1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Cartea a treia a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 12

  1. Atunci s-a dus Roboam la Sichem, căci la Sichem veniseră ton Israeliții, ca să-l facă rege.
  2. Și a auzit și Ieroboam, fiul lui Nabat, de aceasta, pe când se afla încă în Egipt, unde fugise de regele Solomon, și a venit Ieroboam din Egipt, căci au trimis unii după el și l-au chemat.
  3. Atunci Ieroboam și toată adunarea Israeliților au venit de i-au grăit regelui Roboam și i-au zis:
  4. Tatăl tău a pus jug greu pe noi; însă ușurează-ne munca cea grea a tatălui tău și jugul cel greu care l-a pus el pe noi, și îți vom sluji!
  5. Și a zis el către ei: "Duceți-vă și să veniți poimâine la mine!" Și a plecat poporul.
  6. Atunci regele Roboam a întrebat pe bătrânii care fuseseră sfetnici pe lângă Solomon, tatăl lui, pe când trăia el, și le-a zis: "Cum mă sfătuiți să răspund poporului la cererea aceasta?"
  7. Grăit-au lui aceia și au zis: "Dacă tu vei fi slugă astăzi poporului acestuia și-i vei sluji, dacă le vei face gustul lor și le vei vorbi cu blândețe, atunci ei îți vor fi robi în toate zilele!
  8. Însă el n-a ținut seamă de sfatul bătrânilor pe care i l-au dat, și a făcut sfat cu cei tineri, crescuți odată cu el, și care erau sfetnicii lui și le-a zis:
  9. Ce mă sfătuiți să răspund poporului care mi-a zis: Ușurează jugul pe care l-a pus tatăl tău pe noi?
  10. Și i-au grăit oamenii cei tineri, care crescuseră odată cu el și erau acum sfetnicii lui, și i-au zis: "Așa să spui poporului acestuia care ți-a grăit și ți-a zis: Tatăl tău a pus jug greu pe noi; tu însă ușurează-l de pe noi; așa spune-le: Degetul meu cel mic este mai gros decât mijlocul tatălui meu.
  11. Deci dacă tatăl meu v-a împovărat cu jug greu, eu și mai greu voi face jugul vostru; tatăl meu v-a pedepsit cu bice, iar eu vă voi pedepsi cu scorpioane!
  12. Atunci a venit Ieroboam și tot poporul la Roboam a treia zi, după cum poruncise regele, când a zis: "Să veniți la mine poimâine!"
  13. Și a răspuns regele poporului cu asprime și n-a ținut seamă de sfatul care i-l dăduseră bătrânii,
  14. Ci a grăit către el după sfatul celor tineri și a zis: "Tatăl meu a pus jug greu peste voi; eu însă și mai greu voi face jugul vostru; tatăl meu v-a pedepsit cu bice, eu însă vă voi pedepsi cu scorpioane!"
  15. Și n-a ascultat regele de popor, căci așa fusese rânduit de Domnul ca să se împlinească cuvântul Lui pe care l-a grăit Domnul prin Ahia din Șilo către Ieroboam, fiul lui Nabat.
  16. Iar când toți Israeliții au văzut că regele n-a vrut să-i asculte, a răspuns și poporul regelui și i-a zis: "Ce parte avem noi cu David? Nici o moștenire nu avem noi cu fiul lui Iesei. Pleacă, dar, la corturile tale, Israele! Și tu, Davide, cunoaște-ți acum casa ta! Și s-a împrăștiat Israel la corturile lui.
  17. Acum Roboam domnea numai peste fiii lui Israel care locuiau în cetățile lui Iuda.
  18. Și a trimis regele Roboam pe Adoniram, căpetenia cea peste dări, în contra lor; însă toți Israeliții au aruncat cu pietre asupra lui și el a murit; iar regele Roboam s-a suit repede într-un car, ca să fugă la Ierusalim.
  19. Și astfel s-a rupt Israelul de casa lui David până în ziua de astăzi.
  20. Când ton Israeliții au auzit că Ieroboam s-a întors din Egipt, au trimis și l-au chemat la adunare Și l-au făcut rege peste toți Israeliții. Cu casa lui David n-a rămas nimeni, decât seminția lui Iuda.
  21. Roboam, venind la Ierusalim, a adunat din toată casa lui Iuda și din seminția lui Veniamin o sută și optzeci de mii de ostași, pregătiți pentru război, ca să se lupte cu casa lui Israel și să întoarcă regatul iarăși sub stăpânirea lui Roboam, fiul lui Solomon.
  22. Și a fost cuvântul Domnului către Șemaia, omul lui Dumnezeu, și i-a zis:
  23. "Spune-i lui Roboam, fiul lui Solomon, regele lui Iuda, și la toată casa lui Iuda și a lui Veniamin și la celălalt popor:
  24. Așa zice Domnul: Să nu mergeți, nici să nu începeți război cu frații voștri, fiii lui Israel. Să vă întoarceți fiecare la casele voastre, căci de la Mine a fost aceasta! Și au ascultat ei de cuvântul Domnului și s-au întors înapoi după cuvântul Domnului. Și a răposat regele Solomon cu părinții lui și a fost înmormântat la un loc cu părinții lui în cetatea lui David, tatăl său; iar în locul lui în Ierusalim s-a făcut rege Roboam, fiul său. Roboam era de patruzeci și unu de ani când s-a făcut rege și șaptesprezece ani a domnit el în Ierusalim. Pe mama lui o chema Naama și a fost fiica lui Ana, fiul lui Nahaș, regele fiilor Amoniților. Și a făcut fapte ce nu erau plăcute înaintea ochilor Domnului și nici n-a umblat pe căile lui David, strămoșul său. Solomon însă avusese un rob, un om din muntele lui Efraim, pe care-l chema Ieroboam, iar pe mama lui o chema Țerua, femeie desfrânată. Și l-a pus Solomon între dregătorii cei peste lucrătorii de corvoadă ai casei lui Iosif. Și a zidit lui Solomon cetatea Tirța, din muntele lui Efraim. Și avea sub el trei sute de care cu cai. El a zidit Milo cu lucrătorii de corvoadă ai casei lui Efraim; tot el a reparat și stricăciunile de la cetatea lui David și a fost conducător peste regat. Și a căutat Solomon să-l omoare. și s-a temut Ieroboam și a fugit la; Șișac, regele Egiptului. și a fost la Șișac până a murit Solomon. și a auzit Ieroboam, pe când se afla încă în Egipt, că a murit Solomon. A șoptit el la urechile lui Șișac, regele Egiptului, zicând: "Dă-mi drumul, ca să mă duc în țara mea". Ți i-a zis Șișac: Cere ce dorești și îți voi da. Și Șișac i-a dat lui Ieroboam de femeie pe Ano, sora cea mai mare a Tafnesei, femeia lui. Aceasta era cea mai mare între fiicele regelui, și i-a născut lui Ieroboam pe Abia, fiul lui. Și a zis Ieroboam lui Șișac: "De bună seamă, dă-mi drumul, că am să mă duc". Și a plecat Ieroboam din Egipt și a venit în pământul Tirța, din muntele Efraim. Și s-a adunat acolo toată seminția lui Efraim. Și a zidit Ieroboam acolo tabere. Și i s-a îmbolnăvit copilul lui de o boală foarte grea. Și s-a dus Ieroboam să întrebe pentru copil. Și a zis către Ano, femeia lui: "Scoală-te și du-te de întreabă pe un om al lui Dumnezeu pentru copil dacă el are să scape cu viață din boala lui". Și era un om în Șilo, pe care-l chema Ahia. Acesta era un bărbat ca de șaizeci de ani și cuvântul Domnului era cu el. Și a zis Ieroboam către femeia lui: "Scoală-te și ia în mâna ta pentru omul lui Dumnezeu pâini și turte pentru copiii lui și struguri și un ulcior cu miere". și s-a sculat femeia și a luat în mâna ei pâini și două turte, struguri și un ulcior cu miere pentru Ahia. Și omul acesta era bătrân și nu putea să vadă, căci ochii lui i se uscaseră de bătrânețe. Și s-a sculat și a plecat din Tirța. Și, pe când venea ea în cetate la Ahia Șilonitul, a zis Ahia către fiul lui: "Ieși pentru întâmpinarea Anoei, femeia lui Ieroboam, și-i spune: Intră și nu sta, căci așa zice Domnul: Eu sunt trimis la tine ca să-ți vestesc lucruri grozave! și a intrat Ano la omul lui Dumnezeu. Și i-a zis Ahia: Pentru ce mi-ai adus pâinile, strugurii și ulciorul cu miere? Așa zice Domnul: "Iată, tu vei pleca de la mine, și când vei intra în Tirța, în cetate, îți vor ieși locuitorii în întâmpinare și îți vor spune: Copilul a murit. Căci așa zice Domnul: Iată, Eu voi pierde din ai lui Ieroboam pe tot sufletul de parte bărbătească. Cine va muri din ai lui Ieroboam în cetate, pe acela îl vor linge câinii; iar cine va muri în câmp, pe acela păsările cerului îl vor mânca și copilul va fi mult jelit. Vai, Doamne, căci numai în el din casa lui Ieroboam s-a găsit ceva bun înaintea Domnului". Și a plecat înapoi femeia când a auzit aceasta. și când a intrat în Tirța, copilul a murit. Și i-a ieșit în întâmpinare țipătul cel de jale. și s-a dus Ieroboam la Sichem, cetatea cea din muntele lui Efraim. Și s-au adunat acolo semințiile lui Israel. Și a mers acolo și Roboam, fiul lui Solomon. și cuvântul Domnului a fost către Șemaia Enlamitul, zicând: "Ia-ți o haină nouă, care n-a fost spălată cu apă, și o rupe în douăsprezece bucăți și i le dă lui Ieroboam și-i spune: "Așa zice Domnul: Ia-ți pentru tine zece bucăți, ca să te încingi". Și a luat Ieroboam, și a zis Șemaia: "Așa zice Domnul: Să fii peste cele zece seminții ale lui Israel!" și a zis poporul către Roboam, fiul lui Solomon: "Tatăl tău a pus jug greu pe noi și și-a îngreuiat bucatele mesei lui; tu însă acum ușurează-l de pe noi și-ți vom sluji ție!" Și a zis Roboam către popor: "Până în trei zile eu vă voi da răspunsul". Și a zis Roboam: "Aduceți-mi pe cei bătrâni, ca să mă sfătuiesc cu ei pentru cuvântul care voi răspunde poporului în ziua a treia". Și a grăit Roboam la urechile lor pentru cuvântul care i-a trimis poporul la el. Și au zis bătrânii poporului pentru acel cuvânt, care i-a grăit poporul. și a lepădat Roboam sfatul lor, pentru că nu se potrivea cu părerea lui. Și a trimis și a adunat pe cei ce crescuseră împreună cu el și le-a grăit: "Acestea și acestea a trimis poporul la mine, ca să-mi spună". și au zis cei ce crescuseră împreună cu el: "Așa vei grăi poporului: Degetul meu cel mic este mai gros decât mijlocul tatălui meu. Tatăl meu v-a biciuit cu biciul, iar eu vă voi bate cu scorpioane". Și i-a plăcut lui Roboam acest cuvânt și a răspuns el poporului în felul cum l-au sfătuit cei ce crescuseră și copilăriseră împreună cu el. Și a zis tot poporul, fiecare cu vecinul său până într-un om, și au strigat toți cu glas mare și au zis: "Nici o parte n-avem noi cu David, nici o moștenire cu fiul lui Iesei! Fiecare la corturile sale, Israele! Căci omul acesta n-a fost nici căpetenie și nici conducător peste regat". Și s-a împrăștiat tot poporul de la Sichem și s-a dus fiecare la cortul lui. Iar Roboam, scăpând cu fuga, s-a suit în una din căruțele lui și a venit la Ierusalim. Și l-au urmat numai seminția lui Iuda și seminția lui Veniamin. Iar când a fost începutul anului, Roboam a adunat pe toți bărbații lui Iuda și ai lui Veniamin și a plecat ca să se bată cu Ieroboam la Sichem. Și a fost cuvântul Domnului către Șemaia, omul lui Dumnezeu, zicând: "Spune-i lui Roboam, regele lui Iuda, și la toată casa lui Iuda și a lui Veniamin și la celălalt popor, zicând: Așa zice Domnul, să nu mergeți, nici să începeți război cu frații voștri, fiii lui Israel, ci să vă întoarceți fiecare la corturile voastre, că de la Mine a fost aceasta!" Și au ascultat ei de cuvântul Domnului și s-au oprit de a mai începe războiul, după cuvântul Domnului.
  25. Și a zidit Ieroboam Sichemul, pe muntele lui Efraim, și s-a așezat cu locuința lui în el; și a plecat de acolo și a zidit Penuelul.
  26. Și a zis Ieroboam în sine: "Regatul poate să treacă iar la casa lui David.
  27. Dacă poporul acesta va mai merge la Ierusalim pentru aducere de jertfă în templul Domnului, atunci inima poporului acestuia are să se întoarcă la domnul lor Roboam, regele lui Iuda; pe mine au să mă ucidă, iar ei au să se întoarcă iarăși sub stăpânirea lui Roboam, regele lui Iuda".
  28. Și sfătuindu-se, regele a făcut doi viței de aur și a zis poporului: "Nu trebuie să vă mai duceți la Ierusalim; iată Israele dumnezeii tăi, care te-au scos din pământul Egiptului!"
  29. Și a pus unul în Betel, iar pe celălalt în Dan.
  30. Însă fapta aceasta a dus la păcat, căci poporul a început să meargă pentru a se închina unuia din ei, până la Dan, și a părăsit templul Domnului.
  31. Și a zidit el și capiști pe înălțimi și a făcut preoți, luați din popor, care nu erau fii ai lui Levi.
  32. Și a așezat Ieroboam și o sărbătoare în luna a opta, în ziua a cincisprezecea a lunii, asemenea cu sărbătoarea care era în Iuda, și a adus jertfe pe jertfelnic. Tot așa a făcut el și la Betel, ca să aducă jertfe vițeilor pe care-i făcuse. Și a așezat la Betel preoți pentru înălțimile făcute de el.
  33. Și a adus jertfe pe jertfelnicul pe care l-a făcut la Betel în ziua a cincisprezecea din luna a opta, lună pe care și-o alesese el după placul lui pentru sărbătorire. Și a făcut sărbătoare pentru fiii lui Israel și s-a apropiat de jertfelnic, ca să săvârșească tămâiere.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro