1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cartea întâi a lui Ezdra

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 8

  1. "Iată capii de familie și spița neamului acelora care au plecat cu mine din Babilon, în timpul domniei regelui Artaxerxe:
  2. Gherșom din fiii lui Finees; Daniel din fiii lui Itamar; Hatuș din fiii lui David;
  3. Zaharia din fiii lui Șecania, care se trăgea din fiii lui Fares, și împreună cu el o sută cincizeci de suflete, parte bărbătească, scrise în spița neamului;
  4. Elioenai, fiul lui Zerahia, din neamul lui Pahat-Moab împreună cu două sute de suflete, parte bărbătească.
  5. Șecania, fiul lui Iahaziel, din urmașii lui Zatu, cu trei sute de suflete, parte bărbătească.
  6. Ebed, fiul lui Ionatan, din urmașii lui Adin, cu cincizeci de suflete, parte bărbătească.
  7. Isaia, fiul lui Atalia, din urmașii lui Elam, cu șaptezeci de oameni.
  8. Zebadia, fiul lui Mihail, din urmașii lui Șefatia, cu optzeci de oameni.
  9. Obadia, fiul lui Iehiel, din urmașii lui Ioab, cu două sute optsprezece oameni.
  10. Șelomit, fiul lui Iosifia, din urmașii lui Lani, cu o sută șaizeci de oameni.
  11. Zaharia, fiul lui Bebai, din urmașii lui Bebai, cu douăzeci și opt de oameni.
  12. Iohanan, fiul lui Hacatan, din urmașii lui Azgad, cu o sută zece oameni.
  13. Și cei din urmă din fiii lui Adonicam, ale căror nume erau: Ielifelet, Ieiel și Șemaia cu șaizeci de oameni.
  14. Utai și Zabud, din fiii lui Bigvai, cu șaptezeci de oameni.
  15. Pe aceștia i-am adunat eu la râul ce curge prin Ahava și am poposit acolo trei zile; iar când am cercetat eu poporul și pe preoți, n-am găsit acolo pe nimeni din fiii lui Levi.
  16. Și am trimis să cheme pe Eleazar, Ariel, Șemaia, Elnatan, Iariv, Elnatan, Natan, Zaharia și Meșulam, care erau căpetenii, și pe Ioarib și Elnatan, care erau învățători,
  17. Și le-am dat acestora însărcinare către Ido, care era căpetenie în ținutul Casifia, și le-am pus în gura lor ce să grăiască cu Ido și cu frații lui, și cu cei încredințați templului din ținutul Casifia, ca să ne aducă slujitori pentru templul Dumnezeului nostru.
  18. Pentru că mâna binefăcătoare a Dumnezeului nostru era peste noi, ne-au adus ei un om înțelept din fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, anume pe Șerevia, și pe fiii acestuia și pe frații lui în număr de optsprezece;
  19. Și ne-au mai adus pe Hașabia și pe Isaia din fiii lui Merari, împreună cu frații lor și cu fiii lor, douăzeci de oameni;
  20. Și dintre cei încredințați templului pe care i-a dat David și dregătorii lui în slujba leviților, ne-a adus două sute douăzeci de inși; aceștia toți erau numiți pe nume.
  21. Și acolo, la râul Ahava, am rânduit post, ca să ne smerim înaintea feței Dumnezeului nostru și să cerem de la El călătorie bună pentru noi și pentru copiii noștri și pentru toată avuția noastră,
  22. Căci îmi fusese rușine să cer de la rege oștire și călăreți, ca să ne păzească de vrăjmași în cale, că noi, când am grăit cu regele, am zis: "Mâna Dumnezeului nostru este binefăcătoare pentru toți cei ce aleargă la El, iar asupra tuturor celor ce-L părăsesc este puterea Lui și mânia Lui!"
  23. Și așa am postit noi și am rugat pentru aceasta pe Dumnezeul nostru, și El ne-a auzit.
  24. Și am luat din cei ce erau mai mari peste preoți doisprezece oameni: pe Șerevia și pe Hașabia și împreună cu ei pe cei zece frați ai lor.
  25. Și le-am dat lor cu cântarul aurul și argintul și vasele și tot ce se dăruise pentru templul Dumnezeului nostru, ce dăruise regele și sfetnicii lui și dregătorii lui și toți Israeliții care se aflau acolo.
  26. Acestea le-am dat în mâna lor, cântărite: argint, șase sute cincizeci de talanți, vase de argint, ca la o sută de talanți, aur o sută de talanți,
  27. Cupe de aur, douăzeci, de o mie de drahme una, și două vase de aramă din cea mai bună, lucitoare, care se prețuiește ca și aurul.
  28. Și le-am zis: "Voi sunteți sfințiții Domnului și vasele sunt sfințite, iar argintul și aurul sunt darurile cele de bună voie Domnului Dumnezeului părinților voștri!
  29. Vegheați și păziți acestea, până le veți da cu cântarul mai-marilor preoților, leviților și căpeteniilor semințiilor lui Israel la Ierusalim, în camerele templului Domnului".
  30. Și au primit preoții și leviții aurul și argintul și vasele cântărite ca să le ducă la Ierusalim, în templul Dumnezeului nostru.
  31. După aceea am plecat noi de la râul Ahava în ziua a douăsprezecea a lunii întâi, ca să mergem la Ierusalim; și mâna Dumnezeului nostru a fost cu noi și ne-a scăpat din mâna vrăjmașului și de cei ce ne pândeau în cale.
  32. Și am venit la Ierusalim și am rămas acolo trei zile,
  33. Iar a patra zi am dat cu cântarul argintul și aurul și vasele la templul Dumnezeului nostru, în mâna lui Meremot preotul, fiul lui Urie, împreună și lui Eleazar, fiul lui Finees, precum și lui Iozabat, fiul lui Iosua, și lui Noadia, fiul lui Binui, leviții.
  34. Toate le-am dat cântărit și numărat și toate cele cântărite s-au scris în același timp.
  35. Și cei veniți din robie au adus ardere de tot Dumnezeului lui Israel, doisprezece viței pentru tot Israelul, douăzeci și șase de berbeci, șaptezeci și șapte de miei și doisprezece țapi, jertfă pentru păcat; toate acestea le-au adus ardere de tot Domnului.
  36. Și am dat poruncile regelui satrapilor și guvernatorilor de peste râu, și aceștia au arătat cinste poporului și templului lui Dumnezeu".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro