1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cartea lui Neemia (a doua Ezdra)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 11

  1. Căpeteniile poporului s-au așezat în Ierusalim, iar celălalt popor a tras sorți, ca a zecea parte din ei să locuiască în sfânta cetate a Ierusalimului, iar celelalte nouă părți să rămână în celelalte cetăți.
  2. Și a binecuvântat poporul pe toți cei ce s-au învoit de bună voie să se așeze în Ierusalim.
  3. Iată căpeteniile țării care s-au așezat în Ierusalim și în cetățile lui Iuda, locuind fiecare pe moșia sa, în cetatea sa: Israeliții, preoții și leviții, cei încredințați templului și urmașii slujitorilor lui Solomon.
  4. În Ierusalim s-au așezat din fiii lui Iuda și din fiii lui Veniamin. Din fiii lui Iuda s-au așezat: Ataia, fiul lui Uzia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Șefatia, fiul lui Mahalaleel din fiii lui Fares,
  5. Și Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui Șiloni.
  6. Fiii lui Fares care s-au așezat în Ierusalim erau în total patru sute șaizeci și opt de oameni de oaste.
  7. Iată acum fiii lui Veniamin: Salu, fiul lui Meșulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia,
  8. Apoi Gabai și Șalai, nouă sute douăzeci și opt.
  9. Ioil, fiul lui Zicri, era căpetenia lor, iar Iuda, fiul lui Senua, era a doua căpetenie a cetății.
  10. Din preoți: Iedaia, fiul lui Ioiarib, și Iachin,
  11. Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Țadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, căpetenia templului Domnului;
  12. Și frații lor, care se îndeletnicesc cu slujba în templul Domnului, opt sute douăzeci și doi; Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amți, fiul lui Zaharia, fiul lui Pașhur, fiul lui Malchia,
  13. Și frații săi, căpeteniile caselor părintești, două sute patruzeci și doi; și Amasai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meșilemot, fiul lui Imer,
  14. Și frații lor, bărbați de oaste, o sută douăzeci și opt; Zabdiel, fiul lui Ghedolim, era căpetenia lor.
  15. Dintre leviți: Șemaia, fiul lui Hașub, fiul lui Azricam, fiul lui Hașabia, fiul lui Buni,
  16. Șabetai și Iozabad, căpetenii ale leviților pentru treburile din afară ale templului lui Dumnezeu;
  17. Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, căpetenia care începea laudele în timpul rugăciunii, și Bacbuchia, al doilea între frații săi și Abda, fiul lui Șamua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun.
  18. Toți leviții în cetatea sfântă erau două sute optzeci și patru.
  19. Portarii: Acub, Talmon și frații lor, păzitorii porților, o sută șaptezeci și doi.
  20. Ceilalți Israeliți, preoți și leviți, se așezară în toate cetățile lui Iuda, fiecare la moșia sa.
  21. Cei încredințați templului se așezară pe colină și aveau de căpetenie pe Țiha și Ghișpa.
  22. Căpetenia leviților la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Hașabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cântăreți însărcinați să facă slujbă la templul lui Dumnezeu;
  23. Căci pentru cântăreli era o poruncă din partea regelui, prin care li se hotăra o plată anumită pe fiecare zi.
  24. Petahia, fiul lui Meșezabeel din fiii lui Zerah, fiul lui Iuda, era împuternicit de rege pentru toate nevoile poporului.
  25. Iar dintre cei ce trăiesc în sate pe țarinile lor, fii de ai lui Iuda, s-au așezat la Kiriat-Arba și în satele ce țineau de el; la Dibon și în satele ce țineau de el; la Iecabțeel și în satele lui;
  26. La Ieșua, la Molada, la Bet-Pelet;
  27. La Hațar-Șual, la Beer-Șeba și în satele ce țineau de ea;
  28. La Țiclag, la Mecona și în satele ce țineau de ea;
  29. La En-Rimon, la Țorea, la Iarmut;
  30. La Zanoah, la Adulam și în satele ce țineau de el; la Lachiș și în țarinile ce țineau de el; la Azeca și în satele ce țineau de el; s-au așezat ei de la Beer-Șeba până la Ghe-Hinom.
  31. Fiii lui Veniamin s-au așezat, începând de la Gheba: în Micmas, în Aia, în Betel și în satele lui;
  32. În Anatot, în Nob, în Anania,
  33. În Hațor, în Rama, în Ghitaim,
  34. În Hadid, în Țeboim, în Nebalat,
  35. În Lod, în Ono și în Gheharașim.
  36. Erau și leviți care aveau țarini în Veniamin, cu toate că erau socotiți în partea lui Iuda.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro