1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cartea a treia a lui Ezdra

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 9

  1. Și sculându-se Ezdra, din curtea templului Domnului, a mers la camera lui Iohanan, fiul lui Eliașib,
  2. Și locuind acolo, pâine n-a gustat, nici n-a băut apă, plângând fărădelegile cele mari ale mulțimii.
  3. Și s-a făcut strigare în toată Iudeea și în Ierusalim la toți cei din robie, ca să se adune în Ierusalim.
  4. Și câți nu se vor înfățișa în două sau trei zile, după judecata bătrânilor întâistătători, se vor omori dobitoacele lor, și ei înșiși vor fi îndepărtați de la obștea celor care fuseseră în robie.
  5. Și s-au adunat toți cei din neamul lui Iuda și al lui Veniamin în trei zile în Ierusalim, în luna a noua, în douăzeci ale lunii.
  6. Și a șezut împreună toată mulțimea în curtea templului Domnului tremurând, căci era iarnă.
  7. Și sculându-se Ezdra, le-a zis: "Voi ați făcut fărădelege și ați locuit împreună cu femei de alt neam, ca să sporiți păcatele lui Israel.
  8. Acum pocăiți-vă și dați slavă Domnului Dumnezeului părinților noștri,
  9. Și faceți voia Lui și despărțiți-vă de neamurile pământului și de femeile cele de alt neam".
  10. Și a strigat tot poporul și a zis cu glas mare: "Așa vom face!
  11. Dar mulțimea este multă și este vreme de iarnă, și nu putem să stăm sub cerul liber, și lucrul nostru nu este de o zi sau de două, pentru că mult am păcătuit în această privință.
  12. Și să stea căpeteniile mulțimii și toți cei din locuințele noastre câți au femei de alt neam,
  13. Să-și facă vreme să se înfățișeze împreună cu bătrânii și judecătorii din fiecare oraș până ce vor dezlega mânia Domnului de la noi, pornită asupra noastră pentru această pricină".
  14. Atunci Ionatan, fiul lui Azael, și Iahzeia, fiul lui Ticva, au fost puși pentru lucrul acesta; iar leviții Meșulam și Șabetai erau ajutoarele lor;
  15. Cei ce fuseseră în robie au împlinit porunca.
  16. Și Ezdra preotul și-a ales bărbați, capi de familie, pe toți pe nume, și au șezut împreună la luna nouă a lunii s zecea pentru cercetarea lucrului.
  17. Și au dus la bun sfârșit până la luna nouă a lunii întâi cercetarea privitoare la bărbații care au luat femei de alt neam.
  18. Și s-au găsit dintre preoții care s-au adunat, unii având femei de alt neam:
  19. Din fiii lui Iosua, fiul lui Iosedec, și din frații lui: Maaseia, Eliezer, Iarib și Ghedalia,
  20. Care au dat încredințare că își vor izgoni femeile și spre curățire vor jertfi berbeci pentru vina lor.
  21. Și s-au mai găsit din fiii lui Imer: Hanani și Zebadia; ai lui Harim: Maaseia, Ilie, Șemaia, Iehiel și Azaria;
  22. Ai lui Pașhur: Elioanai, Maaseia, Ismael, Natanael, Iozabad și Elasa.
  23. Dintre leviți: Iozabad, Șimei, Chelaia, zis Chelita, Petahia, Iuda și Ionas.
  24. Din cântăreții locașului sfânt: Eliașib și Zacur.
  25. Portari: Șalum, Telem și Uri.
  26. Iar din Israeliți: Ramia, Izia, Malchia, Miiamin, Eleazar, Miheia și Benaia, din fiii lui Fares;
  27. Matania, Zaharia, Iehiel, Abdi, Ieremot și Elias, din fiii lui Elam;
  28. Elioenai, Eliașib, Matania, Ieremot, Zabad și Aziza, din fiii lui Zatu.
  29. Din fiii lui Bebai: Iohanan, Anania, Zabai și Atlai.
  30. Din fiii lui Bani: Meșulam, Maluc, Adaia, Iașub, Asael și Ieremot.
  31. Și din fiii lui Pahat-Moab: Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Bețaleel, Binui și Manase.
  32. Și din fiii lui Harim: Eliezer, Ișia, Malchia, Șemaia, Simeon, Maluc și Șemaia.
  33. Și din fiii lui Hașum: Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase, și Șimei.
  34. Și din fiii lui Bani: Ieremia, Maadai, Amram, Ioil, Benaia, Bedia, Chelaia, Vania, Meremot, Eliașib, Matania, Matenai, Iaasai, Binui, Șimei, Șelemia, Natan și Adaia.
  35. Din fiii lui Zacai: Șașai, Șarai, Azareel, Șelemia, Amaria și Iosif.
  36. Din fiii lui Nebo: Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioil, Benaia, Zavadeia, Ides, Ioil și Vaneas. Și ei luaseră femei de alt neam, și le-au izgonit împreună cu copiii lor.
  37. Și au locuit preoții și leviții și cei care erau din Israel în Ierusalim și la țară. Iar la luna nouă a lunii a șaptea, când fiii lui Israel erau așezați în locuințele lor,
  38. Adunându-se toată mulțimea împreună deodată pe locul dinspre poarta de răsărit a templului,
  39. Au zis lui Ezdra, preotul și cititorul, să aducă legea lui Moise care s-a dat de Domnul Dumnezeul lui Israel.
  40. Și a adus Ezdra arhiereul legea la toată mulțimea, de la om până la femeie și la toți preoții, ca să audă legea în luna nouă a lunii a șaptea.
  41. Și a citit la intrarea porții celei dintâi a templului Domnului din zori până la amiază, înaintea bărbaților și a femeilor, și toți ascultau legea.
  42. Și a stat Ezdra preotul și cititorul legii pe scaunul judecății, cel de lemn, pregătit.
  43. Și au stat lângă el Matatia, Sema, Anania, Azaria, Urie, Iezechia și Baalsam, de-a dreapta.
  44. De-a stânga: Pedaia, Misael, Malchia, Hașum, Hașbadana și Zaharia.
  45. Și luând Ezdra cartea legii înaintea mulțimii, pentru că ședea întâi, cu mărire înaintea tuturor,
  46. Și dezlegând legea, toți în picioare au stat și a binecuvântat Ezdra pe Domnul Dumnezeul cel Preaînalt, pe Dumnezeul Savaot Atotțiitorul.
  47. Și a strigat mulțimea: Amin!
  48. Și ridicând în sus mâinile, căzând la pământ, s-au închinat Domnului:
  49. Iosua, Bani, Șerebia, Iamin, Acub, Șabetai, Hodia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia, și leviții învățau legea Domnului, tâlcuind citirea.
  50. Și a zis Ataratis (cârmuitorul țării) lui Ezdra, arhiereul și cititorul, și leviților care învățau mulțimea:
  51. "Ziua aceasta este sfântă Domnului". Și toți plângeau ascultând legea.
  52. "Mergând, deci, mâncați bucate grase și beți băuturi dulci și trimiteți daruri la cei care n-au.
  53. Că sfântă este ziua Domnului și nu vă întristați că Domnul vă va mări".
  54. Și leviții porunceau toate acestea poporului zicând: "Ziua aceasta sfântă este Domnului, nu vă întristați".
  55. Și s-au dus toți să mănânce și să bea și să se veselească și să dea daruri celor lipsiți, bucurându-se mult de cuvintele legii, pe care le învățaseră în adunările lor.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro