1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Cartea a treia a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 4

  1. Și a fost regele Solomon rege peste tot Israelul.
  2. Iată acum căpeteniile pe care le avea el la curtea sa: Azaria, fiul lui Țadoc, preotul;
  3. Elihoref și Ahia, fiii lui Șișa, scriitori; Ioasaf, fiul lui Ahilud, cronicar;
  4. Benaia, fiul lui Iehoiada, căpetenie peste oștire; Țadoc și Abiatar, preoți;
  5. Azaria, fiul lui Natan, căpetenie peste ispravnici, iar Zabud, fiul lui Natan, preot și prieten al regelui;
  6. Ahișar era căpetenie peste casa regelui; Eliav, fiul lui Saf, era peste moșii și Adoniram, fiul lui Abda, era peste dări.
  7. Și mai avea Solomon doisprezece ispravnici peste tot Israelul, care aduceau alimente pentru rege și casa lui; fiecare trebuia să aducă alimente pe o lună în an.
  8. Iată numele lor: Ben-Hur, peste muntele lui Efraim, singur;
  9. Ben-Decher, peste Macaț, peste Șaalebim, peste Bet-Șemeș, peste Elon și peste Bet-Hanan;
  10. Ben-Hased, peste Arubot; și tot sub el mai era și Soco, cum și tot pământul Hefer;
  11. Ben-Abinadab, peste tot Nafat-Dor; Tafat, fiica lui Solomon, era femeia lui;
  12. Baana, fiul lui Ahilud, peste Tanac, peste Meghidon și peste tot pământul Bet-Șeanului, care este aproape de Țartan, mai jos de Izreel, de la Bet-Șean până la Abel-Mehol și chiar până dincolo de Iocmeam;
  13. Ben-Gheber, peste Ramot-Galaad; sub el mai erau și satele lui Iair, fiul lui Manase, care sunt în Galaad; tot sub el mai era și ținutul Argob, care este în Vasan, șaizeci de cetăți mari cu ziduri și zăvoare de aramă;
  14. Ahinadab, fiul lui Ido, peste Mahanaim;
  15. Ahimaaț, care a avut de femeie pe Basemat, fiica lui Solomon, era peste pământul Neftali;
  16. Baana, fiul lui Hușai, peste Așer și Bealot;
  17. Iosafat, fiul lui Paruah, peste Isahar;
  18. Șimei, fiul lui Ela, peste Veniamin;
  19. Gheber, fiul lui Urie, peste Galaad, peste țara lui Sihon, regele Amoreilor, și a lui Og, regele Vasanului. El era singur ispravnic peste aceste pământuri.
  20. Iuda și Israel, care erau nesfârșit de mulți la număr, ca nisipul de pe țărmul mării, mâncau, beau și se veseleau.
  21. Solomon domnea peste toate regatele de la râul Eufrat până la pământul Filistenilor și până în hotarul Egiptului. Acestea îi aduceau daruri și au slujit lui Solomon în toate zilele vieții lui.
  22. Hrana lui Solomon pe fiecare zi era: treizeci de core făină de grâu și șaizeci core de alte preparate de făină;
  23. Zece boi îngrășați, douăzeci boi din cei care pășteau iarbă și o sută de oi, afară de vânatul de cerbi, căprioare, ciute și de păsările îngrășate;
  24. Căci domnea peste tot pământul de dincoace de Eufrat, de la Tifsah până la Gaza, și peste toți regii de dincoace de Eufrat, și era în pace cu toate țările de primprejur.
  25. Astfel a trăit Iuda și Israelul în liniște, fiecare sub vița sa de vie și sub smochinul său, de la Dan până la Beer-Șeba, în toate zilele lui Solomon.
  26. Solomon avea patruzeci de mii de iesle pentru caii de la carele lui și douăsprezece mii de călăreți.
  27. Și acei ispravnici aduceau regelui Solomon tot ce trebuia pentru masa regelui, fiecare în luna lui, și nu lăsa să ducă lipsă de nimic.
  28. Și orz și paie pentru cai și pentru celelalte vite aducea fiecare, când îi era rândul lui, la locul unde se afla regele.
  29. Și a dat Dumnezeu lui Solomon înțelepciune și pricepere foarte mare și cunoștințe multe, ca nisipul de pe țărmul mării.
  30. Și era înțelepciunea lui Solomon mai presus de înțelepciunea tuturor fiilor Răsăritului și mai presus de toată înțelepciunea Egiptenilor.
  31. El era mai înțelept decât toți oamenii; mai înțelept mult și decât Etan Ezrahiteanul, decât Heman și decât Calcol și Darda, feciorii lui Mahol; și numele lui era în slavă la toate popoarele de primprejur.
  32. Solomon a spus trei mii de pilde; și cântările lui au fost o mie și cinci.
  33. El a vorbit despre copaci, de la cedrii cei din Liban până la isopul de pe ziduri; a vorbit și despre animale, despre păsări, despre târâtoare și despre pești.
  34. Și veneau de la toate popoarele, ca să asculte înțelepciunea lui Solomon, și de la toți regii pământului care auzeau de înțelepciunea lui.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro