1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Cartea lui Iosua Navi

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 13

  1. Fiind Iosua bătrân și înaintat în zile, a zis Domnul către dânsul: "Iată tu ai îmbătrânit și ești în vârstă înaintată, dar pământ de luat în moștenire a mai rămas încă mult.
  2. Pământul care a mai rămas de luat în moștenire este acesta: ținuturile Filistenilor și toată tara Gheșurului și a Canaanului.
  3. De la Sicor, care este la răsărit de Egipt, până la hotarele Ecronului, la miazănoapte, se socotesc cele cinci căpetenii filistene: Gaza, Așdod, Ascalonul, Gat și Ecronul.
  4. Apoi țara Heveilor: tot pământul Canaan și Maara Sidonienilor, de la Teman până la Afec și până la hotarele Amoreilor.
  5. De asemenea ținutul filistean Ghebla și tot Libanul, spre răsăritul soarelui, de la Baal-Gad, de la poalele muntelui Hermon până la intrarea Hamatului.
  6. Pe toți locuitorii muntelui de la Liban până la Misrefot-Maim, pe toii Sidonienii să-i pierzi de la fața fiilor lui Israel pământul lor să-l împarți lui Israel prin sorti, cum ti-am poruncit.
  7. Așadar la cele nouă seminții și la jumătate din seminția lui Manase, împarte-le moștenire prin sorți pământul acesta: de la Iordan până la marea cea mare de la apus să-l dai lor și marea cea mare să fie hotar.
  8. Căci celelalte două seminții: a lui Ruben și Gad și jumătate din seminția lui Manase au primit partea de la Moise, dincolo de Iordan, spre răsăritul soarelui, cum le-a dat Moise sluga Domnului,
  9. De la Aroer, care e pe malul râului Arnon, cetatea cea din mijlocul văii și toată câmpia Medeba până la Dibon,
  10. Precum și toate cetățile lui Sihon, regele Amoreilor, care a domnit în Heșbon, până la hotarele fiilor lui Amon,
  11. Și Galaadul, ținutul Gheșur și al Maacatienilor, tot muntele Hermon și tot Vasanul până la Salca;
  12. Tot regatul lui Og al Vasanului, care a domnit în Aștarot și în Edrea. Acesta mai rămăsese din Refaimi, pe care Moise i-a bătut și i-a alungat".
  13. Dar fiii lui Israel n-au vrut să piardă pe Gheșureni și pe Maacatieni și până în ziua de astăzi locuiește regele din Gheșur și al Maacatienilor în mijlocul lui Israel.
  14. Numai seminției lui Levi nu i-a dat Iosua moștenire, căci jertfele și prinoasele Domnului Dumnezeului lui Israel sunt partea ei, cum i-a zis Domnul.
  15. Iată împărțirea pe care a făcut-o Moise fiilor lui Israel, după semințiile lor, în șesurile Moabului, dincolo de Iordan în fața Ierihonului: Seminției fiilor lui Ruben, după familiile ei, Moise i-a dat parte:
  16. Hotarele ei cuprindeau cetatea Aroer, care se află pe malul râului Arnon, la mijlocul cursului acestui râu și tot șesul de lângă Medeba;
  17. Heșbonul și toate cetățile lui cele din șes; Dibonul, Bamot-Baal și Bet-Baal-Meon;
  18. Iahța, Chedemot și Mefaat;
  19. Chiriataim, Sibma și Țeret-Hașahar, în muntele Emec;
  20. Bet-Peor, locurile de la poalele muntelui Fazga și Bet-Ieșimot;
  21. Toate cetățile din șes și toată împărăția lui Sihon, regele Amoreilor, care a domnit la Heșbon și pe care l-a ucis Moise, ca și pe căpeteniile lui Madiam, pe Evi, Rechem, Țur, Hur și Reba, căpeteniile lui Sihon, care locuiau în țara aceea;
  22. De asemenea și pe Valaam, fiul lui Beor, vrăjitorul, l-au ucis fiii lui Israel cu sabia, în numărul celor uciși de ei.
  23. Hotarul fiilor lui Ruben era Iordanul. Aceasta e partea fiilor lui Ruben după familiile lor, după cetățile și satele lor.
  24. De asemenea a dat Moise parte seminției lui Gad, fiilor lui Gad, după familiile lor.
  25. În hotarele lor se cuprindea Iezerul și toate cetățile Galaadului și jumătate din țara fiilor lui Amon,
  26. Până la Aroer, care e în fața cetății Raba și țara de la Heșbon până la Ramat-Mițpa și Betonim și de la Mahanaim până la hotarele Debirului;
  27. În vale i-a dat Bet-Haram, Bet-Nimra, Sucot și Țafon, rămășița regatului lui Sihon, regele Heșbonului. Hotarul lui era Iordanul până la marea Chineret, întinzându-se de la Iordan spre răsărit.
  28. Aceasta era partea fiilor lui Gad după familiile lor, cetățile și satele lor.
  29. Și a mai dat Moise parte și la jumătate din seminția lui Manase, adică la jumătate din seminția fiilor lui Manase, după familiile lor.
  30. În hotarele lor se cuprindea tot Vasanul de la Mahanaim, toată împărăția lui Og, regele Vasanului, și toate sălașurile Iairului celui din Vasan, șaizeci de cetăți.
  31. Iar jumătate din Galaad cu Aștarotul și Edrea, orașele nepotului lui Og al Vasanului, au fost date fiilor lui Machir, fiul lui Manase, la jumătate din fiii lui Machir după familiile lor.
  32. Iată ce a dat Moise ca parte de moștenire în șesul Moabului, peste Iordan, în fața Ierihonului spre răsărit.
  33. Dar seminției lui Levi, Moise nu i-a dat parte, că Însuși Domnul Dumnezeul lui Israel este partea lor, cum le-a grăit El.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro