1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Numerii - a patra carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 26

  1. După această pedeapsă, a grăit Domnul către Moise și către Eleazar, fiul preotului Aaron, și a zis:
  2. Numărați toată obștea fiilor lui Israel de la douăzeci de ani în sus, pe toți cei buni de război în Israel, după familiile lor!
  3. Atunci Moise și preotul Eleazar le-au grăit în șesurile Moabului, la Iordan, în dreptul Ierihonului, și le-au zis:
  4. "Numărați pe toți de la douăzeci de ani în sus", cum a grăit Domnul lui Moise și fiilor lui Israel, care au ieșit din pământul Egiptului.
  5. Ruben, este întâiul născut al lui Israel. Fiii lui Ruben: din Enoh, neamul lui Enoh; din Falu, neamul lui Falu;
  6. Din Hețron, neamul lui Hețron; din Carmi, neamul lui Carmi;
  7. Acestea sunt neamurile lui Ruben; și s-au numărat patruzeci și trei de mii șapte sute treizeci.
  8. Fiul lui Falu: Eliab.
  9. Fiii lui Eliab: Nemuel, Datan și Abiron. Datan și Abiron sunt aceia care, chemați fiind în adunare, au stârnit răzvrătire împotriva lui Moise și a lui Aaron împreună cu părtașii lui Core, când aceștia au stârnit răzvrătire împotriva Domnului
  10. Și și-a deschis pământul gura sa și i-a înghițit pe ei și pe Core; și împreună cu ei au murit și părtașii lor, când focul a mistuit două sute cincizeci de oameni și au rămas ei ca semn.
  11. Însă fiii lui Core n-au murit.
  12. Fiii lui Simeon, după familiile lor, sunt: din Nemuel, neamul lui Nemuel; din Iamin, neamul lui Iamin; din Iachin; neamul lui Iachin;
  13. Din Zerah, neamul lui Zerah; din Saul, neamul lui Saul.
  14. Acestea sunt neamurile cele din Simeon, care s-au găsit la numărătoarea lor: douăzeci și două de mii două sute.
  15. Fiii lui Gad, după neamurile lor: din Țefon neamul Țefonienilor; din Haghi, neamul Haghiților; din Șunie, neamul Șunienilor;
  16. Din Ozni, neamul Oznienilor;
  17. Din Eri, neamul Erienilor; din Arod, neamul Arodeilor; din Areli, neamul Arelienilor.
  18. Acestea sunt neamurile fiilor lui Gad, care la numărătoarea lor s-au găsit patruzeci de mii cinci sute.
  19. Fiii lui Iuda sunt: Er și Onan, Șela, Fares și Zara; însă Er și Onan au murit în pământul Canaanului.
  20. Și fiii lui Iuda, după neamurile lor, sunt: din Șela, neamul Șelaenilor; din Fares, neamul Fareseilor; din Zara, neamul Zaraenilor.
  21. Iar fiii lui Fares sunt: din Esron neamul Esroneilor; din Hamul, neamul Hamulienilor.
  22. Acestea sunt neamurile din Iuda și la numărătoarea lor s-au găsit șaptezeci și șase de mii cinci sute.
  23. Fiii lui Isahar, după neamurile lor, sunt: din Tola, neamul Tolaenilor; din Fuva, neamul Fuvaenilor;
  24. Din Iașub, neamul Iașubienilor; din Șimron, neamul Șimronienilor.
  25. Acestea sunt neamurile din Isahar și la numărătoarea lor s-au găsit șaizeci și patru de mii trei sute.
  26. Fiii lui Zabulon, după neamurile lor, sunt: din Sered, neamul Seredienilor; din Elon, neamul Elonienilor; din Iahleil, neamul Iahleililor.
  27. Acestea sunt neamurile din Zabulon și la numărătoarea lor s-au găsit șaizeci de mii cinci sute.
  28. Fiii lui Iosif sunt: Manase și Efraim.
  29. Fiii lui Manase, după neamurile lor, sunt: din Machir, neamul Machirienilor; din Machir s-a născut Galaad și din Galaad este neamul Galaadenilor.
  30. Fiii lui Galaad sunt: din Iezer, neamul Iezerienilor; din Helec, neamul Helecienilor;
  31. Din Asriel, neamul Asrielienilor; din Șechem, neamul Șechemienilor;
  32. Din Șemida, neamul Șemidienilor; din Hefer, neamul Heferienilor.
  33. Salfaad, fiul lui Hefer, n-a avut fii, ci numai fiice și numele fiicelor lui Salfaad sunt: Mahla, Noa, Hogla, Milca și Tirța.
  34. Acestea sunt neamurile lui Manase și la numărătoarea lor s-au găsit cincizeci și două de mii șapte sute.
  35. Fiii lui Efraim, după neamurile lor, sunt: din Șutelah, neamul Șutelahienilor; din Becher, neamul Becherienilor; din Tahan, neamul Tahanienilor.
  36. Iar fiii lui Șutelah sunt: din Eran, neamul Eranienilor.
  37. Acestea sunt neamurile fiilor lui Efraim și la numărătoarea lor s-au găsit treizeci și două de mii cinci sute. Aceștia sunt fiii lui Iosif după neamurile lor.
  38. Fiii lui Veniamin, după neamurile lor, sunt; din Bela, neamul Belaienilor; din Așbel, neamul Așbelienilor; din Ahiram, neamul Ahiramienilor;
  39. Din Șefufam, neamul Șefufamienilor; din Hufam, neamul Hufamienilor.
  40. Iar fiii lui Bela sunt: Ard și Naaman: din Ard, neamul Ardienilor și din Naaman, neamul Naamanienilor.
  41. Aceștia sunt fiii lui Veniamin după neamurile lor și la numărătoare s-au găsit patruzeci și cinci de mii șase sute.
  42. Fiii lui Dan, după neamurile lor, sunt: din Șuham, neamul Șuhamienilor. Acestea sunt familiile lui Dan, după neamurile lor.
  43. Și neamurile lui Șuham, la numărătoarea lor, au fost de toate șaizeci și patru de mii patru sute.
  44. Fiii lui Așer, după neamurile lor, sunt: din Imna, neamul Imnaenilor; din Ișba, neamul Ișbaenilor; din Verie, neamul Verienilor.
  45. Din fiii lui Verie: din Heber, neamul Heberienilor; din Malchiel, neamul Malchielilor.
  46. Și numele fiicei lui Așer a fost Serah.
  47. Acestea sunt neamurile fiilor lui Așer și la numărătoare s-au găsit cincizeci și trei de mii patru sute.
  48. Fiii lui Neftali, după neamurile lor, sunt: din Iahțeel, neamul Iahțeelienilor; din Guni, neamul Gunienilor;
  49. Din Iețer, neamul Iețerienilor; din Șilem, neamul Șilemienilor.
  50. Acestea sunt neamurile lui Neftali, după familiile lor și la numărătoare s-au găsit patruzeci și cinci de mii patru sute.
  51. Iată numărul fiilor lui Israel, celor ce au intrat la numărătoare: șase sute una mii șapte sute treizeci.
  52. Apoi a grăit Domnul cu Moise și a zis:
  53. "Acestora să li se împartă spre moștenire pământul, după numărul numelor;
  54. Celor mai mulți să le dai moșie mai mare, iar celor mai puțini să le dai moșie mai mică; fiecăruia să se dea moșie potrivit cu numărul celor ce au intrat la numărătoare.
  55. Pământul să-l împărțiți prin sorți; după numele semințiilor părinților lor să-și primească și părțile:
  56. Prin sorți să le împarți moșia, atât celor mulți la număr, cât și celor puțini la număr".
  57. Leviții, care au intrat la numărătoare, după neamurile lor, sunt aceștia: din Gherșon, neamul Gherșonienilor; din Cahat, neamul Cahatienilor, din Merari, neamul Merarienilor.
  58. Iată neamurile lui Levi: neamul lui Libni, neamul lui Hebron, neamul lui Mahli, neamul lui Muși și neamul lui Core. Din Cahat s-a născut Amram.
  59. Numele femeii lui Amram a fost Iohabed, fiica lui Levi, pe care a născut-o femeia lui Levi în Egipt, iar ea a născut lui Amram pe Aaron, pe Moise și pe Mariam, sora lor.
  60. Lui Aaron i s-au născut: Nadab și Abiud, Eleazar și Itamar.
  61. Dar Nadab și Abiud au murit când au adus foc străin înaintea Domnului, în pustiul Sinai.
  62. Și s-au numărat toți cei de parte bărbătească de la o lună în sus și s-au găsit douăzeci și trei de mii; căci aceștia nu fuseseră numărați împreună cu fiii lui Israel, pentru că nu li s-a dat moștenire printre fiii lui Israel.
  63. Aceștia sunt cei numărați de Moise și Eleazar preotul, care au numărat pe fiii lui Israel în șesurile Moabului, lângă Iordan, în dreptul Ierihonului.
  64. În numărul lor nu se afla niciunul din fiii lui Israel numărați de Moise și de preotul Aaron, în pustiul Sinai,
  65. Căci Domnul le zisese acestora că vor muri toți în pustie, - și n-au rămas din ei niciunul, afară de Caleb, fiul lui Iefone și de Iosua, fiul lui Navi.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro