1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Cartea lui Iosua Navi

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 15

  1. Moșia căzută la sorți pentru seminția fiilor lui Iuda, după familiile lor, se întindea de la hotarele lui Edom din miazăzi și de la pustiul Sin până la Cadeș, spre răsărit.
  2. Astfel hotarul lor de miazăzi pornește de la Marea Sărată, de unde pleacă un golf al ei spre miazăzi,
  3. Merge spre înălțimea Acravimului, trece prin pustiul Sin și, ridicându-se dinspre miazăzi către Cadeș-Barnea, merge pe la Hețron și, ajungând la Adar, trece pe partea dinspre apus a Cadeșului și se întoarce spre Carcaa;
  4. Trece apoi prin Ațmon și urmează înainte până la râul Egiptului și apoi capătul acestui hotar atinge marea. Acesta va fi hotarul vostru de miazăzi.
  5. Hotarul de răsărit e toată Marea Sărată până la gurile Iordanului. Iar apoi hotarul de miazănoapte pleacă din golful mării de la gurile Iordanului;
  6. De aici se ridică spre Bet-Hogla. Trece pe la miazănoapte de Bet-Araba și merge în sus până la piatra lui Bohan, fiul lui Ruben;
  7. Apoi hotarul se urcă spre Debir, din valea Acor și se îndreaptă spre miazănoapte către Ghilgal, care se află în fața Adumimului, pe partea de miazăzi a râului; apoi trece pe la apele En-Șemeș și se prelungește până la En-Roghel.
  8. De aici hotarul merge în sus spre valea Ben-Hinom, pe partea de miazăzi de Iebus, care este Ierusalimul; apoi hotarul se ridică spre vârful muntelui, care este spre apus, în fața văii Hinom, la marginea văii Refaim, la miazănoapte.
  9. Din vârful muntelui, hotarul se îndreaptă spre izvorul apelor Neftoah și merge spre cetățile din muntele Efron; apoi hotarul cotește spre Baala, care e Chiriat-Iearimul;
  10. După aceea hotarul se întoarce de la Baala spre mare și merge spre muntele Seir, trece pe partea de miazănoapte a muntelui Iearim, care e Chesalonul și, pogorându-se către Bet-Șemeș, trece prin Timna;
  11. De aici hotarul merge pe partea de miazănoapte a Ecronului și se întoarce spre Șicron, trece prin muntele Baala și ajunge până la Iabneel și apoi se termină hotarul la mare. Hotarul de la apus îl formează Marea cea Mare.
  12. Acesta este hotarul pământului fiilor lui Iuda, după familiile lor, din toate părțile.
  13. Lui Caleb, fiul lui Iefone, i-a dat Iosua parte intre fiii lui Iuda, cum poruncise Domnul lui Iosua și i-a dat Iosua Chiriat-Arba a tatălui lui Enac, care este Hebronul.
  14. Însă Caleb, fiul lui Iefone, a alungat de acolo pe cei trei fii ai lui Enac: pe Șeșai, pe Ahiman și pe Talmai, copiii lui Enac.
  15. De aici Caleb a pornit asupra locuitorilor Debirului; numele Debirului era mai înainte Chiriat-Sefer.
  16. Și a zis Caleb: "Cel ce va bate Chiriat-Seferul și-l va lua, aceluia îi voi da pe Acsa, fiica mea, de femeie".
  17. Și l-a luat Otniel cel tânăr, fiul lui Chenaz, fratele lui Caleb și i-a dat Caleb de femeie pe Acsa, fiica sa.
  18. Dar când a trebuit să plece, a fost învățată să ceară de la tatăl său o țarină. Și când a descălecat ea de pe asin, Caleb i-a zis: "Ce vrei?"
  19. Iar ea a zis: "Dă-mi binecuvântare. Tu mi-ai dat pământul de la miazăzi; dă-mi și izvoarele de apă!" Și i-a dat izvoarele cele de sus și izvoarele cele de jos.
  20. Aceasta este moștenirea fiilor lui Iuda, după familiile lor.
  21. Cetățile care se aflau în partea de miazăzi, la marginea seminției fiilor lui Iuda, spre hotarul Edomului, erau: Cabțeel, Eder și Iagur;
  22. China, Dimona și Adada;
  23. Chedeș, Hațor și Itnan;
  24. Zif, Telem și Bealot;
  25. Hațor-Hadata, Cheriot-Hețron, adică Hațor;
  26. Amam, Șerna și Molada;
  27. Hațar-Gada, Heșmon și Bet-Palet;
  28. Hațar-Șual, Beerșeba și Biziotia, cu împrejurimile și satele lor;
  29. Baala, Iim și Ațem;
  30. Eltolad, Chesil și Horma;
  31. Țiclag, Madmana și Sansana;
  32. Lebaot, Șilhim, Ain și Rimon; de toate douăzeci și nouă de cetăți cu satele lor.
  33. Iar la șes erau: Eștaol, Țora, Așna și Gatnam;
  34. Zanuah, En-Ganim, Tapuah și Enam;
  35. Iarmut, Adulam, Memvra, Soco și Azeca;
  36. Șaaraim, Aditaim, Ghedera și Ghederotaim; paisprezece cetăți cu satele lor.
  37. Țenan, Hadașa și Migdal-Gad;
  38. Dilean, Mițpe și Iocteel;
  39. Lachiș, Boțcat și Eglon;
  40. Cabon, Lahmas și Chitliș;
  41. Ghederot, Bet-Dagon, Naama și Macheda; șaisprezece cetăți cu satele lor.
  42. Libna, Eter și Așan;
  43. Iftah, Așna și Nețib;
  44. Cheila, Aczib, Mareșa și Edom; nouă cetăți cu satele lor.
  45. Ecron cu cetățile care țineau de el și cu satele lui;
  46. Și de la Ecron spre mare tot ce se află împrejurul Așdodului cu satele lui;
  47. Așdodul și cetățile care țineau de el și satele lui; Gaza cu cetățile care țineau de ea și satele ei până ia râul Egiptului și până la Marea cea Mare, care este hotar.
  48. Iar în munți erau: Șamir, Iatir și Soco;
  49. Dana, Chiriat-Sana, zis și Debir;
  50. Anab, Eștemo și Anim;
  51. Goșen, Holon și Ghilo: unsprezece cetăți cu satele lor.
  52. Anab, Duma și Eșean;
  53. Ianum, Bet-Tapuah și Afeca;
  54. Humta, Chiriat-Arba, zisă și Hebronul și Țior; nouă cetăți cu satele lor.
  55. Maon, Carmel, Zif și Iuta;
  56. Izreel, Iocdeam și Zanuah;
  57. Cain, Ghibeea și Timna: zece cetăți cu satele lor.
  58. Halhul, Bet-Țur și Ghedor;
  59. Maarat, Bet-Anot și Eltecon: șase cetăți cu satele lor. Tecoa, Efrata sau Betleemul, Peor, Etam, Culon, Tatam, Sores, Carem, Galem, Betir și Manah: unsprezece cetăți cu satele lor.
  60. Chiriat-Baal sau Chiriat-Iearim și Harabah; două cetăți cu satele lor și cu împrejurimile.
  61. În pustiu erau: Bet-Araba, Midin și Secaca;
  62. Nibșan, Ir-Melah și En-Ghedi: șase cetăți cu satele lor.
  63. Dar pe Iebusei, locuitorii Ierusalimului, nu i-au putut alunga fiii lui Iuda și de aceea Iebuseii trăiesc cu fiii lui Iuda în Ierusalim până în ziua de astăzi.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro