1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Cartea lui Iosua Navi

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 19

  1. Al doilea sorț a căzut lui Simeon, seminției fiilor lui Simeon, după familiile lor; partea lor de moștenire a fost între hotarele părții fiilor lui Iuda.
  2. În partea lor se aflau: Beerșeba, Șeba și Molada;
  3. Hațar-Șual, Bala și Ațem;
  4. Eltolad, Betul și Horma;
  5. Țiclag, Bet-Marcabot și Hațar-Susa;
  6. Bet-Lebaot și Șaruhen: treisprezece cetăți cu satele lor.
  7. Ain, Rimon, Eter și Așan: patru cetăți cu satele lor.
  8. Și toate satele care se aflau împrejurul cetăților acestora chiar până la Baalat-Beer-Ramatul de miazăzi. Aceasta este partea de moștenire a fiilor lui Simeon, după familiile lor.
  9. Din moșia lui Iuda a fost despărțită partea fiilor lui Simeon. Deoarece partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei, fiii lui Simeon au primit parte între hotarele moșiei lor.
  10. Al treilea sorț a căzut fiilor lui Zabulon, după familiile lor. Hotarul moștenirii lor se întindea până la Sarid,
  11. Se ridica la apus până la Mareala și atingea Dabeșetul și pârâul ce curge prin fața Iocneamului.
  12. De la Sarid apuca îndărăt și mergea în partea de răsărit, spre răsăritul soarelui până la hotarul ținutului Chislot-Tabor și de aici apuca spre Dabrat și se urca către Iafia;
  13. Apoi trecea spre răsărit la Ghet-Hefer, la Ita-Cațin și mergea spre Rimon, Metora și Nea;
  14. După aceea hotarul se întorcea de la miazănoapte către Hanaton și se termina în valea Iftah-El.
  15. Mai departe: Catat, Nahalal, Șimron, Idala și Betleem: douăsprezece cetăți cu satele lor.
  16. Aceasta e partea fiilor lui Zabulon, după familiile lor, și acestea sunt cetățile lor.
  17. Al patrulea sorț a căzut lui Isahar, fiilor lui Isahar, după familiile lor.
  18. În hotarul lor se cuprindeau: Izreel, Chesulot și Șunem;
  19. Hafaraim, Șion și Anaharat;
  20. Harabit, Chișion și Ebeț;
  21. Remet, En-Ganim, En-Hada și Bet-Pațeț;
  22. Și atingea Taborul, Șahațima și Bet-Șemeș și hotarul lor se termina la Iordan: șaisprezece cetăți cu satele lor.
  23. Aceasta e partea fiilor lui Isahar, după familiile lor și acestea sunt cetățile lor.
  24. Al cincilea sorț a căzut seminției fiilor lui Așer, după familiile lor.
  25. Hotarul lor trecea prin Helcat, Hali, Beten și Acșaf,
  26. Alamelec, Amead și Mișeal și hotarul lor atingea, spre apus Carmelul și Șihor-Libnat.
  27. După aceea, hotarul se întorcea spre răsăritul soarelui la Bet-Dagon și atingea ținutul Zabulon și valea Iftah-El pe la miazănoapte și intra în hotarul Asatei la Bet-Emec și Neiel și mergea pe partea stângă a Cabulului.
  28. Mai departe urmează Abdon, Rehob, Hamon și Cana, până la Sidonul cel Mare.
  29. După aceea, hotarul se întorcea spre Rama până la orașul cel întărit al Tirului, apoi spre Hosa și se sfârșește la mare, în târgușorul Aczib.
  30. După aceea, urmează: Aco, Afec și Rehob: douăzeci și două de cetăți și satele lor.
  31. Aceasta este partea seminției fiilor lui Așer, după familiile lor, și acestea sunt cetățile și satele lor.
  32. Al șaselea sorț a căzut fiilor lui Neftali, seminției fiilor lui Neftali, după familiile lor.
  33. Hotarul lor mergea de la Helef și de la dumbrava cea din Țaananim către Adami-Necheb și Iabneel, până la Lacum și se sfârșea la Iordan.
  34. De aici se întorcea hotarul spre apus, către Asnot-Tabor și de acolo mergea spre Hucoc și atingea ținutul Zabulonului în partea de miazăzi și ținutul Așer în partea de apus și ținutul lui Iuda la Iordan, spre răsăritul soarelui.
  35. Cetăți întărite erau: Țidim, Țer, Hamat, Racat și Chineret,
  36. Adama, Rama și Hațor;
  37. Chedeș, Edrea și En-Hațor;
  38. Ireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat și Bet-Șemeș: nouăsprezece cetăți cu satele lor.
  39. Aceasta "este partea seminției fiilor lui Neftali, după familiile lor, și acestea sunt cetățile și satele lor.
  40. Seminției fiilor lui Dan, după familiile lor, i-a căzut al șaptelea sorț.
  41. În hotarul moștenirii lor se cuprindeau: Țora, Eștaol și Ir-Șemeș;
  42. Șaalabin, Aialon și Itla;
  43. Elon, Timnata și Ecron;
  44. Elteche, Ghibeton și Baalat;
  45. Iehud, Bene-Berac și Gat-Rimon;
  46. Me-Iarcon și Haracon cu hotarele aproape de Iopi. S-a văzut însă că partea moștenirii fiilor lui Dan e mică pentru ei.
  47. Atunci s-au dus fiii lui Dan cu război asupra Leșemului și l-au împresurat, l-au lovit cu sabia și l-au luat moștenire și s-au așezat pe el și l-au numit Leșemul lui Dan, după numele lui Dan, tatăl lor.
  48. Aceasta este partea seminției fiilor lui Dan, după familiile lor și acestea sunt cetățile și satele lor.
  49. După ce au isprăvit împărțirea țării, prin sorți, fiii lui Israel au dat între ei parte de moștenire lui Iosua, fiul lui Navi.
  50. După porunca Domnului, i-au dat lui cetatea Timnat-Serah, pe care a cerut-o el, în muntele lui Efraim. Și a zidit cetate și a locuit în ea.
  51. Acestea sunt moșiile pe care Eleazar preotul, Iosua, fiul tui Navi, și căpeteniile familiilor le-au împărțit fiilor lui Israel, prin sorti, în Șilo, înaintea feței Domnului, la intrarea cortului adunării. Și așa s-a isprăvit împărțirea țării.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro