1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Deuteronomul - a cincea carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 4

  1. "Ascultă dar, Israele: hotărârile și legile care vă învăț eu astăzi să le păziți, ca să fiți vii, să vă înmulțiți și ca să vă duceți să moșteniți acel pământ pe care Domnul Dumnezeul părinților voștri vi-l dă în stăpânire
  2. Să nu adăugați nimic la cele ce vă poruncesc eu, nici să lăsați ceva din ele; păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru, pe care vi le spun eu astăzi.
  3. Ochii voștri au văzut toate câte a făcut Domnul Dumnezeul vostru cu Baal-Peor; pe tot omul care a urmat lui Baal-Peor 1-a pierdut Domnul Dumnezeul tău din mijlocul tău;
  4. Iar voi, cei ce v-ați lipit de Domnul Dumnezeul vostru sunteți vii până în ziua de astăzi.
  5. Iată, v-am învățat porunci și legi, cum îmi poruncise Domnul Dumnezeul meu, ca să faceți așa în țara aceea în care intrați ca s-o stăpâniți.
  6. Să le păziți așadar și să le împliniți, căci în aceasta stă înțelepciunea voastră și cumințenia voastră înaintea ochilor popoarelor care, auzind de toate legiuirile acestea, vor zice: Numai acest popor mare este popor înțelept și priceput.
  7. Căci este oare vreun popor mare, de care dumnezeii lui să fie așa de aproape, cît de aproape este de noi Domnul Dumnezeul nostru, oricând Îl chemăm?
  8. Sau este vreun popor mare, care să aibă astfel de așezăminte și legi drepte, cum este toată legea aceasta pe care v-o înfățișez eu astăzi?
  9. Decât numai păzește-te și îți ferește cu îngrijire sufletul tău, ca să nu uiți acele lucruri pe care le-au văzut ochii tăi și să nu-ți iasă ele de la inimă în toate zilele vieții tale; să le spui fiilor și fiilor feciorilor tăi.
  10. Să le spui de ziua aceea în care ai stat tu înaintea Domnului Dumnezeului tău, la Horeb, de ziua adunării când a zis Domnul către mine: Adună la Mine poporul și Eu îi voi vesti cuvintele Mele, din care se vor învăța ei a se teme de Mine în toate zilele vieții lor de pe pământ și vor învăța pe fiii lor.
  11. Atunci v-ați apropiat și ați stat sub munte, muntele ardea cu foc până la cer și era negură, nor și întuneric.
  12. Iar Domnul v-a grăit de pe munte din mijlocul focului; și glasul cuvintelor Lui l-ați auzit, iar fața Lui n-ați văzut-o, ci numai glasul I l-ați auzit.
  13. Atunci v-a descoperit El legământul Său, cele zece porunci, pe care v-a poruncit să le împliniți, și le-a scris pe două lespezi de piatră.
  14. În vremea aceea mi-a poruncit Domnul să vă învăț poruncile și legile Lui, ca să le împliniți în țara aceea în care intrați ca s-o stăpâniți.
  15. Țineți dar bine minte că în ziua aceea, când Domnul v-a grăit din mijlocul focului, de pe muntele Horeb, n-ați văzut nici un chip.
  16. Să nu greșiți dar și să nu vă faceți chipuri cioplite, sau închipuiri ale vreunui idol, care să înfățișeze bărbat sau femeie,
  17. Sau închipuirea vreunui dobitoc de pe pământ, sau închipuirea vreunei păsări ce zboară sub cer,
  18. Sau închipuirea vreunei jivine, ce se târăște pe pământ, sau închipuirea vreunui pește din apă, de sub pământ;
  19. Sau, privind la cer și văzând soarele, luna, stelele și toată oștirea cerului, să nu te lași amăgit ca să te închini lor, nici să le slujești, pentru că Domnul Dumnezeul tău le-a lăsat pentru toate popoarele de sub cer.
  20. Iar pe voi v-a luat Domnul Dumnezeu și v-a scos din cuptorul cel de fier, din țara Egiptului, ca să-I fiți Lui popor de moștenire, cum sunteți acum.
  21. Domnul Dumnezeu S-a mâniat însă pe mine pentru voi și S-a jurat că eu nu voi trece Iordanul acesta și nu voi intra în acel pământ bun pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l dă ție de moștenire.
  22. Eu voi muri în pământul acesta, fără să trec Iordanul, iar voi veți trece și veți lua în stăpânire acel pământ bun.
  23. Luați seama să nu uitați legământul Domnului Dumnezeului vostru pe care 1-a încheiat cu voi și să nu vă faceți idoli care ar închipui ceva, precum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău.
  24. Căci Domnul Dumnezeul tău este foc mistuitor, Dumnezeu zelos.
  25. Iar de ți se vor naște fii și fiilor tăi fii și, trăind mult pe pământ, veți cădea în păcat și vă veți face chipuri cioplite, care să închipuiască ceva, de veți face ceva ce este rău înaintea ochilor Domnului Dumnezeului vostru ca să-L mâniați,
  26. Vă mărturisesc astăzi pe cer și pe pământ că veți pierde curând pământul, pentru a cărui moștenire treceți acum Iordanul; nu veți trăi multă vreme pe el, ci veți pieri.
  27. Domnul vă va împrăștia prin toate popoarele și veți rămâne puțini la număr printre toate popoarele la care vă va duce Domnul.
  28. Veți sluji acolo altor dumnezei, făcuți de mâini omenești din lemn și piatră, care nu văd și nu aud, care nu mănâncă și nu au miros.
  29. Dar când vei căuta acolo pe Domnul Dumnezeul tău, Îl vei găsi, de-L vei căuta cu toată inima ta și cu tot sufletul tău.
  30. Când vei fi la necaz și când te vor ajunge toate acestea în curgerea vremii, te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și vei asculta glasul Lui.
  31. Domnul Dumnezeul tău este Dumnezeu bun și îndurat; nu te va lăsa, nu te va pierde și nici nu va uita legământul încheiat cu părinții tăi, pe care l-a întărit cu jurământ înaintea lor.
  32. Că cercetează timpurile trecute, care au fost înainte de tine, din ziua când a făcut Dumnezeu pe om pe pământ; cercetează de la o margine a cerului până la cealaltă margine a lui și vezi dacă s-a mai săvârșit vreo faptă mare ca aceasta și dacă s-a mai auzit ceva la fel!
  33. A mai auzit, oare, vreun popor glasul Dumnezeului celui viu, grăind din mijlocul focului, cum ai auzit tu și să rămână viu?
  34. Sau a mai încercat, oare, vreun dumnezeu să se ducă să-și ia popor din mijlocul altui popor prin plăgi, prin semne, prin vedenii și prin război, cu mână tare și cu braț înalt și prin minuni mari, cum a făcut pentru voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt, înaintea ochilor voștri?
  35. Ție, Israele, ți s-a dat să vezi aceasta, ca să știi că numai Domnul Dumnezeul tău este Dumnezeu și nu mai este altul afară de El.
  36. Din cer te-a învrednicit să auzi glasul Lui, ca să te învețe, și pe pământ ți-a arătat focul Lui cel mare și ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului.
  37. Pentru că El a iubit pe părinții tăi și v-a ales pe voi, urmașii lor, de aceea te-a Și scos cu puterea Lui cea mare din Egipt.
  38. Ca să alunge de la fața ta popoarele cele mai mari și mai puternice decât tine și ca să te ducă să-ți dea pământul lor moștenire, așa cum ai astăzi.
  39. Cunoaște dar astăzi și ține minte că Domnul Dumnezeul tău este Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ și nu mai este altul afară de El.
  40. Să păzești legile Lui și poruncile Lui, pe care ți le spun eu astăzi, ca să-ți fie bine ție și fiilor tăi de după tine și ca să trăiești multă vreme în pământul acela pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l dă pentru totdeauna".
  41. Atunci a ales Moise trei cetăți dincoace de Iordan, spre răsăritul Soarelui, ca să fugă acolo ucigașul
  42. Care va ucide pe aproapele său fără de voie și fără să-i fi fost vrăjmaș nici cu o zi, nici cu două înainte, și ca, scăpând în una din aceste cetăți, să rămână cu viață.
  43. Aceste cetăți sunt: Bețer în pustie, în câmpia din seminția lui Ruben, Ramot în Galaad, în seminția lui Gad, și Golan în Vasan, în seminția lui Manase.
  44. Iată legea pe care a înfățișat-o Moise fiilor lui Israel.
  45. Și iată poruncile, legile și îndreptările pe care le-a rostit Moise fiilor lui Israel în pustie, după ieșirea lor din Egipt,
  46. Dincolo de Iordan, în valea din fața Bet-Peorului, în pământul lui Sihon, regele Amoreilor, care a trăit în Heșbon, pe care l-a bătut Moise cu fiii lui Israel, după ieșirea lor din Egipt,
  47. Și au moștenit pământul lui și pământul lui Og, regele Vasanului, țara celor doi regi amorei de peste Iordan, spre răsăritul soarelui,
  48. Care se întinde pe malul râului Arnon de la Aroer până la muntele Sihon sau Hermon,
  49. Și tot șesul Arabah de dincoace de Iordan, către răsăritul soarelui, până la mare, șesul Arabah de la poalele muntelui Fazga.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro