1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cartea întâia a Macabeilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 5

  1. Și dacă au auzit neamurile din jur că s-a zidit jertfelnicul și s-a înnoit sfințenia ca și mai înainte, s-au mâniat foarte,
  2. Și s-au sfătuit ca să piardă neamul lui Iacov, pe cei care erau între ei, și au început a-i omorî și a-i pierde.
  3. Și a pornit război Iuda împotriva fiilor lui Edom, în ținutul Acrabatene, căci ei năvăleau mereu peste Israel; și i-au bătut cumplit și i-au strâmtorat și le-au luat prăzi bogate.
  4. Și și-a adus aminte de răutatea fiilor lui Beon, care erau poporului spre laț și spre piedică, păzind cu vicleșug drumurile.
  5. Și i-a închis în turnuri, a tăbărât asupra lor, i-a ucis și a ars turnurile împreună cu toți cei dinăuntru.
  6. Și a trecut la fiii lui Amon și a aflat mână tare și popor mult și pe Timotei, povățuitorul lor.
  7. Și a făcut împotriva lor războaie și i-a înfrânt și i-a bătut pe ei.
  8. Și a luat Iazerul și locurile lui, și s-a întors la Iuda.
  9. Și s-au adunat neamurile din Galaad împotriva Israeliților care locuiau în hotarele lor, ca să-i piardă" dar ei au fugit în cetatea Datema.
  10. Și au trimis scrisori la Iuda și la frații lui, zicând:
  11. "Adunatu-s-au asupra noastră neamurile cele dimprejurul nostru, ca să ne piardă, și se gătesc să vină și să prindă cetatea în care am fugit și Timotei este în fruntea taberii lor.
  12. Acum dar, venind, scoate-ne din mâna lor, că mulți au căzut dintre noi.
  13. Și toți frații noștri, care erau în ținutul Tubi, au fost omorâți și au dus în robie pe femeile lor și pe fiii și averea lor și au pierdut acolo ca la o mie de bărbați".
  14. Încă citindu-se scrisorile, alți soli au venit din Galileea cu hainele rupte, spunând după cuvintele acestea,
  15. Și zicând că s-au adunat asupra lor de la Ptolemaida, de la Tir, de la Sidon și toată Galileea celor de alt neam, ca să-i piardă.
  16. Și dacă a auzit Iuda și poporul aceste cuvinte, s-a adunat mulțime mare să se sfătuiască ce vor face pentru acești frați în nevoie, pe care îi băteau aceia.
  17. Și a zis Iuda lui Simon, fratele său: "Alege-ți oameni și mergi și scapă pe frații tăi cei din Galileea, iar eu și Ionatan, fratele meu, vom merge în Galaad".
  18. Și a lăsat pe Iosif, fiul lui Zaharia, și pe Azaria, căpetenia poporului, cu cealaltă oștire în Iuda spre pază.
  19. Și le-a poruncit, zicând: Fiți mai mari peste poporul acesta și nu porniți cu război asupra neamurilor, până ne vom întoarce.
  20. Și s-au împărțit: Lui Simon, bărbați trei mii, ca să meargă în Galileea; iar lui Iuda, bărbați opt mii, ca să meargă în Galaad.
  21. Și mergând Simon în Galileea a făcut războaie multe împotriva neamurilor și, zdrobind neamurile înaintea lui, le-a urmărit până la poarta Ptolemaidei.
  22. Și au căzut din neamuri ca la vreo trei mii de oameni și le-au luat pradă bogată.
  23. Și i-au luat din Galileea și din Arbata cu femeile și cu pruncii lor și cu toate câte aveau și i-au dus în Iudeea cu veselie mare.
  24. Și Iuda Macabeul și Ionatan, fratele lui, au trecut Iordanul și au mers cale de trei zile în pustiu.
  25. Și au dat peste Nabateeni, care, venind înaintea lor cu pace, le-au povestit toate câte li s-au întâmplat fraților lor în Galaad,
  26. Și că mulți dintre ei sunt prinși în Bosra și în Beter, în Alema, Casfon, Mached și Carnaim; toate acestea sunt cetăți tari și mari.
  27. Și în celelalte cetăți ale Galaadului sunt închiși, și pentru mâine s-au pregătit să năvălească asupra cetăților și să le ia și pe toți să-i piardă într-o zi.
  28. Și a întors Iuda și oastea lui calea spre pustiu la Bosra, fără de veste, și a luat cetatea și a omorât toată partea bărbătească cu ascuțișul sabiei și i-a luat toate prăzile și au ars-o cu foc.
  29. Și s-au sculat de acolo noaptea și au mers drept asupra cetății Datema.
  30. Și dacă s-a făcut ziuă, ridicându-și ochii, iată popor mult, nenumărat, ridica scări și unelte, ca să ia cetatea și aducea război asupra lor.
  31. Și văzând Iuda că s-a început războiul și strigarea cetății s-a suit până la cer cu trâmbițe și cu glas mare, a zis bărbaților puterii:
  32. Faceți război astăzi pentru frații voștri!
  33. Și au ieșit cu trei rânduri în spatele lor și au trâmbițat cu trâmbițele și au strigat cu rugăciuni.
  34. Și a cunoscut tabăra lui Timotei că Macabeu este, și a fugit de la el, și i-a bătut cu luptă mare și au căzut dintre ei în ziua aceea ca la vreo opt mii de bărbați.
  35. Și abătându-se Iuda la Mițpa, a făcut război asupra ei și a luat-o și a omorât toată partea bărbătească într-însa, i-a luat prăzile și a ars-o cu foc.
  36. De acolo purcezând, a luat Casfonul, Machedul, Beterul și celelalte cetăți ale Galaadului.
  37. Și după întâmplările acestea, a adunat Timotei altă oaste și a tăbărât în fața Rafonului, dincolo de pârâu.
  38. Și a trimis Iuda să iscodească tabăra, iar aceștia i-au spus lui, zicând: "Adunatu-s-au la ei toate neamurile cele dimprejurul nostru, putere multă foarte.
  39. Și pe Arabi i-a tocmit spre ajutorul lor și sunt tăbărâți dincolo de pârâu, gata să vină asupra ta cu război; și a mers Iuda întru întâmpinarea lor.
  40. Și a zis Timotei căpeteniilor oștirilor sale: "Când se va apropia Iuda și tabăra lui la pârâul cel cu apă, de va trece la noi el mai înainte, nu vom putea sta înaintea lui, că va fi mai tare decât noi;
  41. Iar de se va spăimânta și va tăbărî dincolo de pârâu, să trecem la el și vom fi mai tari".
  42. Dacă s-a apropiat Iuda la pârâul cel cu apă, a pus pe căpeteniile oastei la pârâu și le-a poruncit zicând: "Să nu lăsați pe nimeni să se oprească aici, ci să vină toți la război".
  43. Și mergând asupra lor, a trecut cel dintâi dincolo și tot poporul lui după el; au fost înfrânte toate neamurile și, lepădând armele, au fugit la capiștea din Carnaim.
  44. Și a luat cetatea și capiștea, au ars-o cu foc împreună cu toți cei care erau în ea, și a fost înfrânt Carnaimul și n-a mai putut să mai stea înaintea lui Iuda.
  45. Și a adunat Iuda pe tot Israelul, pe cei care erau în Galaad, de la cel mic până la cel mare, și pe femeile și fiii lor și averea lor, tabără mare foarte, ca să vină în pământul lui Iuda.
  46. Și a venit până la Efron, și aceasta este cetate mare și la intrarea ei foarte tare; nu se putea abate de la ea de-a dreapta sau de-a stânga, ci trebuia să meargă prin mijlocul ei.
  47. Și i-au închis afară cei din cetate.
  48. Și au astupat porțile cu pietre.
  49. Și a trimis la ei Iuda cuvinte de pace, zicând:
  50. "Trece-vom prin pământul tău, ca să ne ducem în pământul nostru, și nimeni nu vă va face rău, numai cu picioarele vom trece", și n-au vrut să-i deschidă.
  51. Și a poruncit Iuda să strige în tabără, ca să tabere fiecare în care loc este; și au tăbărât ostașii, și au făcut război cetății toată ziua aceea și toată noaptea, și a căzut cetatea în mâinile lui.
  52. Și a pierdut toată partea bărbătească cu ascuțișul sabiei, și a luat prăzile ei, și a trecut prin cetate pe deasupra celor omorâți, și a trecut Iordanul la câmpul cel mare dinspre Betșean.
  53. Și Iuda aduna pe cei mai de pe urmă și mângâia poporul pe tot drumul, până ce a venit în pământul Iudei.
  54. Și s-a suit în muntele Sionului cu veselie și cu bucurie și au adus arderi de tot, căci n-a căzut dintre ei nimeni până ce s-a întors cu pace.
  55. Iar în zilele în care erau Iuda și Ionatan în Galaad, și Simon, fratele lui, în Galileea în fața Ptolemaidei,
  56. Au auzit Iosif, fiul lui Zaharia, și Azaria, mai-marii oștirilor, despre vitejiile și despre războiul care s-a făcut, și au zis:
  57. "Să ne facem și noi faimă și să mergem să ne războim cu neamurile dimprejurul nostru".
  58. Și au poruncit celor din oștire, care erau cu ei, și au mers asupra Iamniei.
  59. Și au ieșit Gorgias din cetate și bărbații lui înaintea lor la război.
  60. Și au fost înfrânți Iosif și Azaria și alungați până la hotarele Iudei și au căzut în ziua aceea din poporul lui Israel ca vreo două mii de bărbați și s-a făcut înfrângere mare în Israel,
  61. Pentru că n-au ascultat de Iuda și de frații lui, gândind să facă vitejie.
  62. Iar aceștia nu erau din seminția bărbaților acelor prin ale căror mâini s-a făcut mântuire lui Israel.
  63. Iar Iuda și frații lui s-au mărit înaintea a tot Israelul și a tuturor neamurilor, unde se auzea numele lor,
  64. Încât mulți se adunau la ei lăudându-i.
  65. Și a ieșit Iuda și frații lui, ca să bată pe fiii lui Edom în pământul de către miazăzi, și au bătut pe Hebron și fratele lui și au stricat tăria lui, și turnurile lui i le-au ars.
  66. Și s-au sculat să meargă în pământul celor de alt neam și au trecut prin Samaria.
  67. În ziua aceea au căzut preoții cetăților, vrând să facă bărbăție și ieșind la război fără de sfat.
  68. Și s-a abătut Iuda la Azot, pământul celor de alt neam, și a surpat capiștile lor, și idolii cei ciopliți i-a ars cu foc și a luat prăzile cetăților și s-a întors în Iudeea.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro