1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Cartea a treia a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 7

  1. Iar Solomon a zidit și a terminat casa sa în treisprezece ani.
  2. Casa aceasta a făcut-o de lemn din Liban, lungă de o sută de coți, largă de cincizeci de coți și înaltă de treizeci de coți, pe patru șiruri de stâlpi de cedru și pe stâlpi erau puse grinzi de cedru.
  3. Iar peste grinzi deasupra era întinsă podeaua da lemn de cedru, care se rezema pe patruzeci și cinci de stâlpi, câte cincisprezece în șir.
  4. Și erau trei rânduri și fiecare rând avea ferestre așezate unele în dreptul altora, așa că răspundea fereastră cu fereastră în toate cele trei rânduri.
  5. Toate ușile și ușorii de uși erau din grinzi pătrate, și ferestrele la cele trei rânduri față în față unele de altele.
  6. Și a mai făcut un pridvor pe stâlpi, lung da cincizeci de coți, lat de treizeci de coți; și înaintea lui un pridvor mai mic, au stâlpi și trepte în față.
  7. Și a făcut de asemenea pridvor cu tron, de pe care el judeca, numit pridvorul judecății; pe acesta l-a făcut și l-a îmbrăcat cu cedru, da la pardoseală până la tavan.
  8. La casa sa de locuit, era făcută la fel altă curte și tot cu porți. Asemenea și casa fiicei lui Faraon care Solomon o luase de femeie, a făcut el un astfel de pridvor.
  9. Toate aceste clădiri au fost făcute din pietre alese și frumos lucrate, cioplite după măsură, retezate cu fierăstrăul înăuntru și în afară, de la temelie până la streașină, și din afară până la curtea cea mare.
  10. La temelie au fost puse de asemenea pietre alese, pietre mari, pietre de zece coți și opt coți.
  11. Și deasupra, pietre cioplite, lucrate după măsură și lemn de cedru.
  12. Curtea cea mare avea împrejur o îngrăditură din trei rânduri de pietre cioplite și un rând de grinzi de cedru. Tot astfel era îngrădită și curtea dinlăuntru a templului Domnului, precum și pridvorul templului.
  13. Și a trimis regele Solomon și a luat pe meșterul Hiram din Tir.
  14. Acesta era fiul unei văduve din seminția lui Neftali. Tatăl lui, un tirian, era arămar; era și Hiram plin de pricepere, cu meșteșug și cu știința de a face orice lucru din aramă. Și a venit la regele Solomon și a făcut tot felul de lucruri.
  15. A turnat pentru pridvor doi stâlpi de aramă, fiecare stâlp de optsprezece coți înălțime, și rotundul fiecărui stâlp ara cât putea să-l cuprindă o sfoară de doisprezece coți. Grosimea era da patru degete, iar pe dinăuntru era gol.
  16. Și pentru pus în capetele stâlpilor, a făcut două coroane, turnate din aramă; înălțimea unei coroane era de cinci coți și înălțimea celeilalte coroane de cinci coți;
  17. Și pentru acoperit coroanele care erau în capetele stâlpilor, a făcut el două rețele, lucrate împletit, șnururi în formă de lanțuri: șapte la o coroană și șapte la cealaltă coroană.
  18. Și, când a făcut stâlpii, a făcut și două șiruri de rodii de aramă, atârnate împrejur pe marginea rețelelor, ca să împodobească coroana ce era pe vârful stâlpului; la fel a făcut și celeilalte coroane de la celălalt stâlp.
  19. Coroanele din capetele stâlpilor de la pridvor erau făcute în forma cupei florii de crin, de patru coți la gură;
  20. Și la coroanele de la amândoi stâlpii erau sus, la încheietura lor, în dreptul marginii rețelei, rodii de aramă; și șirurile de rodii dimprejur la fiecare coroană erau de câte două sute de rodii.
  21. Și a așezat stâlpii la pridvorul templului, punând un stâlp în partea din dreapta și dându-i numele Iachin; și pe celălalt stâlp în partea stângă, dându-i numele Booz.
  22. Și pe capul stâlpilor a pus coroanele, făcute în forma cupei florii de crin. Așa s-a sfârșit lucrul stâlpilor.
  23. A mai făcut o mare, turnată din aramă, de zece coți de la o margine a ei până la cealaltă margine, rotundă de jur împrejur; înaltă de cinci coți și groasă cât o cuprindea o sfoară de treizeci de coți.
  24. Pe la gură de jur împrejur avea sculpturi în formă de colocinți, câte zece la un cot, care împrejmuiau marea din toate părțile. Chipurile colocinților așezați în două șiruri erau turnate odată cu marea dintr-o singură bucată.
  25. Aceasta era așezată pe doisprezece boi de aramă, din care: trei priveau spre miazănoapte, trei spre apus, trei spre miazăzi și trei spre răsărit. Marea ședea pe ei și toată partea dinapoi a trupului lor era înăuntru.
  26. Grosimea pereților ei era de un lat de mână; și marginile ei, făcute ca marginile potirului, semănau cu floarea de crin îmbobocit. Și încăpeau în ea două mii de baturi (vedre).
  27. A mai făcut apoi zece postamente de aramă. Lungimea fiecărui postament era de patru coți, lățimea de patru coți și înălțimea de trei coli.
  28. Înfățișarea postamentelor era așa: erau lucrate în tăblii, și tăbliile erau încheiate la unghiuri;
  29. Și pe tăbliile acestea, care erau încheiate la unghiuri, erau săpați lei și boi și heruvimi; asemenea și pe încheieturi. Iar deasupra și dedesubtul leilor și boilor erau închipuite ghirlande de flori.
  30. Fiecare postament avea câte patru roți de aramă și osii de aramă. La cele patru colțuri ale lor erau niște console, în chipul unor numere; jos sub cupa spălătoarei și pe lângă fiecare ghirlandă de flori era o policioară turnată.
  31. Postamentul în partea de deasupra avea înăuntru o adâncitură de pus ligheanul, adâncă de un cot; gura ei era rotundă ca baza stâlpilor, de un cot și jumătate în diametru; și împrejurul gurii erau podoabe săpate; iar tăbliile ei de pe laturi erau pătrate și nu rotunde.
  32. Cele patru roți erau sub. tăblii; și osiile roților erau fixate în postamente; înălțimea fiecărei roți era de un cot și jumătate.
  33. Forma roților era aceeași, ca forma roților de trăsură. Osiile lor, obezile lor, spițele lor și butucii lor, toate erau turnate.
  34. Cele patru console de la cele patru colțuri ale fiecărui postament erau tot turnate; policioarele erau ieșite din postament.
  35. Partea de deasupra a postamentului se termina prin o cunună înaltă de o jumătate de cot și făcută așa, ca să se poată pune spălătoarea deasupra; aceasta cu consolele și policioarele ei erau turnate din o bucată.
  36. Și a săpat pe fețele consolelor postamentului și pe policioarele dintre ele heruvimi, lei și finici, pe unde a găsit loc; și împrejur a atârnat ghirlande de flori.
  37. Așa a făcut el zece postamente: toate aveau aceeași turnătură, aceeași măsură și aceeași înfățișare.
  38. Și a mai făcut zece lighene de aramă: în fiecare lighean încăpea câte patruzeci de baturi; fiecare lighean era de patru coli și fiecare lighean sta pe unul din cele zece postamente.
  39. Și a așezat postamentele cinci în partea dreaptă a templului și cinci în partea stângă a templului, iar marea a așezat-o în partea dreaptă a templului în partea de răsărit-miazăzi.
  40. Și a mai făcut Hiram căldări, lopeți și cupe. Și așa a isprăvit Hiram toate lucrările date de Solomon să le facă pentru templul Domnului:
  41. Cei doi stâlpi cu cele două capiteluri rotunde așezate în capetele stâlpilor; cele două împletituri care acopereau capetele rotunde ale capitelurilor pe vârful stâlpilor;
  42. Cele patru sute de rodii de aramă de la cele două rețele; două șiruri de rodii la fiecare rețea, pentru acoperirea celor două globuri ale coroanelor care erau pe stâlpi;
  43. Cele zece postamente și cele zece spălători de pe postamente;
  44. O mare și cei doisprezece boi de sub mare;
  45. Căldările, lopețile și cupele. Toate lucrurile care le-a făcut Hiram regelui Solomon pentru templul Domnului erau de aramă șlefuită.
  46. Regele a pus să le toarne într-un pământ clisos din împrejurimile Iordanului, între Sucot și Țartan.
  47. Și a pus Solomon toate aceste lucruri la locul lor. Din pricina mulțimii lor peste măsură, greutatea aramei nu se mai știa.
  48. Și a mai făcut Solomon toate lucrurile care erau în templul Domnului: jertfelnicul cel de aur și masa cea de aur a pâinilor punerii înainte;
  49. Sfeșnice de aur curat: cinci în partea dreaptă și cinci în partea stingă, înaintea Sfintei Sfintelor, cu florile, candelele și mucările lor, toate de aur;
  50. Lighene, cuțite, cupe, linguri și cădelnițe tot de aur curat; și țâțânile ușilor celor din fundul templului de la Sfânta Sfintelor și ale ușilor celor de la templu erau toate de aur.
  51. Așa s-a sfârșit toată lucrarea pe care a făcut-o regele Solomon la templul Domnului. și a adus Solomon și pe cele afierosite de David, tatăl lui: argint și aur și lucruri, și le-a dat în vistieria templului Domnului.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro