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume.
  10. În lume era și lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut.
  11. Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit.
  12. Și celor câți L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu,
  13. Care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut.
  14. Și Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr.
  15. Ioan mărturisea despre El și striga, zicând: Acesta era despre Care am zis: Cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era.
  16. Și din plinătatea Lui noi toți am luat, și har peste har.
  17. Pentru că Legea prin Moise s-a dat, iar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos.
  18. Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; Fiul cel Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.
  19. Și aceasta este mărturia lui Ioan, când au trimis la El iudeii din Ierusalim, preoți și leviți, ca să-l întrebe: Cine ești tu?
  20. Și el a mărturisit și n-a tăgăduit; și a mărturisit: Nu sunt eu Hristosul.
  21. Și ei l-au întrebat: Dar cine ești? Ești Ilie? Zis-a el: Nu sunt. Ești tu Proorocul? Și a răspuns: Nu.
  22. Deci i-au zis: Cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce spui tu despre tine însuți?
  23. El a zis: Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: "Îndreptați calea Domnului", precum a zis Isaia proorocul.
  24. Și trimișii erau dintre farisei.
  25. Și l-au întrebat și i-au zis: De ce botezi deci, dacă tu nu ești Hristosul, nici Ilie, nici Proorocul?
  26. Ioan le-a răspuns, zicând: Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru Se află Acela pe Care voi nu-L știți,
  27. Cel care vine după mine, Care înainte de mine a fost și Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălțămintei.
  28. Acestea se petreceau în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.
  29. A doua zi a văzut Ioan pe Iisus venind către el și a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii.
  30. Acesta este despre Care eu am zis: După mine vine un bărbat, Care a fost înainte de mine, fiindcă mai înainte de mine era,
  31. Și eu nu-L știam; dar ca să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu, botezând cu apă.
  32. Și a mărturisit Ioan zicând: Am văzut Duhul coborându-Se, din cer, ca un porumbel și a rămas peste El.
  33. Și eu nu-L cunoșteam pe El, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: Peste Care vei vedea Duhul coborându-Se și rămânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt.
  34. Și eu am văzut și am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu.
  35. A doua zi iarăși stătea Ioan și doi dintre ucenicii lui.
  36. Și privind pe Iisus, Care trecea, a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu!
  37. Și cei doi ucenici l-au auzit când a spus aceasta și au mers după Iisus.
  38. Iar Iisus, întorcându-Se și văzându-i că merg după El, le-a zis: Ce căutați? Iar ei I-au zis: Rabi (care se tâlcuiește: Învățătorule), unde locuiești?
  39. El le-a zis: Veniți și veți vedea. Au mers deci și au văzut unde locuia; și au rămas la El în ziua aceea. Era ca la ceasul al zecelea.
  40. Unul dintre cei doi care auziseră de la Ioan și veniseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru.
  41. Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său, și i-a zis: am găsit pe Mesia (care se tâlcuiește: Hristos).
  42. Și l-a adus la Iisus. Iisus, privind la el, i-a zis: Tu ești Simon, fiul lui Iona; tu te vei numi Chifa (ce se tâlcuiește: Petru).
  43. A doua zi voia să plece în Galileea și a găsit pe Filip. Și i-a zis Iisus: Urmează-Mi.
  44. Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru.
  45. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis: Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în Lege și proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret.
  46. Și i-a zis Natanael: Din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis: Vino și vezi.
  47. Iisus a văzut pe Natanael venind către El și a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleșug.
  48. Natanael I-a zis: De unde mă cunoști? A răspuns Iisus și i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin.
  49. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești regele lui Israel.
  50. Răspuns-a Iisus și i-a zis: Pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea.
  51. Și i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul Omului.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro