1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cartea a treia a lui Ezdra

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 8

  1. Și după acestea, în vremea domniei lui Artaxerxe, regele Perșilor,
  2. Ezdra, fiul lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Șalum, fiul lui Sadoc, fiul lui Abitub, fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot, fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi, fiul lui Abiușa, fiul lui Finees, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, preotul cel dintâi, a mers la Ierusalim.
  3. Acest Ezdra s-a suit din Babilon, fiind cărturar iscusit în legea lui Moise, dată de Dumnezeu lui Israel,
  4. Și i-a dat lui regele mărire, aflând har înaintea lui în toate cererile lui.
  5. Și s-au suit împreună cu el unii din fiii lui Israel, din preoții, din leviții și cântăreții templului Domnului, din portarii și din cei închinați templului Domnului, la Ierusalim.
  6. În anul al șaptelea al domniei lui Artaxerxe, în luna a cincea (acesta este anul al șaptelea al regelui), ieșind de la Babilon, la lună nouă, în luna întâi,
  7. Au sosit la Ierusalim, după călătoria cea bună, dată lor de Domnul;
  8. Pentru că Ezdra avea multă știință, ca să nu lase la o parte nimic din legea Domnului și din porunci, învățând pe tot Israelul toate îndreptările și judecățile.
  9. Și a venit porunca, scrisă de regele Artaxerxe, la Ezdra preotul și cititorul legii Domnului, al cărui cuprins este cel de mai jos:
  10. "Regele Artaxerxe, lui Ezdra preotul și învățătorul legii Domnului, salutare.
  11. Chibzuind cu iubire de oameni, am poruncit ca cei ce vor vrea din neamul Iudeilor, dintre preoți și dintre leviți, care sunt în regatul nostru, să meargă împreună cu tine la Ierusalim.
  12. Deci să meargă cu tine câți vor pofti, cum am hotărât eu și cei șapte sfetnici cei mai apropiați ai mei,
  13. Să cerceteze cele ce sunt în Iuda și în Ierusalim,
  14. Potrivit celor ce se află în legea Domnului,
  15. Și să aducă în Ierusalim Dumnezeului lui Israel daruri pe care le-am făgăduit și eu și sfetnicii mei cei mai apropiați și tot aurul și argintul care s-ar afla în țara Babilonului,
  16. Împreună cu cel dăruit de popor la templul Domnului Dumnezeului lor din Ierusalim. Să se adune argint și aur pentru junci, berbeci, miei și pentru ce urmează acestora,
  17. Ca să aducă jertfe Domnului la jertfelnicul Domnului Dumnezeului lor din Ierusalim,
  18. Și toate câte vei chibzui împreună cu frații tăi să faci cu aurul și cu argintul, fă-le după voia Dumnezeului tău.
  19. Și vasele cele sfinte ale Domnului, ce se dau ție spre trebuința templului Dumnezeului tău, din Ierusalim, pune-le înaintea Dumnezeului tău în Ierusalim.
  20. Și celelalte câte îți vor trebui pentru templul Dumnezeului tău, să le dai din vistieria regală.
  21. Și eu, regele Artaxerxe, am poruncit vistiernicilor Siriei și ai Feniciei ca orice ar cere Ezdra preotul și învățătorul legii lui Dumnezeu celui de sus să i se dea cu toată luarea aminte,
  22. Până la o sută de talanți de argint, asemenea și până la o sută de core de grâu, și vin până la o sută de bați, și altele cât de multe.
  23. Toate după legea lui Dumnezeu să se aducă cu grijă Dumnezeului celui Preaînalt, pentru ca mânia Lui să nu se abată peste regatul regelui și peste fiii lui.
  24. Și vouă vi se poruncește ca tuturor preoților și leviților și cântăreților templului Domnului și portarilor și celor închinați templului Domnului și slujitorilor locașului acestuia,
  25. Nici o dare, nici o altă dajdie să nu li se ceară și nimeni să nu aibă putere să pună ceva asupra acestora.
  26. Și tu, Ezdra, după înțelepciunea lui Dumnezeu care îți este dată, pune judecători și legiuitori, ca să judece în toată Siria și Fenicia pe toți cei ce știu legea Dumnezeului tău, iar pe cei ce nu știu, învață-i.
  27. Și toți câți vor călca legea Dumnezeului tău și legea regelui, să fie pedepsiți fără șovăire ori cu moarte, ori cu chinuri, ori cu amendă, ori cu închisoare".
  28. Și a zis Ezdra cărturarul: "Binecuvântat este singur Domnul Dumnezeul părinților mei, Cel care a dat acestea în inima regelui spre a cinsti templul Lui cel din Ierusalim.
  29. Și pe mine m-a cinstit înaintea regelui, sfetnicilor, tuturor prietenilor și a dregătorilor lui.
  30. Și eu am prins curaj, cu ajutorul Domnului Dumnezeului meu, și am adunat bărbați din Israel, ca să se suie cu mine.
  31. Și aceștia sunt căpeteniile familiilor și ale semințiilor care au pornit cu mine din Babilon sub domnia regelui Artaxerxe.
  32. Din fiii lui Finees, Gherșom, din fiii lui Itamar, Gamaliel.
  33. Din fiii lui David, Hațuș, fiul lui Șecania.
  34. Din fiii lui Fares, Zaharia și cu el s-au scris oameni o sută cincizeci.
  35. Din fiii lui Pahat-Moab: Elioenai, fiul lui Zerahia și cu el oameni două sute.
  36. Din fiii lui Zatu, Șecania, fiul lui Iahaziel, și împreună cu el oameni trei sute.
  37. Din fiii lui Adin, Ebed, fiul lui Ionatan, și cu el împreună oameni două sute cincizeci.
  38. Din fiii lui Elam, Ieșaia, fiul lui Atalia, și împreună cu el bărbați șaptezeci.
  39. Din fiii lui Șefatia, Zebadia, fiul lui Mihail, și împreună cu el bărbați șaptezeci.
  40. Din fiii lui Ioab, Obadia, fiul lui Iehiel și cu el bărbați două sute doisprezece.
  41. Din fiii lui Bani, Șelomit, fiul lui Iosifia, și cu el bărbați o sută șaizeci.
  42. Din fiii lui Bebai, Zaharia, fiul lui Bebai și cu el bărbați douăzeci și opt.
  43. Din fiii lui Azgad, Iohanan, fiul lui Hacatan, și cu el bărbați o sută zece.
  44. Din fiii lui Adonicam cei mai de pe urmă, pe numele lor: Elifelet, Ieiel și Șemaia și cu ei bărbați șaizeci.
  45. Din fiii lui Bigvai, Utai, fiul lui Zabud și cu el șaptezeci de bărbați.
  46. Și i-am adunat la râul ce se zice Tera și am poposit trei zile acolo și le-am dat rânduieli.
  47. Și din fiii preoților și din leviți, neaflând acolo, am trimis pe Eliezer, pe Ariel, pe Elnatan, pe Șemaia, pe Iarib, pe Natan, pe Elnatan, pe Zaharia și pe Meșulam, căpetenii iscusite.
  48. Și le-am zis să meargă la Ido, conducătorul din Casifia, poruncindu-le să grăiască cu Ido și cu frații lui și cu cei stabiliți în Casifia, să ne trimită pe cei care vor sluji în templul Domnului nostru.
  49. Și ne-au adus, după mâna cea tare a Domnului nostru, bărbați știutori din fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, pe Șerebia și pe fiii lui și pe frații care erau optsprezece.
  50. Și pe Hașabia și pe Hanun, și pe Isaia fratele lui, din fiii lui Merari, și cu fiii lor, bărbați douăzeci.
  51. Și din cei închinați templului Domnului, pe care i-a dat David și dregătorii la lucrul leviților două sute douăzeci de închinați templului Domnului. Numele tuturor a fost însemnat.
  52. Și am făgăduit acolo post din partea tinerilor, înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cerând de la El bună călătorie și nouă și celor împreună cu noi, fiii noștri, și dobitoacele.
  53. M-am rușinat a cere de la re e pedestrași, călăreți și însoțitori, pentru apărare de cei care ni s-ar împotrivi,
  54. Că am zis regelui că puterea Domnului nostru va fi cu cei care îl caută pe El în toată dreptatea.
  55. Și iarăși ne-am rugat Domnului pentru toate și L-am aflat bun și blând.
  56. Osebit-am din căpeteniile neamurilor și ale preoților doisprezece bărbați, pe Șerebia și Hașabia și împreună cu ei, dintre frații lor, zece bărbați.
  57. Și le-am dat argintul și aurul și sfintele vase ale templului Domnului nostru, pe care le-au dăruit regele și sfetnicii lui, și dregătorii și tot Israelul.
  58. Și le-am dat șase sute cincizeci de talanți de argint și vase de argint de o sută de talanți și de aur de o sută de talanți și odoare de aur douăzeci.
  59. Și vase de aramă, de aramă bună, care sclipește ca aurul, douăsprezece.
  60. Și le-am zis: Și voi sunteți sfințiți Domnului, și vasele cele sfințite și aurul și argintul sunt făgăduință Dumnezeului părinților noștri.
  61. Privegheați și păziți-le până le veți da căpeteniilor preoților și leviților și capilor de familii ai lui Israel, în Ierusalim, în vistieria templului Dumnezeului nostru.
  62. Și preoții și leviții, cei care au luat argintul și aurul și vasele cele din Ierusalim, le-au pus în templul Domnului.
  63. Și mergând de la râul Tera în douăsprezece ale lunii întâi, am intrat în Ierusalim cu mâna cea puternică a Domnului nostru care era deasupra, și ne-a scăpat de la intrare de tot vrăjmașul, și am venit în Ierusalim.
  64. și făcându-se acolo ziua a treia, în ziua a patra argintul și aurul s-au dat în templul Domnului nostru, în mâna lui Meremot, fiul lui Urie preotul.
  65. Și cu el era Eleazar, fiul lui Finees, precum și Iozabad, fiul lui Iosua și Noadia, fiul lui Binui, toți leviți; s-au dat cu număr și după greutatea lor, toate.
  66. Și s-a scris toată greutatea lor în acel ceas.
  67. Și cei din robie au adus jertfe Domnului Dumnezeului lui Israel, doisprezece junci pentru tot Israelul, nouăzeci și șase de berbeci,
  68. Miei șaptezeci și doi, doisprezece țapi pentru ispășire.
  69. Și au dat poruncile regelui dregătorilor domnești și guvernatorilor Cele-Siriei și Feniciei, și au cinstit pe popor și templul Domnului.
  70. Și după ce s-au săvârșit acestea, au venit la mine conducătorii zicând:
  71. "Poporul lui Israel și căpeteniile și preoții și leviții nu s-au osebit de popoarele de alt neam ale țării, și de necurățiile Canaaneilor și ale Heteilor, ale Ferezeilor și Iebuseilor, ale Moabiților, ale Egiptenilor și ale Edomiților,
  72. Pentru că au locuit împreună cu fetele lor, și ei și fiii lor, și s-a amestecat sămânța cea sfântă cu neamurile străine din țară, și au luat parte căpeteniile și dregătorii la nelegiuirea aceasta de la începutul lucrului".
  73. Îndată ce am auzit eu acestea, mi-am rupt hainele și veșmântul cel sfințit și mi-am smuls părul din cap și barbă și am șezut mâhnit pe gânduri.
  74. Și pe când eu plângeam pentru nelegiuire, și ședeam trist până la jertfa cea de seară, s-au adunat la mine toți câți erau râvnitori pentru cuvântul Domnului Dumnezeului lui Israel.
  75. Și sculându-mă din locul unde posteam, cu hainele și cu veșmântul cel sfânt sfâșiate, plecând genunchii și întinzând mâinile către Domnul, am zis:
  76. "Doamne, rușinatu-m-am și m-am temut înaintea feței Tale,
  77. Pentru că păcatele noastre s-au înmulțit peste capetele noastre și fărădelegile noastre au ajuns până la cer,
  78. Încă din vremea părinților noștri, și suntem în mare păcat până azi.
  79. Și pentru păcatele noastre și ale părinților noștri am fost dați împreună cu frații noștri, cu regii noștri și împreună cu preoții noștri, regilor pământului, spre sabie și spre robie și spre pradă cu rușine, până în ziua aceasta.
  80. și acum, întru câtva ni s-a arătat mila Ta, Doamne, ca să rămână rădăcină și numele nostru în locul unde este sfântul Tău locaș,
  81. Și ca să ni se descopere luminător în templul Domnului Dumnezeului nostru, și ca să ne dea hrană în vremea robiei noastre.
  82. Și pe când eram noi robi, n-am fost părăsiți de Dumnezeul nostru, Cel care ne-a dăruit să găsim har înaintea regilor Perșilor, ca să ne dea hrană,
  83. Și a preamări templul Domnului nostru, a ridica Sionul cel pustiu, și a ne da întărire în Iuda și în Ierusalim.
  84. Și acum ce vom zice, Doamne, având acestea? Pentru că am călcat poruncile Tale, pe care le-ai dat în mâna slugilor Tale, proorocii, zicând:
  85. "Pământul în care intrați să-l moșteniți este pământul pângărit cu întinarea celor de alt neam ai pământului, și de necurăția lor l-au umplut.
  86. Și acum pe fetele lor să nu le luați pentru fiii voștri, și pe fetele voastre să nu le dați după fiii lor.
  87. Nu căutați să vă împăcați cu ei în toată vremea, ci întărindu-vă, să mâncați cele bune ale pământului și să-l lăsați moștenire fiilor voștri până în veac".
  88. Și cele ce se întâmplă, toate se fac nouă pentru lucrurile noastre cele rele și pentru păcatele noastre cele mari. Tu, Doamne, ne-ai ușurat de păcatele noastre,
  89. Și ne-ai dat rădăcină ca aceasta; însă noi iarăși ne-am întors a călca legea Ta, ca să ne amestecăm în necurăția neamurilor pământului.
  90. Oare, Te-ai mâniat spre noi, ca să ne pierzi încât să nu rămână rădăcină și sămânță, nici numele nostru?
  91. Dumnezeul lui Israel ești cu adevărat, căci Tu ne-ai lăsat rădăcină până azi.
  92. Iată suntem înaintea Ta întru fărădelegile noastre, și nu mai putem sta înaintea Ta din cauza lor".
  93. Și când se ruga Ezdra și se mărturisea plângând, doborât înaintea sfântului locaș, s-a adunat la el din Ierusalim mulțime multă foarte, bărbați și femei și tineri, pentru că mare plângere era în mulțime.
  94. Și strigând Șecania, fiul lui Ieiel, din fiii lui Israel, a zis: "Ezdra! Noi am păcătuit înaintea lui Dumnezeu, căci am locuit împreună cu femei de alt neam din neamurile pământului.
  95. Dar cum Israelul are nădejde, întru aceasta să dăm jurământ Domnului că vom izgoni toate femeile cele de alt neam, împreună cu copiii lor,
  96. Precum socotești tu și câți se supun legii Domnului; scoală-te, săvârșește,
  97. Că acesta este lucrul tău și noi împreună cu tine avem puterea să o facem".
  98. Și s-a sculat Ezdra și a pus pe căpeteniile preoților și ale leviților și pe tot Israelul să facă jurământ că vor face așa. Și ei au jurat.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro