1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cartea întâia a Macabeilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 9

  1. Și a auzit Dimitrie că a căzut Nicanor și oștirea lui în război și a trimis a doua oară pe Bacchide și pe Alchimos în Iudeea în fruntea aripii drepte a oștirii.
  2. Și au mers pe calea cea dinspre Galileea și au poposit cu tabăra la Mesalot, în Arbel, pe care l-au cuprins și au omorât mulți locuitori.
  3. Și în luna întâi în anul o sută cincizeci și doi, au tăbărât asupra Ierusalimului.
  4. și s-au sculat și au mers la Bereea cu douăzeci de mii de pedestrași și două mii de călăreți.
  5. Și Iuda avea tabăra în Eleasa, cu trei mii de bărbați aleși.
  6. Și a văzut mulțimea oștirilor și s-a temut foarte și mulți au fugit din tabără și n-au rămas dintr-înșii decât opt sute de bărbați.
  7. Văzând Iuda că s-a risipit tabăra lui și războiul îl grăbea, se sfărâma cu inima, căci nu avea vreme să-i strângă pe fugari și a slăbit.
  8. Atunci a zis celor rămași: "Să ne sculăm și să ne suim asupra potrivnicilor noștri, poate îi vom putea bate pe ei".
  9. Și l-au întors, zicând: "Nu vom putea, ci numai să ne mântuim sufletele noastre acum; întoarce-te, că frații noștri s-au risipit și noi să ne batem cu aceștia așa puțini fiind?"
  10. Și a zis Iuda: "Departe de mine să fac lucrul acesta și să fug de ei, că de s-a apropiat vremea noastră, să murim vitejește pentru frații noștri, să nu lăsăm hulă măririi noastre".
  11. Și au mers oștirile de unde aveau tabăra; s-a împărțit călărimea în două părți iar prăștiașii și arcașii mergeau înaintea oștirii, fiindcă erau cei mai de frunte războinici, fiind toți tari.
  12. Și Bacchide era în aripa dreaptă și s-au apropiat oștirile din amândouă părțile și strigau cu trâmbițele.
  13. Și au trâmbițat și ostașii lui Iuda cu trâmbițele și s-a cutremurat pământul de glasul taberelor și s-a făcut război de dimineață până seara.
  14. Și a văzut Iuda că Bacchide și tăria taberei este de-a dreapta și au venit la el toți cei tari de inimă.
  15. Și au zdrobit aripa dreaptă și i-au urmărit până la măgura Azotului.
  16. Iar cei din aripa stângă au văzut că s-a zdrobit aripa dreaptă și s-au întors după Iuda și după cei care erau cu el prin spate.
  17. Și s-a îngreuiat războiul și au căzut mulți răniți și din aceștia și din aceia.
  18. Și Iuda a căzut și ceilalți au fugit.
  19. Și au ridicat Ionatan și Simon pe Iuda, fratele lor, și l-au îngropat în mormântul părinților lui în Modein.
  20. Și l-a plâns și I-a jelit tot Israelul cu plângere mare, în multe zile și a zis:
  21. Cum a căzut cel tare, care a izbăvit pe Israel?
  22. Iar celelalte cuvinte ale lui Iuda și războaiele și vitejiile pe care le-a făcut și măreția faptelor lui nu s-au scris, pentru că erau foarte multe.
  23. Și după moartea lui Iuda, s-au arătat cei fără de lege în hotarele lui Israel și au răsărit toți cei care lucrau nedreptate.
  24. În zilele acelea a fost foamete mare și de bunăvoie s-a dat țara împreună cu ei.
  25. Și a ales Bacchide pe oamenii cei nelegiuiți și i-a pus conducătorii țării.
  26. Aceștia urmăreau și căutau pe prietenii lui Iuda și-i aduceau la Bacchide și se răzbunau pe ei și-i batjocoreau.
  27. Și 5-a făcut mare necaz în Israel, cum nu s-a făcut din ziua de când nu se mai arătase prooroc între ei.
  28. Și s-au adunat toți prietenii lui Iuda și au zis lui Ionatan:
  29. De când a murit fratele tău Iuda, nu este om asemenea lui, să iasă asupra vrăjmașilor și asupra lui Bacchide, asupra celor care pizmuiesc neamul nostru.
  30. Acum dar pe tine te-am ales astăzi, ca să ne fii căpetenie în locul lui și povățuitor, ca să duci războiul nostru.
  31. Și a primit Ionatan în vremea aceea povățuirea și s-a sculat în locul lui Iuda, fratele său.
  32. Și a înțeles Bacchide și căuta să-l omoare.
  33. Dar înțelegând Ionatan și Simon, fratele lui, și toți cei care erau cu el, au fugit în pustiul Tecoa și au așezat tabăra la apa lacului Asfarului.
  34. Și aflând Bacchide a venit și el cu toată oștirea lui, în zi de odihnă, dincolo de Iordan.
  35. Și Ionatan a trimis pe fratele său, Ioan, care era povățuitor poporului, să roage pe Nabateeni, prietenii săi, ca să ducă la ei avuțiile sale cele multe.
  36. Și au ieșit fiii lui Iambre de la Medeba și au prins pe Ioan și toate câte avea și s-au dus cu ele.
  37. Și după faptele acestea s-au spus lui Ionatan și lui Simon, fratele lui, că fiii lui Iambre fac nuntă mare și aduc mireasă cu alai mare de la Nadabat, fiica unei căpetenii din cele mari a Canaaneilor.
  38. Și și-a adus aminte de Ioan, fratele său și s-a suit și s-a ascuns într-o văgăună a muntelui.
  39. Și ridicându-și ochii săi, a văzut apărând în mijlocul unui zgomot mare, o mulțime numeroasă și mirele și prietenii lui și frații lui, ieșind întru întimpinarea lor cu timpane și cu muzici și cu arme multe.
  40. Și s-a sculat asupra lor de unde erau ascunși ai lui Ionatan și i-au ucis și au căzut răniți mulți, iar cei care au rămas au fugit în munte; și au luat toate prăzile lor.
  41. Și s-a întors nunta în plângere și glasul muzicilor în jale.
  42. Și au răzbunat sângele fratelui lor și s-au întors la râpa Iordanului.
  43. Și a auzit Bacchide și a venit într-o zi de odihnă până la malul Iordanului cu putere multă.
  44. Și a zis Ionatan celor care erau cu el: "Să ne sculăm acum și să facem război pentru sufletele noastre, că nu este astăzi ca ieri și ca alaltăieri.
  45. Că iată, războiul este înaintea noastră și înapoia noastră și apa Iordanului de o parte, iar de cealaltă parte mocirlă și dumbravă și nu este loc de scăpare.
  46. Acum dar strigați la cer, ca să scăpați din mâna vrăjmașilor noștri; și a început lupta.
  47. Și a întins Ionatan mâna sa să lovească pe Bacchide și el s-a dat înapoi.
  48. Și a sărit Ionatan și cei care erau cu el în Iordan și au înotat până de cealaltă parte, iar aceia n-au trecut Iordanul după ei.
  49. Și au căzut din oștirea lui Bacchide în ziua aceea ca o mie de bărbați.
  50. Și s-a întors Bacchide în Ierusalim și a zidit cetăți tari în Iuda: cetatea din Ierihon, Emaus, Bethoron, Betel, Timnota, Farathon și Tefonul, cu ziduri înalte și porți și zăvoare.
  51. Și a pus pază în ele, ca să hărțuiască pe Israel.
  52. Și a întărit cetatea cea din Betțur și Ghezer și marginea, și au pus în ele oștire și hrană.
  53. Și au luat ostatici pe fiii povățuitorilor țării și i-a pus în cetate, în Ierusalim, sub pază.
  54. Și în anul o sută cincizeci și trei, în luna a doua, a poruncit Alchimos să surpe zidul curții celei dinăuntru a templului și să strice lucrurile proorocilor și au început a le strica.
  55. În vremea aceea Alchimos a fost lovit de Domnul și i s-au împiedicat planurile și i s-a închis gura și a slăbit și n-a mai putut grăi cuvânt, nici a porunci în casa lui.
  56. Și a murit Alchimos cu chin mare.
  57. Și văzând Bacchide că a murit Alchimos s-a întors la rege și a avut pace Iudeea doi ani.
  58. Și s-au sfătuit toți cei fără de lege, zicând: "Iată, Ionatan și cei care sunt cu el, cu liniște, locuiesc fără de frică; acum dar să aducem pe Bacchide și-i va prinde pe toți într-o noapte.
  59. Și mergând s-au sfătuit cu el.
  60. Și pornind cu putere multă, a trimis cărți pe ascuns la toți tovarășii din Iudeea, ca să prindă pe Ionatan și pe cei care sunt cu el; dar n-au putut, că s-a descoperit acestora planul lor.
  61. Din această pricină ei au prins din bărbații țării pe căpeteniile răutății, ca la vreo cincizeci, și i-au omorât.
  62. După aceea Ionatan și Simon și cei care erau cu el s-au dus la Betbasa, care era în pustiu și au zidit-o din nou și au întărit-o.
  63. Și a înțeles Bacchide, și a adunat toată mulțimea sa, și a dat de știre oamenilor lui din Iudeea.
  64. Și venind a tăbărât împotriva Betbasiei și a făcut război asupra ei zile multe și a adăugat întărituri.
  65. Și a lăsat Ionatan pe Simon, fratele său, în cetate, și a ieșit în țară și a venit cu un număr mare de oștire.
  66. Și a lovit pe Odomir și pe frații lui și pe fiii lui Fasiron în sălașurile lor, și a început a bate și a se sui cu putere.
  67. Și a ieșit din cetate și Simon și cei care erau cu el, și au ars întăriturile lor.
  68. Și au pornit război asupra lui Bacchide și l-au zdrobit și l-au necăjit foarte, pentru că planul bătăliei dăduse greș.
  69. Acesta s-a aprins de mânie asupra bărbaților celor fără de lege, care i-au dat sfat să vină în țară, și a omorât pe mulți dintre ei și a făcut sfat să se întoarcă în pământul său.
  70. Și a înțeles Ionatan și a trimis la el soli, ca să facă pace cu el și să le întoarcă pe cei robiți.
  71. Și a primit și a făcut după cuvintele lui, și s-a jurat că nu-i va mai face rău în toate zilele vieții sale.
  72. Și a întors pe cei robiți, pe care i-a robit mai înainte din pământul Iudeii, și întorcându-se, s-a dus în pământul său și n-a mai venit în hotarele lor.
  73. Și a încetat sabia din Israel, și a locuit Ionatan în Micmas, și a început a judeca pe popor, și a pierdut pe cei nelegiuiți din Israel.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro