1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cartea lui Neemia (a doua Ezdra)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 10

  1. Iată acum și cei care și-au pus pecetea lor: Neemia guvernatorul, fiul lui Hacalia;
  2. Preoții: Sedechia, Seraia, Azaria, Ieremia,
  3. Pașhur, Amaria, Malchia,
  4. Hatuș, Șebania, Maluc,
  5. Harim, Meremot, Obadia,
  6. Daniel, Ghineton, Baruc,
  7. Meșulam, Abia, Miamin,
  8. Maazia, Bilgai, Șemaia.
  9. Leviții: Iosua, fiul lui Azania, Binui, din fiii lui Henadad, Cadmiel;
  10. Și frații lor: Șebania, Hodia, Chelita, Pelaia, Hanan,
  11. Mica, Rehob, Hașabia,
  12. Zacur, Șerebia, Șebania,
  13. Hodia, Bani, Beninu.
  14. Căpeteniile poporului: Paroș, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani,
  15. Buni, Azgad, Bebai,
  16. Adonia, Bigvai, Adin,
  17. Ater, Iezechia, Azur,
  18. Hodia, Hașum, Bețai,
  19. Harif, Anatot, Nebai,
  20. Magpiaș, Meșulam, Hezir,
  21. Meșezabeel, Țadoc, Iadua,
  22. Pelatia, Hanan, Anaia,
  23. Hozea, Hanania, Hașub,
  24. Haloheș, Pileha, Șobec,
  25. Rehum, Hașabna, Maaseia,
  26. Ahia, Hanan, Anan,
  27. Maluc, Harim, Baana.
  28. Celălalt popor: preoți, leviți, portari, cântăreți, cei încredințați templului și toți cei ce s-au despărțit de popoarele străine, ca să urmeze legea lui Dumnezeu, femeile lor, băieții lor și fetele lor, toți cei ce erau în stare să priceapă și să înțeleagă
  29. S-au unit cu frații și cu căpeteniile lor și au făgăduit cu blestem și jurământ și au jurat să se poarte după legea lui Dumnezeu, dată prin Moise, sluga lui Dumnezeu, să păzească și să împlinească toate poruncile Domnului, Stăpânul nostru, hotărârile și legile Lui.
  30. Am făgăduit să nu dăm fetele noastre popoarelor țării, nici să luăm fetele lor pentru feciorii noștri;
  31. Să nu cumpărăm nimic în ziua de odihnă, în zilele de sărbătoare de la popoarele din țară, când ne vor aduce în acele zile de vânzare mărfuri sau orice bucate; iar în anul al șaptelea să iertăm toate datoriile.
  32. Am luat de asemenea îndatorirea să dăm a treia parte de siclu, pe an, pentru slujbele templului Dumnezeului nostru.
  33. Pentru pâinile punerii înainte, pentru jertfa cea necontenită, pentru arderile de tot necontenite, care se fac în zile de odihnă, la lună nouă și la sărbători, pentru lucrurile sfinte, pentru jertfa de iertare, spre curățirea lui Israel, și pentru tot ce se săvârșește în templul Dumnezeului nostru.
  34. Apoi au tras la sorti preoții, leviții și poporul, după casele noastre părintești, ca să se știe cine și când trebuie să aducă în fiecare an, la anumită vreme, lemne în templul Dumnezeului nostru, spre a se arde pe altarul Domnului Dumnezeului nostru, după cum este scris în lege.
  35. Am mai hotărât să mai ducem în fiecare an la templul Domnului pârga din roadele pământului nostru și pârga din roadele tuturor pomilor;
  36. Să aducem la templul Dumnezeului nostru, preoților care fac slujbele în templul Dumnezeului nostru, pe întâiul născut dintre fiii noștri și dintre dobitoacele noastre, cum este scris în lege, și pe întâiul-născut al vitelor noastre mari și mărunte;
  37. Să aducem la preoți, în vistieria templului Dumnezeului nostru, pârga din aluatul nostru și ofrandele noastre de fructe din tot pomul, din vin și untdelemn, și să dăm dijmă pentru pământul nostru leviților, care au dreptul să o ia în toate cetățile de pe pământurile lucrate de noi.
  38. Un preot, fiu al lui Aaron, va fi cu leviții, când aceștia vor lua zeciuiala; și din zeciuiala luată, leviții vor duce zeciuială în templul Dumnezeului nostru, în odăile vistieriei.
  39. Căci în aceste odăi atât fiii lui Israel, cât și fiii leviților trebuie să aducă prinoase de pâine, de vin și de untdelemn. Acolo sunt casele sfinte și stau preoții care slujesc și portarii și cântăreții. Astfel noi nu vom lăsa în părăsire templul Dumnezeului nostru.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro