1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Daniel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 11

  1. Și eu în anul dintâi al lui Darius Medul stam lângă el ca să-l ajut și să-l întăresc.
  2. Și acum îți fac cunoscut adevărul: Iată că se vor scula încă trei regi în Persia, iar al patrulea va stăpâni bogății mai mari decât toți și, când va fi puternic prin bogățiile sale, va ridica pe toți împotriva regatului Greciei.
  3. Și va ieși la iveală un rege viteaz și va stăpâni peste un regat puternic și va face numai ceea ce i se va părea bun.
  4. Iar când va fi în culmea puterii sale, regatul lui se va prăbuși și se va împărți după cele patru vânturi ale carului, fără ca să rămână urmașilor lui și nici să aibă putere întocmai ca mai înainte, că regatul lui va fi sfâșiat și se va împărți la alții decât la aceia din neamul lui.
  5. Și regele de la miazăzi va ajunge puternic, dar unul din căpeteniile lui va fi mai puternic decât el și va domni, iar stăpânirea lui va fi un regat puternic.
  6. Și după trecere de ani se vor uni și fiica regelui de la miazăzi va veni către regele de la miazănoapte, ca să statornicească pacea. Dar ea nu va păstra tăria brațului său și nu va dăinui nici el, nici brațul lui; și va fi dată morții, ea și însoțitorii ț ei și copiii ei Și aliatul ei în acele vremuri.
  7. Iar unul dintre odraslale din rădăcinile ei se va ridica și va porni împotriva oștirii și va intra în cetatea cea întărită a regelui de la miazănoapte și va face cu ei ce va voi și va fi biruitor.
  8. Chiar și dumnezeii lor, împreună cu chipurile lor turnate, cu vasele lor de preț, aur și argint, vor fi duse în robia Egiptului și el va fi mai puternic decât regele de la miazănoapte, ani de-a rândul.
  9. El va năvăli în regatul regelui de la miazănoapte, apoi se va întoarce în țara sa.
  10. Și feciorul lui va pregăti războiul și va strânge o mare mulțime de oști de luptă și va da năvală peste el și îl va potopi și îl va cotropi și se va întoarce și va pătrunde până la cetatea lui cea întărită.
  11. Atunci regele de la miazăzi va fi amărât foarte și va ieși și va face război cu el - cu regele de la miazănoapte, care va ridica o mare oștire; dar oștirea va cădea în mâna regelui de la miazăzi;
  12. Și oștirea va fi nimicită; inima regelui se va îngâmfa; zeci de mii va doborî la pământ, dar nu va fi mai puternic.
  13. Și încă o dată regele de la miazănoapte va ridica oștiri mai puternice decât cele dintâi și, după un răstimp de câțiva ani, va da năvală peste el, cu o mare oștire și cu numeroasă călărime.
  14. Și în vremea aceea mulți se vor scula împotriva regelui de la miazăzi și oameni silnici din poporul tău se vor ridica, așa ca să se împlinească vedenia, dar se vor poticni.
  15. Iar regele de la miazănoapte va veni și va ridica întărituri și va cuprinde o cetate întărită, iar oștirea de ajutor a regelui de la miazănoapte nu va putea să țină piept și trupele sale vor fugi și nu va fi nici un chip de stat împotrivă.
  16. Cel care va porni împotriva lui va face după placul său și nimeni nu i se va împotrivi, și se va opri în țara strălucirii și totul va fi în mâna lui.
  17. Și își va îndrepta privirea să ia în stăpânire întregul lui regat și va face o învoială cu el și ii va da de soție pe o fiică a sa, ca să aducă pieirea țării, dar aceasta nu se va întâmpla și nu va duce la izbândă.
  18. Și își va întoarce privirea spre insule și va cuprinde multe din ele, iar o căpetenie va pune capăt ocării lui, fără putință de răspuns.
  19. Și își va întoarce fața spre întăriturile țării sale, dar se va poticni, va cădea și va pieri.
  20. Și în locul lui va veni altul, care va trimite un strângător de dări în locul care este gloria regatului (Ierusalimul), dar în câteva zile va fi doborât nu prin mânie, nici prin război.
  21. Și în locul lui va veni un batjocoritor, care nu avusese nici un drept la vrednicia regală, și el va veni pașnic și prin uneltiri se va face stăpân pe regat.
  22. Și oștirile de ajutor vor da înapoi înaintea lui și vor fi sfărâmate, de asemenea și o căpetenie a legământului.
  23. Și după împrietenirea cu el se va servi de vicleșug și va porni și va birui cu puțin popor.
  24. Și pe neașteptate va veni în cele mai bogate ținuturi ale țării și va face ceea ce n-au făcut părinții lui și părinții părinților lui; el le va împărți cu risipă, pradă și jaf și bogății; și va urzi planuri împotriva cetăților întărite, numai pentru o vreme.
  25. Și își va îndrepta puterea și inima împotriva regelui de la miazăzi, eu oștire mare, iar el se va prinde în luptă cu oaste mare și puternică, dar nu va putea să i se împotrivească, că se vor urzi uneltiri împotriva lui.
  26. Cei ce mănâncă la masă cu el, îl vor prăbuși, iar oastea lui se va sfărâma și mulți vor cădea loviți de moarte.
  27. Și cei doi regi vor pune la cale viclenii în inima lor și la masă își vor spune lucruri mincinoase, dar fără nici o izbândă, că încă n-a venit sfârșitul rânduit de Dumnezeu.
  28. Și se va duce cu mari averi în țara lui și inima lui va fi împotriva Legământului cel sfânt; așa va lucra și se va întoarce în țara lui.
  29. La vremea hotărâtă va năvăli din nou la miazăzi și această din urmă bătălie nu va fi ca bătălia dintâi.
  30. Corăbii din Chitim vor veni împotriva lui; și el va pierde curajul, se va întoarce și se va întărâta împotriva legământului sfânt și va lucra și se va învoi iarăși cu cei ce au părăsit legământul sfânt.
  31. Și oști trimise de el vor sta și vor pângări locașul sfânt și cetatea, iar jertfa de fiecare zi o var da de o parte și vor pune în loc urâciunea pustiirii.
  32. Și pe cei ce au săvârșit fărădelegi împotriva legământului îi va înșela prin lingușiri, iar poporul care cunoaște pe Dumnezeul său va rămâne statornic și îl va urma.
  33. Cei mai înțelepți vor învăța pe cei mulți, dar ei vor cădea un timp de sabie și foc, de temniță și pustiire.
  34. Și în vremea căderii lor, vor primi puțin ajutor și mulți se vor uni cu ei, dar din fățărnicie.
  35. Și printre înțelepți, mulți vor cădea ca să se lămurească, să se curățească și să se albească până la sfârșitul vremii, că mai este încă până la vremea rânduită.
  36. Și regele va face după placul său și se va ridica și se va trufi împotriva oricărui dumnezeu și împotriva Dumnezeului dumnezeilor va spune lucruri nemaiauzite și va propăși până ce sfârșitul mâniei va veni, că ceea ce este hotărât se va întâmpla.
  37. Și nu va lua aminte la dumnezeii părinților lui și nici la dumnezeul plăcut femeilor și nu va băga în seamă pe nici un alt dumnezeu căci el se va ridica deasupra tuturor.
  38. Iar în locul lui va cinsti pe dumnezeul cetăților, pe un dumnezeu pe care nu l-au cunoscut părinții lui; aceluia i se va închina cu aur, cu argint, cu pietre scumpe și lucruri de preț.
  39. El va lua ca apărători ai cetăților întărite pe poporul unui dumnezeu străin; pe cei care îl vor recunoaște, el îi va cinsti mult, îi va pune stăpâni peste mulțime și le va împărți pământuri ca răsplată.
  40. La sfârșitul vremii se va război cu el regele cel de la miazăzi și se va năpusti împotriva lui regele cel de la miazănoapte, cu care de război, cu călăreți și cu multe corăbii. El va veni în țările pe care le va cotropi și le va străbate.
  41. Și va veni și în țara strălucirii și zeci de mii se var prăbuși; și iată care vor scăpa din mâna lui: Edomul, Moabul și restul fiilor lui Amon.
  42. Și va întinde mâna sa peste țări și țara Egiptului nu va scăpa.
  43. Și va ajunge stăpân peste comorile de aur și de argint și peste toate lucrurile prețioase ale Egiptului, iar Libienii și Etiopienii vor merge după el.
  44. Dar zvonuri de la răsărit și de la miazănoapte vor veni să-l înspăimânte și el va ieși cu furie grozavă ca să prăpădească și să nimicească pe mulți.
  45. Și el va înfige corturile palatului său între mare și muntele cel sfânt și strălucit, apoi va veni sfârșitul lui și nimeni nu-i va veni în ajutor!
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro