1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cartea întâia a Macabeilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 1

  1. După ce s-a luptat Alexandru Macedon, fiul lui Filip, care a ieșit din țara Chitim și a bătut pe Darie, regele Perșilor și al Mezilor, a domnit în locul lui, fiind cel dintâi împărat de neam grecesc.
  2. Și a făcut războaie multe, a biruit multe cetăți și a nimicit pe regii pământului.
  3. Și a trecut până la marginile pământului, a luat prăzi de la neamuri multe și a fost supus pământul înaintea lui.
  4. Și s-a înălțat și s-a ridicat inima lui și a adunat putere și oștire foarte tare.
  5. Și a stăpânit țări și neamuri și tirani și i-au fost lui birnici.
  6. Și după aceasta a căzut la pat și a înțeles că i se apropie moartea.
  7. Atunci a chemat slugile sale cele cinstite, care erau cu sine, crescuți din tinerețe, și le-a împărțit regatul său, încă fiind viu.
  8. Și a domnit Alexandru timp de doisprezece ani, și a murit.
  9. Și au stăpânit slugile lui fiecare la locul său.
  10. Și au pus toți steme după ce a murit el, și fiii lor după dânșii ani mulți, și s-au înmulțit răutățile pe pământ.
  11. Și a ieșit din aceștia o rădăcină păcătoasă, Antioh Epifan, feciorul regelui Antioh, care fusese la Roma zălog, și a stăpânit în anul o sută treizeci și șapte al domniei Grecilor.
  12. În zilele acelea au ieșit din Israel fii fără de lege și au îndemnat pe mulți zicând:
  13. Să mergem și să facem legătură cu neamurile cele dimprejurul nostru, că, de când ne-am despărțit de ele, s-au abătut asupră-ne multe răutăți.
  14. Și cuvântul a plăcut înaintea ochilor lor.
  15. Și s-au înflăcărat unii din popor și s-au dus la rege ca să le dea putere să trăiască după datina păgânilor.
  16. Și au zidit școală în Ierusalim după legile neamurilor.
  17. Și nu s-au tăiat împrejur, s-au depărtat de legea cea sfântă, s-au împreunat cu neamurile și s-au vândut a face rău.
  18. Iar când Antioh și-a întărit bine domnia, el a gândit să robească Egiptul, ca să domnească peste amândouă țările.
  19. Și a intrat în Egipt cu oștire puternică, cu care și cu elefanți și cu călăreți și ou corăbii multe.
  20. Și s-a războit cu Ptolomeu, regele Egiptului. Ptolomeu însă a fugit din fața lui, și au căzut mulți răniți.
  21. Și a cuprins cetățile cele tari ale Egiptului și a luat o bogată pradă din Egipt.
  22. Și s-a întors Antioh după ce a bătut Egiptul în anul o sută patruzeci și trei.
  23. Și s-a suit împotriva lui Israel și a Ierusalimului, cu popor mult, a intrat în templu Domnului cu mândrie, a luat jertfelnicul cel de aur și sfeșnicul luminii și toate vasele lui, masa punerii înainte, căușele, năstrapele, cădelnițele cele de aur, catapeteasma, precum și cununiile și podoaba cea de aur, care erau pe fruntea templului Domnului, și le-a sfărâmat pe toate.
  24. A luat apoi argintul și aurul și vasele cele de preț și vistieriile cele ascunse, pe care le-a aflat; și luându-le pe toate, s-a dus în țara sa.
  25. Și a făcut ucidere de oameni și a grăit cu trufie mare.
  26. Și a fost plângere mare în Israel și în tot locul.
  27. Și au suspinat căpeteniile și bătrânii, fecioarele și tinerii au slăbit, și frumusețea femeilor s-a schimbat.
  28. Tot mirele a izbucnit în plâns și mireasa care ședea în cămară a fost în jale.
  29. Și s-a cutremurat pământul din pricina celor care locuiau pe el și toată casa lui Iacov s-a îmbrăcat cu ocară.
  30. Și după doi ani de zile a trimis regele pe cel mai mare peste biruri în cetățile Iudei și acesta a venit în Ierusalim cu mulțime mare.
  31. Și a grăit cu vicleșug către dânșii cuvinte de pace, iar ei l-au crezut.
  32. Și a căzut asupra cetății fără de veste, a lovit-o cu rană mare și a pierdut popor mult din Israel.
  33. Și au prădat cetatea și au ars-o cu foc și au surpat casele și zidurile ei primprejur.
  34. Și au robit femei și prunci și vite au luat.
  35. Apoi au întărit cetatea lui David cu zid mare și tare și cu turnuri tari, să le fie spre apărare.
  36. Și au pus acolo neam păcătos, bărbați fără de lege, și s-au întărit într-însa.
  37. Și au pus arme și hrană și, adunând prăzile Ierusalimului, le-au strâns acolo.
  38. Și a fost acea întăritură ca o cursă împotriva sfântului locaș și ca un dușman rău pentru Israel pururea.
  39. Și au vărsat sânge nevinovat în jurul celor sfinte și au pângărit altarul.
  40. Și din pricina lor au fugit cei care locuiau în cetatea Ierusalimului, și s-a făcut locaș străinilor, și străină fiilor săi, și pruncii ei au părăsit-o.
  41. Sfântul locaș s-a pustiit ca pustiul, praznicele ei s-au întors în jale, zilele ei de odihnă întru batjocură, cinstea ei întru defăimare.
  42. Mărirea ei a trecut întru necinste și înălțimea ei s-a întors în plângere.
  43. Și a scris regele Antioh la toată împărăția sa să fie toți un popor și să părăsească fiecare legea sa.
  44. Și au primit toate neamurile cuvântul regelui.
  45. Și mulți din Israel au primit slujirea cerută de el și au jertfit idolilor și n-au păzit ziua de odihnă.
  46. Și a trimis regele cărți prin mâinile solilor în Ierusalim și în cetățile Iudei, poruncind să umble după legile cele străine de țară
  47. Și să oprească arderile de tot și jertfa și turnarea sfântă;
  48. Și să pângărească zilele de odihnă și sărbătorile;
  49. De asemenea și locul sfânt și pe cei sfinți;
  50. Să zidească jertfelnice și capiști și casă de idoli și să aducă jertfă cărnuri de porc și vite necurate;
  51. Și să-și lase pe fiii săi netăiați împrejur și să pângărească sufletele lor cu toată necurăția și întinarea, ca să uite legea și să schimbe toate îndreptările;
  52. Iar care nu va face după cuvântul regelui să moară.
  53. După toate cuvintele acestea, a scris la toată împărăția sa și a pus supraveghetori peste tot poporul.
  54. Și a poruncit cetăților Iudei să jertfească din cetate în cetate.
  55. Și s-au adunat la ei mulți din popor, toți care au părăsit legea Domnului și au făcut rele pe pământ.
  56. Și au silit pe Israel întru ascunzișuri să-și caute scăparea.
  57. Iar în ziua a cincisprezecea a lunii Chislev, în anul o sută patruzeci și cinci, au ridicat urâciunea pustiirii pe altarul lui Dumnezeu și în cetățile Iudei de jur împrejur au zidit capiști.
  58. Și tămâiau înaintea ușilor caselor și în ulițe.
  59. Și cărțile legii, pe care le-au aflat, le-au ars cu foc, stricându-le de tot.
  60. Și oriunde se afla la cineva cartea legii și oricine ținea legea, acela din porunca regelui era omorât.
  61. Cu puterea sa făcea așa în fiecare lună Israeliților care se aflau în cetăți.
  62. Și în douăzeci și cinci ale lunii, au jertfit pe jertfelnicul care era deasupra altarului.
  63. Și pe femeile care-și tăiaseră împrejur pe fiii lor, le-au omorât după poruncă.
  64. Și pe prunci i-au spânzurat de grumajii lor și casele lor le-au prădat și pe cei care i-au tăiat împrejur i-au omorât.
  65. Iar mulți din Israel s-au întărit și au pus legământ întru sine, ca să nu mănânce necurat.
  66. Și mai bine au voit a muri, decât a se pângări cu mâncăruri necurate și a călca legea cea sfântă; pentru aceea au primit moartea.
  67. Și mare urgie a venit peste Israel.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro