1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zaharia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 7

  1. Și a fost, în anul al patrulea al regelui Darius, cuvântul Domnului către Zaharia în ziua a patra a lunii a noua, care se cheamă Chislev.
  2. Casa lui Israel a trimis pe Șarețer, dregătorul cel mare al oștirii regelui, cu oameni, ca să câștige milostivirea Domnului
  3. Să grăiască preoților din templul Domnului Savaot și proorocilor într-acest chip: "Să mai plâng eu oare în luna a cincea și să mă înfrânez precum am făcut atâția ani?"
  4. Și a fost cuvântul Domnului Savaot către mine și mi-a zis:
  5. "Vestește la tot poporul țării și preoților: "Dacă ați ținut post și v-ați tânguit în luna a cincea și într-a șaptea, vreme de șaptezeci de ani, pentru Mine, oare, ați postit voi?
  6. Și dacă mâncați și beți, oare nu sunteți voi aceia care mâncați și care beți?
  7. Nu cunoașteți voi cuvintele pe care le-a vestit Domnul prin graiul profeților de mai înainte, când Ierusalimul era locuit și pașnic, cu cetățile sale dimprejur, și când Neghebul și Șefela erau locuite?"
  8. Și a fost cuvântul Domnului către Zaharia într-acest chip:
  9. "Așa grăiește Domnul Savaot: "Faceți dreptate adevărată și purtați-vă fiecare cu bunătate și îndurare fată de fratele său;
  10. Nu apăsați pe văduvă, pe orfan, pe străin și pe cel sărman și nimeni să nu pună la cale fărădelegi în inima lui împotriva fratelui său!"
  11. Dar ei n-au voit să ia aminte, ci au întors spatele cu îndărătnicie și și-au astupat urechile ca să nu audă;
  12. Și și-au învârtoșat inima ca diamantul, ca să nu asculte legea și cuvintele pe care le-a trimis Domnul Savaot prin Duhul Lui, prin graiul proorocilor celor de altădată. Și a fost o mânie mare de la Domnul Savaot.
  13. Și s-a întâmplat că după cum El a strigat și ei n-au auzit, tot așa "ei vor striga și Eu nu-i voi auzi", zice Domnul Savaot;
  14. "Și îi voi împrăștia printre toate neamurile pe care ei nu le cunosc!" Și tara a fost pustiită după aceea și n-a mai rămas nimeni în ea, fiind prefăcută țara cea plăcută în pustiu.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro