1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Cartea a treia a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 11

  1. Regele Solomon, în afară de fata lui Faraon, a iubit și alte multe femei străine: moabite, amonite, idumeiene, sidoniene, hetite și amoriene,
  2. Adică din acele popoare pentru care Domnul zisese fiilor lui Israel: "Să nu vă duceri la ele, nici ele să nu vină la voi, ca să nu vă întoarcă inima voastră spre dumnezeii lor". De acestea s-a lipit Solomon cu dragoste.
  3. Și a avut el șapte sute de femei și trei sute de concubine; și femeile i-au smintit inima lui.
  4. La timpul bătrâneții lui Solomon, femeile lui i-au întors inima spre alți dumnezei și inima lui nu i-a mai fost deloc întreagă la Domnul Dumnezeul său, ca inima lui David, tatăl său.
  5. Și a început Solomon să slujească Astartei, zeița Sidonienilor, și lui Moloh, idolul Amoniților.
  6. Astfel a făptuit Solomon lucruri neplăcute înaintea ochilor Domnului și nu a urmat cu stăruință după Domnul, cum urmase David, tatăl lui.
  7. Atunci a zidit Solomon capiștea lui Chemoș, idolul Moabiților, pe muntele din fața Ierusalimului, și capiștea lui Moloh, idolul Amoniților.
  8. Tot așa a făcut el pentru toate femeile sale străine, care tămâiau și aduceau jertfe dumnezeilor lor.
  9. Atunci S-a mâniat Domnul pe Solomon, pentru că și-a abătut inima lui de la Domnul Dumnezeul lui Israel, Care de două ori i Se arătase,
  10. Și-i poruncise chiar anume pentru aceasta, ca el să nu umble după alți dumnezei, ci să păzească și să facă cele ce i-a poruncit Domnul Dumnezeu; dar el n-a împlinit cele ce i-a poruncit Domnul Dumnezeu.
  11. Și a zis Domnul lui Solomon: "Pentru că s-au făcut aceste lucruri cu tine și pentru că tu nu ai ținut legământul și rânduielile Mele pe care ți le-am poruncit, voi rupe regatul tău din mâna ta și-l voi da slujitorului tău;
  12. Însă nu voi face aceasta în zilele tale, pentru David, tatăl tău, ci din mâna fiului tău îl voi rupe.
  13. Și nu tot regatul îl voi rupe: o seminție o voi da fiului tău, pentru David, robul Meu, și pentru Ierusalimul pe care l-am ales".
  14. Și a ridicat Domnul un vrăjmaș împotriva lui Solomon, pe Hadad Idumeul, viță de rege din Edom.
  15. Căci pe când David era în Idumeea și Ioab, mai-marele oștirii lui, venise ca să îngroape pe cei uciși și a ucis pe toți cei de parte bărbătească din Idumeea,
  16. Pentru că șase luni a stat acolo Ioab și toți Israeliții, stârpind pe toți cei de parte bărbătească din Idumeea,
  17. Atunci acest Hadad a fugit în Egipt și împreună cu el și vreo câțiva idumei, care fuseseră în slujba tatălui lui. Hadad era pe atunci copil mic.
  18. Plecând din Madian, ei au venit la Paran și au luat cu ei oameni din Paran și au venit în Egipt la Faraon, regele Egiptului.
  19. Și s-a dus Hadad la Faraon și acesta i-a dat casă, i-a purtat grijă de mâncare și i-a dat și pământ. În sfârșit, Hadad a găsit la Faraon milă foarte mare, căci el i-a dat femeie pe sora femeii lui, pe sora reginei Tafnes.
  20. Și i-a născut sora Tafnesei fiu lui Hadad pe Ghenubat, pe care Tafnes însuși l-a crescut în casa lui Faraon. Și a trăit Ghenubat în casa lui Faraon la un loc cu fiii lui Faraon.
  21. Când Hadad a auzit că David a răposat cu părinții lui și că Ioab, mai-marele oștirii a murit, atunci a zis lui Faraon: "Dă-mi drumul, că vreau să plec în tara mea!"
  22. Și i-a zis Faraon lui Hadad: "Ce lipsește ție aici la mine, de vrei să pleci? Și el a răspuns: "Nimic; însă așa te rog, să-mi dai drumul!" Și s-a întors Hadad în țara lui.
  23. Apoi a mai ridicat Dumnezeu împotriva lui Solomon încă un vrăjmaș, pe Rezon, fiul lui Eliada, care fugise la Hadad-Ezer, regele din Țoba.
  24. Acesta, după ce David a zdrobit pe Hadad-Ezer, adunându-și oameni împrejurul său, s-a făcut căpetenia unei bande de hoți și s-a dus la Damasc și a locuit acolo și s-a făcut stăpân pe Damasc.
  25. El a dușmănit pe Israel în toate zilele lui Solomon și, afară de răul ce-l pricinuia Hadad acestuia din urmă, Rezon totdeauna a adus vătămare lui Israel și s-a făcut rege în Siria.
  26. Asemenea și Ieroboam, fiul lui Nabat, Efremiteanul din Țereda, pe a cărui mamă văduvă o chema Țerua, și care era roaba lui Solomon, a ridicat mâna împotriva regelui.
  27. Și iată împrejurarea în care el și-a ridicat mâna împotriva regelui: Pe când Solomon zidea Milo și repara stricăciunile de la cetatea lui David, tatăl său,
  28. Se afla acolo și Ieroboam, om tare în putere. Solomon, băgând de seamă că acest om tânăr știe să facă treabă, l-a pus dregător peste lucrătorii de corvoadă din casa lui Iosif.
  29. În acel timp i s-a întâmplat lui Ieroboam să iasă din Ierusalim și l-a întâlnit în drum proorocul Ahia din Șilo, care avea pe el o haină nouă. În câmp erau numai ei amândoi.
  30. Și a luat Ahia de pe el haina cea nouă, a rupt-o în douăsprezece bucăți
  31. Și a zis lui Ieroboam: "Ia-ți pentru tine zece bucăți căci așa grăiește Domnul Dumnezeul lui Israel: Iată, Eu rup regatul din mâna lui Solomon și-ți dau ție zece seminții,
  32. Iar două seminții îi vor rămâne lui, pentru robul Meu David și pentru cetatea Ierusalimului, pe care am ales-o dintre toate semințiile lui Israel.
  33. Și aceasta o fac, pentru că ei M-au părăsit și au început să se închine Astartei, zeița Sidonienilor, lui Chemoș, dumnezeul Moabiților, și lui Moloh, dumnezeul fiilor Amoniților, și n-au umblat în căile Mele, ca să facă cele plăcute înaintea ochilor Mei și să păzească rânduielile Mele și poruncile Mele, cum a făcut David, tatăl lui Solomon.
  34. Tot regatul nu din mâna lui îl iau, căci îl las pe el să fie stăpân în toate zilele vieții lui, pentru David, robul Meu, pe care l-am ales și care a păzit poruncile și rânduielile Mele;
  35. Ci din mâna fiului lui voi lua regatul și-ți voi da din el ție zece seminții;
  36. Iar fiului lui îi voi da două seminții, pentru ca să fie și pentru David, robul Meu, în toate zilele, o lumină înaintea fetei Mele, în cetatea Ierusalimului pe care am ales-o pentru petrecerea numelui Meu acolo.
  37. Și pe tine te voi alege și vei domni peste tot ce-ți dorește sufletul tău și vei fi rege peste Israel.
  38. Și dacă tu vei păzi tot ce-ți poruncesc și vei umbla în căile Mele și vei face cele plăcute înaintea ochilor Mei ca să păzești rânduielile Mele și poruncile Mele, cum a făcut David, robul Meu, atunci Eu voi fi cu tine și-ii voi zidi casă tare, cum am zidit lui David și îți voi da Israelul;
  39. Și voi umili neamul lui David pentru aceasta, însă nu pentru totdeauna".
  40. De aceea Solomon a căutat să omoare pe Ieroboam; dar Ieroboam s-a sculat și a fugit în Egipt, la Șișac, regele Egiptului, și a trăit în Egipt până la moartea lui Solomon.
  41. Iar celelalte fapte ale lui Solomon de la sfârșit și tot ce el a mai făcut și toată înțelepciunea lui sunt scrise în cartea faptelor lui Solomon.
  42. Timpul domniei lui Solomon în Ierusalim peste tot Israelul a fost de patruzeci de ani.
  43. Și a adormit cu părinții lui și a fost înmormântat Solomon la un loc cu părinții lui, în cetatea lui David, tatăl său; iar în locul lui în Ierusalim s-a făcut rege Roboam, fiul său.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro