1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cartea lui Neemia (a doua Ezdra)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 12

  1. Iată preoții și leviții care au venit cu Zorobabel, fiul lui Salatiel, și cu Iosua: Seraia, Ieremia, Ezdra,
  2. Amaria, Maluc, Hatuș,
  3. Șecania, Rehum, Meremot,
  4. Ido, Ghineton, Abia,
  5. Miiamin, Moadia, Bilga,
  6. Șemaia, Ioiarib, Iedaia,
  7. Salu, Amoc, Hilchia, Iedaia. Aceștia au fost căpeteniile preoților și ale fraților lor în vremea lui Iosua.
  8. Leviții au fost: Iosua, Binui, Cadmiel, Șerebia, Iuda, Matania, care împreună cu frații săi conducea pe cântăreli în timpul slujbelor de laudă;
  9. Bacbuchia și Uni, care împreună cu frații lor cântau de cealaltă parte.
  10. Iosua a născut pe Ioachim, Ioachim a născut pe Eliașib, Eliașib a născut pe Ioiada;
  11. Ioiada a născut pe Iohanan, Iohanan a născut pe Iadua.
  12. În zilele lui Ioachim, preoți, căpetenii de familii, erau: Meraia pentru casa lui Seraia; Hanania pentru casa lui Ieremia;
  13. Meșulam pentru casa lui Ezdra; Iohanan pentru casa lui Amaria;
  14. Ionatan pentru casa lui Maluc, Iosif pentru casa lui Șecania;
  15. Adna pentru casa lui Harim; Helcai pentru casa lui Meremot;
  16. Zaharia pentru casa lui Ido; Meșulam pentru casa lui Ghineton;
  17. Zicri pentru casa lui Abia; Piltai pentru casa lui Miiamin și Moadia;
  18. Șamua pentru casa lui Bilga; Ionatan pentru casa lui Șemaia;
  19. Matanai pentru casa lui Ioiarib; Uzi pentru casa lui Iedaia;
  20. Calai pentru casa lui Salai; Eber pentru casa lui Amoc;
  21. Hașabia pentru casa lui Hilchia; Natanael pentru casa lui Iedaia.
  22. În zilele lui Eliașib, ale lui Ioiada, ale lui Iohanan și ale lui Iadua, leviții, căpetenii de case, au fost înscriși cu preoții până la domnia lui Darie Persanul;
  23. Fiii lui Levi, căpetenii de familie, au fost înscriși în cartea Cronicilor până în timpul lui Iohanan, nepot de fiu al lui Eliașib;
  24. Căpeteniile leviților erau deci: Hașabia, Șerebia și Iosua, fiul lui Cadmiel; iar frații lor alcătuiau ceata a doua pentru a lăuda și a slăvi numele lui Dumnezeu, după rânduiala lui David, omul lui Dumnezeu, răspunzând o ceată celeilalte.
  25. Matania, Bacbuchia și Obadia, Meșulam, Talmon și Acub aveau slujba de portari și străjuiau când se aduna poporul înaintea porții.
  26. Aceștia au trăit pe vremea lui Ioachim, fiul lui Iosua, fiul lui Ioțadac și pe timpul lui Neemia guvernatorul și al preotului și cărturarului Ezdra.
  27. La sfințirea zidului Ierusalimului încă s-au chemat leviții din toate locurile, poruncindu-li-se să vină la Ierusalim pentru săvârșirea sfințirii și pentru sărbătoarea veselă cu doxologii și cântări, în sunetul chimvalelor, lirelor și harfelor.
  28. Cei din neamul cântărelilor s-au adunat din împrejurimile Ierusalimului și din cetățile netofatiene,
  29. Din Bet-Ghilgal, din șesurile Ghebei, din Azmavet, căci cântăreții își făcuseră satele în apropiere de Ierusalim.
  30. Și preoții și leviții s-au curățit și au sfințit poporul, porțile și zidurile.
  31. Și am suit eu căpeteniile lui Iuda pe ziduri și am pus două coruri mari pentru cântarea de laudă; unul din ele s-a așezat în partea dreaptă a zidului, spre poarta Gunoiului.
  32. În urma lor mergeau Hoșaia și jumătate din căpeteniile lui Iuda:
  33. Azaria, Ezdra și Meșulam;
  34. Iuda, Veniamin, Șemaia și Ieremia;
  35. Iar dintre fiii preoților mergeau cu trâmbițe: Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Șemaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf,
  36. Și frații lui: Șemaia, Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Natanael, Iuda și Hanani cu instrumentele muzicale ale lui David, omul lui Dumnezeu, iar înaintea lor se afla cărturarul Ezdra.
  37. La Poarta Izvorului, în fața lor, s-au urcat pe treptele scării de la cetatea lui David, care ducea pe zidul de deasupra casei lui David, până la Poarta Apelor, spre răsărit.
  38. Al doilea cor s-a îndreptat în cealaltă parte, și după el am mers eu și jumătate din popor și am înaintat pe zid de la turnul Cuptoarelor și până la zidul cel lat,
  39. Și de la Poarta Efraim, am trecut pe lângă poarta veche și Poarta Peștilor, pe lângă turnul lui Hananeel, pe lângă turnul Mea spre Poarta Oilor și ne-am oprit la Poarta închisorii.
  40. Apoi amândouă corurile au mers la templul lui Dumnezeu. Și am făcut același lucru și noi, eu și căpeteniile care erau cu mine
  41. Și preoții: Eliachim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia, Hanania cu trâmbițe,
  42. Maaseia, Șemaia, Eleazar, Uzi, Iohanan, Malchia, Elam și Ezer. Cântăreții cântau sub conducerea lui Izrahia.
  43. Și s-au adus în ziua aceea mulțime de jertfe și s-au veselit, căci Dumnezeu dăduse poporului pricină mare de bucurie. Și femeile și copiii s-au veselit, iar strigătele lor de bucurie din Ierusalim se auzeau până departe.
  44. În aceeași zi au fost puși oameni supraveghetori la cămările unde aveau să se aducă prinoasele, pârga și zeciuielile, și au fost împuterniciți să adune din țarinile din jurul cetăților părțile hotărâte prin lege pentru preoți și leviți. Și Iudeii s-au bucurat când au văzut pe preoți și pe leviți la slujba lor,
  45. Îndeplinind toate cele pentru slujba dumnezeiască și pentru curățire. Cântăreții și portarii și-au îndeplinit datoria lor după porunca lui David și a lui Solomon, fiul lui;
  46. Încă de demult, din zilele lui David și Asaf se hotărâseră căpeteniile cântăreților și cântările cele de laudă și de mulțumire în cinstea lui Dumnezeu.
  47. În zilele lui Zorobabel și Neemia, tot Israelul dădea parte cântăreților și portarilor pentru fiecare zi; și dădeau leviților darurile sfințite, și leviții le dădeau de asemenea darurile sfințite urmașilor lui Aaron.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro