1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cartea lui Neemia (a doua Ezdra)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 7

  1. După ce s-a terminat zidul și am pus canaturile și au fost așezați la slujba lor portarii și cântăreții și leviții,
  2. Atunci am poruncit fratelui meu Hanani și lui Anania, căpetenia cetății Ierusalimului, căci el cu mult mai mult decât alții era om credincios și temător de Dumnezeu,
  3. Și le-am zis: "Să nu se deschidă porțile Ierusalimului până nu răsare soarele, și să le închidă și să le încuie în fața voastră". Și am pus străjeri pe locuitorii Ierusalimului, fiecare când îi venea rândul și fiecare în fata casei sale.
  4. Cetatea însă era întinsă și mare, iar popor era puțin în ea și case nu se zidiseră din nou.
  5. Și mi-a dat Dumnezeul meu gând să aduc pe cei mai mari, pe căpetenii și poporul, ca să fac o numărătoare, după spițele neamului lor, și am găsit cartea cu spițele de neam ale celor ce veniseră întâia oară, și într-însa erau scrise următoarele:
  6. Iată locuitorii țării care au plecat din robie, unde-i dusese Nabucodonosor, regele Babilonului, și s-au întors la Ierusalim și în Iuda, așezându-se fiecare în cetatea sa,
  7. Împreună venind cu Zorobabel: Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilșan, Misperet, Bigvai, Nehum și Baana. Numărul poporului lui Israel:
  8. Fiii lui Fares, două mii o sută șaptezeci și doi;
  9. Fiii lui Șefatia, trei sute șaptezeci și doi;
  10. Fiii lui Arah, șase sute cincizeci și doi;
  11. Fiii lui Pahat-Moab, din urmașii lui Iosua și Ioab, două mii opt sute optsprezece;
  12. Fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci și patru;
  13. Fiii lui Zatu, opt sute patruzeci și cinci;
  14. Fiii lui Zacai, șapte sute șaizeci;
  15. Fiii lui Binui, șase sute patruzeci și opt;
  16. Fiii lui Bebai, șase sute douăzeci și opt;
  17. Fiii lui Azgad, două mii trei sute douăzeci și doi;
  18. Fiii lui Adonicam, șase sute șaizeci și șapte;
  19. Fiii lui Bigvai, două mii șaizeci și șapte;
  20. Fiii lui Adin, șase sute cincizeci și cinci;
  21. Fiii lui Ater, din familia lui Iezechia, nouăzeci și opt;
  22. Fiii lui Hașum, trei sute douăzeci și opt;
  23. Fiii lui Bețai, trei sute douăzeci și patru;
  24. Fiii lui Harif, o sută doisprezece;
  25. Ghibeoniții, nouăzeci și cinci;
  26. Oameni din Betleem și Netofa, o sută optzeci și opt;
  27. Oameni din Anatot, o sută douăzeci și opt;
  28. Oameni din Bet-Azmavet, patruzeci și doi;
  29. Oameni din Chiriat-Iearim, din Chefira și din Beerot, șapte sute patruzeci și trei;
  30. Oameni din Rama și din Gheba, șase sute douăzeci și unu;
  31. Oameni din Micmas, o sută douăzeci și doi;
  32. Oameni din Betel și din Ai, o sută douăzeci și trei;
  33. Oameni din celălalt Nebo, cincizeci și doi;
  34. Fiii celuilalt Elam, o mie două sute cincizeci și patru;
  35. Fiii lui Harim, trei sute douăzeci;
  36. Ierihoneni, trei sute patruzeci și cinci;
  37. Lodieni, Hadidieni și oameni din Ono, șapte sute douăzeci și unu.
  38. Fiii lui Senaa, trei mii nouă sute treizeci.
  39. Preoții: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosif, nouă sute șaptezeci și trei;
  40. Fiii lui Imer, o mie cincizeci și doi;
  41. Fiii lui Pașhur, o mie două sute patruzeci și șapte;
  42. Fiii lui Harim, o mie șaptesprezece;
  43. Leviții: fiii lui Iosua și ai lui Cadmiel, din casa lui Hodavia, șaptezeci și patru.
  44. Cântăreții: fiii lui Asaf, o sută patruzeci și opt.
  45. Portarii: fiii lui Șalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acuv, fiii lui Hatita, fiii lui Șobai, o sută treizeci și opt.
  46. Cei încredințați templului: fiii lui Țiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,
  47. Fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon,
  48. Fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Șalmai,
  49. Fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar,
  50. Fiii lui Reaia, fiii lui Rețin, fiii lui Necoda,
  51. Fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah,
  52. Fiii lui Besai, fiii lui Meunim, fiii lui Nefișim,
  53. Fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,
  54. Fiii lui Bațlit, fiii lui Mehida, fiii lui Harșa,
  55. Fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,
  56. Fiii lui Nețiah, fiii lui Hatifa.
  57. Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida;
  58. Fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel;
  59. Fiii lui Șefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Hațebaim, fiii lui Amon.
  60. Netineii și fiii robilor lui Solomon în total erau trei sute nouăzeci și doi.
  61. Iată acum și cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harșa, din Cherub-Adon și din Imer, și care n-au putut să-și arate nici casa din care se trag, nici seminția, pentru a dovedi că sunt Israeliți:
  62. Fiii lui Delaia, fiii lui Tobie, fiii lui Necoda, șase sute patruzeci și doi.
  63. Și dintre preoți: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoț, fiii lui Barzilai, care a luat de soție una din fiicele lui Barzilai Galaaditul și a primit numele acesteia.
  64. Ei și-au căutat spița neamului lor, dar nu și-au găsit-o, și au fost scoși din preoție;
  65. Și guvernatorul le-a zis să nu mănânce din lucrurile de mare sfințenie până nu se va ridica un preot cu Urim și Tumim.
  66. Adunarea întreagă a fost de patruzeci și două de mii trei sute șaizeci de suflete,
  67. Afară de robi și roabe, care erau în număr de șapte mii trei sute treizeci și șapte. Printre ei se mai aflau două sute patruzeci și cinci de cântăreți și cântărețe.
  68. Ei aveau șapte sute treizeci și șase de cai, două sute patruzeci și cinci de catâri,
  69. Patru sute treizeci și cinci cămile și șase mii șapte sute douăzeci asini.
  70. Unii capi de familie au făcut daruri pentru lucru. Tirșata a dat la vistierie o mie de drahme de aur, cincizeci de cupe și cinci sute treizeci veșminte preoțești.
  71. Căpeteniile caselor au dat în vistieria lucrărilor douăzeci de mii de drahme de aur și două mii două sute mine de argint. Celălalt popor a dat douăzeci de mii de drahme de aur și două mii de mine de argint și șaizeci și șapte de veșminte preoțești.
  72. Preoții și leviții, portarii, cântăreții și oamenii din popor, cei încredințați templului și tot Israelul s-au așezat în cetățile lor.
  73. Și când a sosit luna a șaptea, fiii lui Israel se aflau prin cetățile lor.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro