1 2 3

Maleahi

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 2

  1. Și acum către voi se îndreaptă această poruncă, o, preoților!
  2. Dacă voi nu veți asculta și nu veți pleca inima ca să dați slavă numelui Meu", zice Domnul Savaot, "voi trimite peste voi blestemul și voi blestema binecuvântarea voastră. Și chiar am blestemat-o, căci voi nu puneți la inimă poruncile Mele.
  3. Iată că Eu voi sfărâma brațul vostru și vă voi arunca în față spurcăciuni, spurcăciunile praznicelor voastre - și veți fi înlăturați o dată cu ele.
  4. Atunci vă veți da seama că Eu v-am dat porunca aceasta, ca să fie neclintit legământul Meu cu Levi", zice Domnul Savaot.
  5. "Legământul Meu cu el era viață și pace și i le-am dat, ca să se teamă de Mine și să se cutremure, și el se temea și se cutremura înaintea numelui Meu.
  6. Învățătura adevărului era în gura lui și pe buzele lui nu s-a aflat nedreptate; în pace și în dreptate a umblat cu Mine și pe mulți i-a întors de la rău.
  7. Căci buzele preotului vor păzi știința și din gura lui se va cere învățătura, căci el este solul Domnului Savaot.
  8. Dar voi v-ați îndepărtat de drumul cel drept și pe mulți i-ați făcut să se poticnească de la Lege. Voi ați stricat legământul Meu cu Levi", zice Domnul Savaot.
  9. "Pentru aceasta și Eu v-am făcut să fiți de disprețuit și de nimic în fața întregului popor, fiindcă voi n-ați păzit căile Mele, și, învățând legea, ați privit cu părtinire la fața oamenilor.
  10. Oare nu este un singur părinte pentru noi toți? Nu ne-a creat oare pe noi un singur Dumnezeu? Pentru ce suntem vicleni unul față de altul, ca să pângărim legământul părinților noștri?
  11. Iuda este viclean și urâciune se săvârșește în Israel și în Ierusalim; căci Iuda pângărește templul pe care îl iubește Domnul și s-a unit cu fiica unui dumnezeu străin.
  12. De-ar scoate Domnul pe omul care lucrează așa, oricine ar fi el - martor și apărător - din corturile lui Iacov și din ceata celor care aduc prinoase Domnului Savaot!
  13. Și iată a doua faptă pe care o săvârșiți: spălați cu lacrimi jertfelnicul Domnului, cu plânsete și cu gemete, pentru că El nu mai caută la prinoase și nu mai binevoiește să le primească din mâinile voastre.
  14. Și de ziceți: "De ce?" Din pricină că Domnul a fast martor între tine și femeia tinereților tale, față de care tu ai fost viclean, deși ea era tovarășa ta și femeia legământului tău.
  15. Oare nu i-a făcut El ca să fie o singură făptură cu trup și suflet? și această făptură întrunită ce năzuiește ea? Urmași de la Dumnezeu! Păstrați-vă deci viața voastră; iar tu nu fi viclean eu femeia tinereților tale.
  16. Căci Eu urăsc alungarea femeii", zice Domnul Dumnezeul lui Israel, "și ca cineva să întindă nedreptatea pe veșmântul său", zice Domnul Savaot. "Deci aveți respect pentru viața voastră, și nu mai săvârșiți această viclenie!
  17. Voi obosiți pe Domnul cu vorbele voastre. Și mai ziceți: "Cum Îl obosim?" - Când ziceți: "Cel ce face rău este bun înaintea Domnului și de unii ca aceștia are El plăcere!" Sau: "Unde este Dumnezeul dreptății?
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro