1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cartea întâi a lui Ezdra

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 2

  1. Iată fiii țării, dintre robii strămutați din Iuda, pe care Nabucodonosor, regele Babilonului, i-a dus la Babilon, care s-au întors și au venit la Ierusalim și în Iuda, fiecare în orașul său, cu Zorobabel,
  2. Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Nahamani, Mardoheu, Bilșan, Mispar, Bigvai, Rehum și Baana. Numărul oamenilor poporului israelit care s-au întors a fost acesta:
  3. Fiii lui Fares: două mii o sută șaptezeci și doi;
  4. Fiii lui Șefatia: trei sute șaptezeci și doi;
  5. Fiii lui Arah: șapte sute șaptezeci și cinci;
  6. Fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua și Ioab: două mii opt sute doisprezece;
  7. Fiii lui Elam: o mie două sute cincizeci și patru;
  8. Fiii lui Zatu: nouă sute patruzeci și cinci;
  9. Fiii lui Zacai: șapte sute șaizeci;
  10. Fiii lui Bani: șase sute patruzeci și doi;
  11. Fiii lui Bebai: șase sute douăzeci și trei;
  12. Fiii lui Azgad: o mie două sute douăzeci și doi;
  13. Fiii lui Adonicam: șase sute șaizeci și șase;
  14. Fiii lui Bigvai: două mii cincizeci și șase;
  15. Fiii lui Adin: patru sute cincizeci și patru;
  16. Fiii lui Ater, din casa lui Iezechia: nouăzeci și opt;
  17. Fiii lui Bețai: trei sute douăzeci și trei;
  18. Fiii lui Iora: o sută doisprezece;
  19. Fiii lui Hașum: două sute douăzeci și trei;
  20. Fiii lui Ghibar: nouăzeci și cinci;
  21. Oamenii din Betleem: o sută douăzeci și trei;
  22. Oamenii din Netofa: cincizeci și șase;
  23. Oamenii din Anatot: o sută douăzeci și opt;
  24. Oamenii din Betazmavet: patruzeci și doi;
  25. Din Chiriat-Iearim, Chefira și Beerot: șapte sute patruzeci și trei;
  26. Din Rama și Gheba: șase sute douăzeci și unu;
  27. Oamenii din Micmas: o sută douăzeci și doi;
  28. Oamenii din Betel și din Ai: două sute douăzeci și trei;
  29. Oamenii din Nebo: cincizeci și doi;
  30. Oamenii din Magbiș: o sută cincizeci și șase;
  31. Fiii celuilalt Elam: o mie două sute cincizeci și patru;
  32. Fiii lui Harim: trei sute douăzeci;
  33. Oamenii din Lod, Hadid și Ono: șapte sute douăzeci și cinci;
  34. Oamenii din Ierihon: trei sute patruzeci și cinci;
  35. Fiii lui Senaa: trei mii șase sute treizeci;
  36. Preoți: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosua: nouă sute șaptezeci și trei;
  37. Fiii lui Imer: o mie cincizeci și doi;
  38. Fiii lui Pașhur: o mie două sute patruzeci și șapte;
  39. Fiii lui Harim: o mie șaptesprezece;
  40. Leviți: fiii lui Iosua și Cadmiel, din fiii lui Hodavia: șaptezeci și patru;
  41. Cântăreți: fiii lui Asaf: o sută douăzeci și opt;
  42. Fiii portarilor: fiii lui Șalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acuv, fiii lui Hatita, fiii lui Șobai, cu toții la un loc: o sută treizeci și nouă;
  43. Cei încredințați templului: fiii lui Țiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,
  44. Fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Fadon;
  45. Fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub;
  46. Fiii lui Hagab, fiii lui Șamlai, fiii lui Hanan;
  47. Fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia;
  48. Fiii lui Rețin, fiii lui Necoda;
  49. Fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah;
  50. Fiii lui Besai, fiii lui Asna, fiii lui Meunim;
  51. Fiii lui Nefișim, fiii lui Bacbuc;
  52. Fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, fiii lui Bațlut, fiii lui Mechida, fiii lui Harșa;
  53. Fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah;
  54. Fiii lui Nețiah, fiii lui Hatifa.
  55. Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda;
  56. Fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel;
  57. Fiii lui Șefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Hațebaim, fiii lui Ami.
  58. Cei încredințați templului și fiii robilor lui Solomon erau cu toții trei sute nouăzeci și doi;
  59. Iar cei ce au ieșit din Telmelah, din Telharșa și din Cherub-Adan-Imer, care n-au putut să-și arate seminția și neamul lor, ca să arate că sunt din Israel, au fost:
  60. Fiii lui Delaia, fiii lui Tobie și fiii lui Necoda: șase sute cincizeci și doi.
  61. Iar din neamul preoților: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoț și fiii lui Barzilai care și-a luat femeie din fiicele lui Barzilai Galaaditul al cărui nume l-a adoptat.
  62. Și-au căutat cartea spiței neamului lor și n-au găsit-o și de aceea au fost îndepărtați de la preoție.
  63. Și Tirșata le-a zis să nu mănânce din cele sfinte, până nu se va ridica preot cu Urim și Tumim.
  64. Deci toată adunarea la un loc se alcătuia din patruzeci și două de mii trei sute șaizeci de oameni,
  65. Afară de robii lor și de roabele lor, care erau în număr de șapte mii trei sute treizeci și șapte; și mai erau cu ei două sute de cântăreți și cântărețe;
  66. Și aveau șapte sute treizeci și șase de cai,
  67. Două sute patruzeci și cinci de catâri, patru sute treizeci și cinci de cămile și șase mii șapte sute douăzeci de asini.
  68. Și ajungând unele din căpeteniile semințiilor la templul Domnului care este la Ierusalim, au dăruit de bunăvoie pentru templul lui Dumnezeu, ca să fie ridicat din nou pe temeliile lui.
  69. Și aceștia din prisosul lor au dăruit în casa obștească pentru începerea lucrărilor: șaizeci și una de mii de drahme de aur, cinci mii de mine de argint și o sută de veșminte preoțești.
  70. Și au început să locuiască preoții și leviții și poporul și cântăreții și portarii și cei încredințați templului în orașele lor și tot Israelul s-a așezat în cetățile sale.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro