1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Cartea lui Iosua Navi

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 24

  1. Apoi a adunat Iosua toate semințiile lui Israel la Sichem și a chemat pe bătrânii lui Israel, pe căpeteniile lui, pe judecătorii lui și pe mai-marii oștirii lui; și s-au înfățișat ei înaintea Domnului.
  2. Și a zis Iosua către tot poporul: "Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: În vechime părinții voștri, Terah, tatăl lui Avraam și tatăl lui Nahor, au trăit dincolo de râu (Eufrat) și slujeau la alți dumnezei.
  3. Dar Eu am luat pe părintele vostru Avraam de mână, de dincolo de Eufrat, și l-am povățuit către această țară a Canaanului și am înmulțit sămânța lui și i-am dat pe Isaac.
  4. Lui Isaac i-am dat pe Iacov și pe Isav; lui Isav i-am dat muntele Seir de moștenire, iar Iacov și fiii lui s-au pogorât în Egipt și au ajuns acolo popor mare, tare și mult la număr și Egiptenii au început să-i strâmtoreze.
  5. Dar am trimis pe Moise și pe Aaron și am lovit Egiptul cu semne pe care le-am făcut Eu acolo și apoi v-am scos pe voi.
  6. Eu am scos pe părinții voștri din Egipt și ați venit la Marea Roșie. Atunci Egiptenii au alergat după părinții voștri cu care și cu călăreți până la Marea Roșie.
  7. Iar ei au strigat către Domnul și El a pus nor între voi și Egipteni și a adus asupra lor marea care i-a și acoperit. Ochii voștri au văzut ce am făcut Eu în Egipt. După aceea, ați rămas voi multă vreme în pustiu.
  8. Apoi v-am dus Eu asupra Amoreilor care locuiau peste Iordan; și ei s-au luptat cu voi, dar Eu i-am dat în mâinile voastre și ați primit de moștenire țara lor și Eu i-am stârpit înaintea voastră.
  9. S-a sculat apoi Balac, fiul lui Sefor, regele Moabului, și a pornit cu război asupra lui Israel și a trimis să cheme pe Valaam, fiul lui Beor, ca să vă blesteme;
  10. Dar Eu n-am voit să ascult pe Valaam și el v-a binecuvântat și v-am izbăvit din mâinile lui Balac.
  11. După aceea ați trecut Iordanul și ați venit la Ierihon. Atunci au început a se lupta cu voi locuitorii Ierihonului, apoi Amoreii, Ferezeii, Canaaneii, Heteii, Ghergheseii, Heveii și Iebuseii, dar Eu i-am dat în mâinile voastre.
  12. Trimis-am înaintea voastră viespi care au gonit de la voi pe cei doi regi ai Amoreilor; nu cu sabia ta, nici cu arcul tău ai făcut acestea.
  13. Și v-am dat țara cu care nu v-aii ostenit și cetățile pe care nu le-aii zidit și trăiți în ele; din viile și din grădinile de măslini pe care nu le-ați sădit, iată, mâncați roade.
  14. Temeți-vă dar de Domnul și-I slujiți Lui cu credincioșie și curățenie. Lepădați dumnezeii cărora au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului.
  15. Iar dacă nu vă place să slujiți Domnului, atunci alegeți-vă acum cui veți sluji: sau dumnezeilor cărora au slujit părinții voștri cei de peste râu sau dumnezeilor Amoreilor, în țara căl-ora trăiți. Eu însă și casa mea vom sluji Domnului, că sfânt este!"
  16. Și a răspuns poporul și a zis: "Departe de noi. gândul să părăsim pe Domnul și să ne apucăm să slujim la alți dumnezei,
  17. Căci Domnul este Dumnezeul nostru; El ne-a scos pe noi și pe părinții noștri din țara Egiptului, din casa robiei și a făcut Înaintea ochilor noștri minuni mari și ne-a păzit în toată calea pe care am umblat și printre toate popoarele pe la care am trecut.
  18. Domnul a alungat de la noi toate popoarele și pe Amoreii care trăiau în țara aceasta. De aceea și noi vom sluji Domnului, căci El este Dumnezeul nostru!"
  19. Și a zis Iosua poporului: "Nu veți putea să slujiți Domnului Dumnezeu, căci El este Dumnezeu sfânt, Dumnezeu zelos și nu va răbda nelegiuirile voastre, nici păcatele voastre.
  20. Dacă voi veți părăsi pe Domnul și veți sluji la dumnezei străini, atunci El va aduce asupra voastră răul și vă va stârpi, după ce v-a făcut bine".
  21. Iar poporul a zis către Iosua: "Nu, noi Domnului vom sluji".
  22. Iosua însă a zis poporului: "Vă sunteți voi martori că v-aii ales pe Domnul să-I slujiți?" Ei au răspuns: "Suntem martori!"
  23. Așadar, a adăugat Iosua, lepădați dumnezeii străini pe care îi aveți și întoarceți-vă inima către Domnul Dumnezeul lui Israel!
  24. Și a zis poporul către Iosua: "Domnului Dumnezeului nostru vom sluji și glasul Lui vom asculta!"
  25. Și a încheiat Iosua cu poporul legământ în ziua aceea și i-a dat legi și porunci în Sichem, înaintea cortului Domnului Dumnezeului lui Israel.
  26. Și a scris Iosua cuvintele acestea în cartea legii lui Dumnezeu și a luat o piatră mare și a pus-o acolo sub stejarul care era lângă locașul sfânt al Domnului.
  27. Apoi a zis Iosua către tot poporul: "Iată piatra aceasta ne va fi mărturie, căci ea a auzit toate cuvintele Domnului, pe care le-a grăit El cu noi astăzi. Să fie dar ca mărturie împotriva voastră în zilele viitoare, ca să nu mințiți înaintea Domnului Dumnezeului vostru!"
  28. Și a dat Iosua drumul poporului și s-a întors fiecare la moștenirea lui.
  29. Și a murit după aceea Iosua, fiul lui Navi, robul Domnului, fiind de o sută zece ani.
  30. Și l-au îngropat în ținutul moștenirii sale la Timnat-Serah, care e în muntele Efraim, la miazănoapte de muntele Gaaș. Și au pus acolo cu dânsul, în mormântul în care l-au îngropat, cuțitele cele de piatră cu care Iosua a tăiat împrejur pe fiii lui Israel în Ghilgal, când i-a scos pe ei din Egipt, cum poruncise Domnul, și sunt ele acolo până în ziua de astăzi.
  31. Israel a slujit Domnului în toate zilele lui Iosua și în toate zilele bătrânilor a căror viață s-a prelungit după Iosua și care văzuseră toate lucrurile Domnului, pe care le făcuse El cu Israel.
  32. Oasele lui Iosif, pe care le aduseseră fiii lui Israel din Egipt, le-au îngropat în Sichem, în partea de țarină pe care o cumpărase Iacov de la fiii lui Hemor, tatăl lui Sichem, cu o sută de arginți, și care căzuse de moștenire fiilor lui Iosif.
  33. După aceasta a murit și Eleazar, fiul lui Aaron, arhiereul, și l-au îngropat în Ghibeea, orașul lui Finees, fiul lui, care i se dăduse în muntele Efraim.
  34. În ziua aceea fiii lui Israel, luând chivotul lui Dumnezeu, l-au dus cu ei, iar Finees a fost preot în locul lui Eleazar, tatăl său, până ce a murit și a fost îngropat în cetatea sa Ghibeea.
  35. Iar fiii lui Israel s-au dus fiecare la locul său și în cetatea sa. Și au început fiii lui Israel a sluji Astartei și lui Aștarot și dumnezeilor popoarelor vecine. De aceea i-a dat Domnul în mâinile lui Eglon, regele Moabului, și i-a stăpânit optsprezece ani.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro