1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Facerea - întâia carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 10

  1. Iată spița neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham și Iafet, cărora li s-au născut fii după potop.
  2. Fii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meșeh și Tiras.
  3. Fii lui Gomer au fost: Așchenaz, Rifat și Togarma.
  4. Fii lui Iavan au fost: Elișa, Tarșiș, Chitim și Dodanim.
  5. Din aceștia s-au format mulțime de popoare, care s-au așezat în diferite țări, fiecare după limba sa, după neamul său și după nația sa.
  6. Iar fiii lui Ham au fost: Cuș, Mițraim, Put și Canaan.
  7. Fiii lui Cuș au fost: Șeba, Havila, Savta, Rama și Sabteca. Fiii lui Rama au fost: Șeba și Dedan.
  8. Cuș a mai născut de asemenea pe Nimrod; acesta a fost cel dintâi viteaz pe pământ.
  9. El a fost vânător vestit înaintea Domnului Dumnezeu; de aceea se și zice: "Vânător vestit ca Nimrod înaintea Domnului Dumnezeu
  10. Împărăția lui, la început, o alcătuia: Babilonul, apoi Ereh, Acad și Calne din ținutul Senaar.
  11. Din pământul acela, el trecu în Asur, unde a zidit Ninive, cetatea Rehobot, Calah
  12. Și Resen, între Ninive și Calah. Aceasta e cetate mare.
  13. Din Mițraim s-au născut: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim,
  14. Patrusim, Casluhim - de unde au ieșit Filistenii - și Caftorim.
  15. Din Canaan s-au născut: Sidon, întâiul-născut al său, apoi Het,
  16. Iebuseu, Amoreu, Ghergheseu,
  17. Heveu, Archeu, Sineu,
  18. Arvadeu, Țemareu și Hamateu. Mai pe urmă neamurile canaaneiene s-au răspândit.
  19. Și ținuturile lor se întindeau de la Sidon, spre Gherara până la Gaza, iar de aici spre Sodoma, Gomora, Adma și Țeboim până spre Lasa.
  20. Aceștia sunt fiii lui Ham, după familii, limbă, țări și după nații.
  21. De asemenea i s-au născut fii și lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Eber și fratele mai mare al lui Iafet.
  22. Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arfaxad, Lud și Aram.
  23. Iar fiii lui Aram au fost: Uț, Hul, Gheter și Maș.
  24. Lui Arfaxad i s-a născut Cainan; lui Cainan i s-a născut Șelah; lui Șelah i s-a născut Eber;
  25. Iar lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că în zilele lui s-a împărțit pământul, și numele fratelui său era Ioctan.
  26. Lui Ioctan i s-au născut Almodad, Șalef, Hațarmavet și Ierah;
  27. Hadoram, Uzal și Dicla;
  28. Obal, Abimael și Șeba;
  29. Ofir, Havila și Iobab. Toți aceștia au fost fiii lui Ioctan.
  30. Sălașurile lor se întindeau de la Meșa spre Sefar, până la Muntele Răsăritului.
  31. Aceștia sunt fiii lui Sem după familii, după limbă, după țări și după nații.
  32. Acestea sunt neamurile, care se trag din fiii lui Noe, după familii și după nații, și dintr-înșii s-au răspândit popoarele pe pământ după potop.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro