1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 26

  1. Când a terminat Isus toate aceste cuvântări, le-a spus discipolilor săi:
  2. "Știți că peste două zile va fi Paștele, iar Fiul Omului va fi dat ca să fie răstignit".
  3. Atunci s-au adunat arhiereii și bătrânii poporului la curtea marelui preot care se numea Caiafa
  4. și s-au sfătuit ca să-l prindă pe Isus prin viclenie și să-l ucidă,
  5. dar spuneau: "Nu în timpul sărbătorii, ca să nu se facă răzvrătire în popor".
  6. În timp ce se afla Isus în Betania, în casa lui Simon Leprosul,
  7. a venit la el o femeie care avea un vas din alabastru cu mireasmă de mare preț și i-a turnat pe cap pe când el stătea la masă.
  8. Văzând aceasta, discipolii au fost cuprinși de indignare și spuneau: "Pentru ce această risipă?
  9. Căci s-ar fi putut vinde scump și să se dea săracilor".
  10. Dar Isus, observând aceasta, le-a spus: "De ce necăjiți femeia? Ea a făcut un gest frumos față de mine,
  11. căci pe săraci îi aveți întotdeauna cu voi, pe mine, însă, nu mă aveți întotdeauna.
  12. Turnând această mireasmă pe trupul meu, a făcut-o pentru înmormântarea mea.
  13. Adevăr vă spun, oriunde va fi predicată evanghelia aceasta în lumea întreagă, se va spune în amintirea ei și ceea ce a făcut ea".
  14. Atunci, unul dintre cei doisprezece, care se numește Iuda Iscarioteanul, s-a dus la arhierei
  15. și le-a zis: "Ce vreți să-mi dați ca să-l dau pe mâna voastră?" Ei i-au numărat treizeci de arginți.
  16. Și de atunci căuta momentul potrivit ca să-l dea pe mâna lor.
  17. În prima zi a Azimelor, au venit discipolii la Isus și au zis: "Unde vrei să-ți pregătim ca să mănânci Paștele?"
  18. El a spus: "Mergeți în cetate la cutare și spuneți: «Învățătorul zice: timpul meu este aproape. La tine voi face Paștele cu discipolii mei»".
  19. Discipolii au făcut cum le poruncise Isus și au pregătit Paștele.
  20. Când s-a înserat, stătea la masă împreună cu cei doisprezece
  21. și, în timp ce mâncau, a zis: "Adevăr vă spun, unul dintre voi mă va trăda".
  22. Întristați peste măsură, ei au început să-i spună unul după altul: "Nu cumva sunt eu, Doamne?"
  23. El a răspuns: "Cel care și-a întins mâna cu mine în blid, acesta mă va trăda.
  24. Căci Fiul Omului merge după cum a fost scris despre el, dar vai omului aceluia prin care Fiul Omului este trădat! Mai bine ar fi fost pentru omul acela dacă nu s-ar fi născut!"
  25. Atunci Iuda, cel care avea să-l trădeze, l-a întrebat: "Nu cumva sunt eu, rabbi?" El i-a răspuns: "Tu ai zis!"
  26. Și în timp ce mâncau, Isus a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o, a dat-o discipolilor și le-a spus: "Luați, mâncați; acesta este trupul meu!"
  27. Apoi, luând potirul, după ce a mulțumit, le-a dat lor spunând: "Beți din acesta toți,
  28. căci acesta este sângele meu, al alianței, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor.
  29. Vă spun că nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua în care îl voi bea cu voi, nou, în împărăția Tatălui meu".
  30. Și, după ce au cântat imnul, au plecat spre Muntele Măslinilor.
  31. Atunci Isus le-a spus: "Voi toți vă veți scandaliza din cauza mea în noaptea aceasta, căci este scris: Voi bate păstorul și oile din turmă se vor risipi.
  32. Dar după ce voi fi înviat, voi merge înaintea voastră în Galileea".
  33. Atunci, Petru, luând cuvântul, i-a zis: "Chiar dacă toți se vor scandaliza din cauza ta, eu nu mă voi scandaliza niciodată!"
  34. Isus i-a zis: "Adevăr îți spun, chiar în noaptea aceasta, înainte de a fi cântat cocoșul, de trei ori mă vei renega".
  35. Petru i-a zis: "Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, nu te voi renega". Și toți discipolii spuneau la fel.
  36. Atunci Isus a venit împreună cu ei într-un loc numit Ghetsemani și le-a spus discipolilor: "Stați aici până când mă voi duce acolo să mă rog!"
  37. Și, luând cu sine pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedeu, a început a se întrista și a se tulbura.
  38. Atunci le-a spus: "Sufletul meu este trist de moarte; rămâneți aici și vegheați cu mine!"
  39. Și, mergând puțin mai încolo, a căzut cu fața la pământ spunând: "Tată! Dacă este posibil, să treacă de la mine potirul acesta. Dar nu cum vreau eu, ci cum vrei tu".
  40. Apoi a venit la discipoli și i-a găsit dormind. Atunci i-a zis lui Petru: "Așa, n-ați putut veghea cu mine nici măcar un ceas?
  41. Vegheați și rugați-vă ca să nu intrați în ispită! Căci duhul este plin de avânt, dar trupul este slab".
  42. Iarăși, pentru a doua oară, a plecat și s-a rugat spunând: "Tată, dacă nu este posibil ca să treacă acest potir fără ca să-l beau, să se facă voința ta".
  43. Venind, i-a găsit din nou dormind, căci ochii le erau îngreuiați de somn.
  44. Lăsându-i, a plecat din nou și s-a rugat pentru a treia oară spunând iarăși aceleași cuvinte.
  45. Atunci a venit la discipoli și le-a spus: "Dormiți mai departe și odihniți-vă! Iată, a venit ceasul și Fiul Omului este dat pe mâna păcătoșilor!
  46. Sculați-vă, să mergem. Iată, cel care mă trădează este aproape".
  47. Pe când încă mai vorbea, a venit Iuda, unul dintre cei doisprezece și împreună cu el o mulțime mare, cu săbii și ciomege, din partea arhiereilor și a bătrânilor poporului,
  48. iar trădătorul lui le dăduse un semn spunând: "Cel pe care îl voi săruta, acela este; prindeți-l!"
  49. S-a apropiat îndată de Isus și i-a zis: "Bucură-te, rabbi!" Și l-a sărutat.
  50. Dar Isus i-a spus: "Prietene, pentru aceasta ai venit!" Atunci apropiindu-se, au pus mâna pe Isus și l-au prins.
  51. Și iată, unul dintre cei care erau cu Isus, întinzându-și mâna, a scos sabia, l-a lovit pe unul dintre servitorii marelui preot și i-a tăiat urechea.
  52. Atunci Isus i-a zis: "Pune-ți sabia la locul ei, căci toți cei care pun mâna pe sabie, de sabie vor pieri.
  53. Sau crezi că n-aș putea să-l rog pe Tatăl meu și mi-ar pune îndată la dispoziție mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?
  54. Dar cum s-ar mai împlini Scripturile, că așa trebuie să fie?"
  55. În ceasul acela, Isus a spus mulțimilor: "Ați ieșit ca împotriva unui tâlhar, cu săbii și cu ciomege, ca să mă prindeți. Zi de zi stăteam în templu învățând, și nu m-ați arestat.
  56. Toate acestea s-au făcut ca să se împlinească Scripturile profeților". Atunci toți discipolii, părăsindu-l, au fugit.
  57. Cei care l-au arestat pe Isus, l-au dus la marele preot Caiafa unde se adunaseră cărturarii și bătrânii.
  58. Iar Petru l-a urmat de departe până în curtea marelui preot și, intrând înăuntru, s-a așezat printre servitori ca să vadă sfârșitul.
  59. Arhiereii și tot Sinedriul căutau o mărturie falsă împotriva lui Isus ca să-l condamne la moarte,
  60. dar nu găseau, deși s-au prezentat mulți martori falși. În cele din urmă au venit doi
  61. și au zis: "Acesta a spus: «Pot să distrug templul lui Dumnezeu și în trei zile să-l reconstruiesc»".
  62. Ridicându-se, marele preot i-a zis: "Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta?"
  63. Dar Isus tăcea. Atunci marele preot i-a zis: "Te conjur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă tu ești Cristos, Fiul lui Dumnezeu".
  64. Isus i-a răspuns: "Tu ai zis. Ba, vă spun: de acum îl veți vedea pe Fiul Omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului".
  65. Atunci marele preot și-a sfâșiat hainele și a spus: "A rostit o blasfemie. Ce nevoie mai avem de martori? Iată, acum ați auzit blasfemia.
  66. Cum vi se pare?" I-au răspuns: "Este vrednic de moarte!"
  67. Atunci l-au scuipat în față și l-au lovit cu pumnii; alții l-au pălmuit
  68. spunând: "Profețește-ne, Cristoase, cine este cel care te-a lovit?"
  69. Iar Petru ședea afară, în curte. S-a apropiat de el o servitoare și i-a zis: "Și tu erai cu Isus Galileeanul".
  70. Dar el a negat înaintea tuturor spunând: "Nu știu ce vorbești".
  71. În timp ce se îndrepta spre poartă, l-a văzut o alta și a zis celor de acolo: "Acesta era cu Isus Nazarineanul".
  72. Dar el a negat din nou cu jurământ: "Nu-l cunosc pe omul acela".
  73. Puțin după aceea s-au apropiat cei care erau acolo și i-au zis lui Petru: "Într-adevăr și tu ești dintre ei, pentru că și accentul tău te trădează".
  74. Atunci a început să se blesteme și să jure: "Nu-l cunosc pe omul acela". Și îndată a cântat cocoșul.
  75. Atunci și-a amintit Petru de cuvântul lui Isus care îi spusese: "Înainte de a cânta cocoșul, de trei ori mă vei renega". Și, ieșind afară, a plâns amar.

  XI. PĂTIMIREA ȘI MOARTEA LUI ISUS

  Complotul împotriva lui Isus
  (Mc 14,1-2; Lc 22,1-2; In 11,45-53)

  Capitolul 26

  1 Când a terminat Isus toate aceste cuvântări, le-a spus discipolilor săi: 2 "Știți că peste două zile va fi Paștele, iar Fiul Omului va fi dat ca să fie răstignit".
       3 Atunci s-au adunat arhiereii și bătrânii poporului la curtea marelui preot care se numea Caiafa 4 și s-au sfătuit ca să-l prindă pe Isus prin viclenie și să-l ucidă, 5 dar spuneau: "Nu în timpul sărbătorii, ca să nu se facă răzvrătire în popor".

  Ungerea lui Isus în Betania
  (Mc 14,3-9; In 12,1-8)
      6 În timp ce se afla Isus în Betania, în casa lui Simon Leprosul, 7 a venit la el o femeie care avea un vas din alabastru cu mireasmă de mare preț a și i-a turnat pe cap pe când el stătea la masă.
       8 Văzând aceasta, discipolii au fost cuprinși de indignare și spuneau: "Pentru ce această risipă? 9 Căci s-ar fi putut vinde scump și să se dea săracilor". 10 Dar Isus, observând aceasta, le-a spus: "De ce necăjiți femeia? Ea a făcut un gest frumos față de mine, 11 căci pe săraci îi aveți întotdeauna cu voi, pe mine, însă, nu mă aveți întotdeauna. 12 Turnând această mireasmă pe trupul meu, a făcut-o pentru înmormântarea mea. 13 Adevăr vă spun, oriunde va fi predicată evanghelia aceasta în lumea întreagă, se va spune în amintirea ei și ceea ce a făcut ea".

  Iuda îl trădează pe Isus
  (Mc 14,10-11; Lc 22,3-6)
      14 Atunci, unul dintre cei doisprezece, care se numește Iuda Iscarioteanul, s-a dus la arhierei 15 și le-a zis: "Ce vreți să-mi dați ca să-l dau pe mâna voastră?" Ei i-au numărat treizeci de arginți b. 16 Și de atunci căuta momentul potrivit ca să-l dea pe mâna lor.

  Pregătirea cinei pascale
  (Mc 14,12-16; Lc 22,7-14)
      17 În prima zi a Azimelor, au venit discipolii la Isus și au zis: "Unde vrei să-ți pregătim ca să mănânci Paștele?" c 18 El a spus: "Mergeți în cetate la cutare și spuneți: «Învățătorul zice: timpul meu este aproape. La tine voi face Paștele cu discipolii mei»". 19 Discipolii au făcut cum le poruncise Isus și au pregătit Paștele.

  Dezvăluirea trădării lui Iuda
  (Mc 14,17-21; Lc 22,21-23; In 13,21-30)
      20 Când s-a înserat, stătea la masă împreună cu cei doisprezece d 21 și, în timp ce mâncau, a zis: "Adevăr vă spun, unul dintre voi mă va trăda".
       22 Întristați peste măsură, ei au început să-i spună unul după altul: "Nu cumva sunt eu, Doamne?" 23 El a răspuns: "Cel care și-a întins mâna cu mine în blid, acesta mă va trăda. 24 Căci Fiul Omului merge după cum a fost scris despre el, dar vai omului aceluia prin care Fiul Omului este trădat! Mai bine ar fi fost pentru omul acela dacă nu s-ar fi născut!" 25 Atunci Iuda, cel care avea să-l trădeze, l-a întrebat: "Nu cumva sunt eu, rabbi?" El i-a răspuns: "Tu ai zis!"

  Instituirea Euharistiei
  (Mc 14,22-24; Lc 22,19-20; 1Cor 11,23-25)
      26 Și în timp ce mâncau, Isus a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o, a dat-o discipolilor și le-a spus: "Luați, mâncați; acesta este trupul meu!" 27 Apoi, luând potirul, după ce a mulțumit, le-a dat lor spunând: "Beți din acesta toți, 28 căci acesta este sângele meu, al alianței e, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. 29 Vă spun că nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua în care îl voi bea cu voi, nou, în împărăția Tatălui meu". 30 Și, după ce au cântat imnul f, au plecat spre Muntele Măslinilor.


  Prezicerea renegării lui Petru
  (Mc 14,27-31; Lc 22,31-34; In 13,36-38)
      31 Atunci Isus le-a spus: "Voi toți vă veți scandaliza din cauza mea în noaptea aceasta, căci este scris:
      Voi bate păstorul
      și oile din turmă se vor risipi
  .
  32 Dar după ce voi fi înviat, voi merge înaintea voastră în Galileea". 33 Atunci, Petru, luând cuvântul, i-a zis: "Chiar dacă toți se vor scandaliza din cauza ta, eu nu mă voi scandaliza niciodată!" 34 Isus i-a zis: "Adevăr îți spun, chiar în noaptea aceasta, înainte de a fi cântat cocoșul, de trei ori mă vei renega". 35 Petru i-a zis: "Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, nu te voi renega". Și toți discipolii spuneau la fel.

  Isus pe Muntele Măslinilor
  (Mc 14,32-42; Lc 22,39-46)
      36 Atunci Isus a venit împreună cu ei într-un loc numit Ghetsemani și le-a spus discipolilor: "Stați aici până când mă voi duce acolo să mă rog!" 37 Și, luând cu sine pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedeu, a început a se întrista și a se tulbura. 38 Atunci le-a spus: "Sufletul meu este trist de moarte; rămâneți aici și vegheați cu mine!"
       39 Și, mergând puțin mai încolo, a căzut cu fața la pământ spunând: "Tată! Dacă este posibil, să treacă de la mine potirul acesta. Dar nu cum vreau eu, ci cum vrei tu".
       40 Apoi a venit la discipoli și i-a găsit dormind. Atunci i-a zis lui Petru: "Așa, n-ați putut veghea cu mine nici măcar un ceas? 41 Vegheați și rugați-vă ca să nu intrați în ispită! Căci duhul este plin de avânt, dar trupul este slab". 42 Iarăși, pentru a doua oară, a plecat și s-a rugat spunând: "Tată, dacă nu este posibil ca să treacă acest potir fără ca să-l beau, să se facă voința ta".
       43 Venind, i-a găsit din nou dormind, căci ochii le erau îngreuiați de somn. 44 Lăsându-i, a plecat din nou și s-a rugat pentru a treia oară spunând iarăși aceleași cuvinte. 45 Atunci a venit la discipoli și le-a spus: "Dormiți mai departe și odihniți-vă! g Iată, a venit ceasul și Fiul Omului este dat pe mâna păcătoșilor! 46 Sculați-vă, să mergem. Iată, cel care mă trădează este aproape".

  Arestarea lui Isus
  (Mc 14,43-50; Lc 22,47-53; In 18,3-11)
      47 Pe când încă mai vorbea, a venit Iuda, unul dintre cei doisprezece și împreună cu el o mulțime mare, cu săbii și ciomege, din partea arhiereilor și a bătrânilor poporului, 48 iar trădătorul lui le dăduse un semn spunând: "Cel pe care îl voi săruta, acela este; prindeți-l!" 49 S-a apropiat îndată de Isus și i-a zis: "Bucură-te, rabbi!" Și l-a sărutat. 50 Dar Isus i-a spus: "Prietene, pentru aceasta ai venit!" h Atunci apropiindu-se, au pus mâna pe Isus și l-au prins. 51 Și iată, unul dintre cei care erau cu Isus, întinzându-și mâna, a scos sabia, l-a lovit pe unul dintre servitorii marelui preot și i-a tăiat urechea. 52 Atunci Isus i-a zis: "Pune-ți sabia la locul ei, căci toți cei care pun mâna pe sabie, de sabie vor pieri i. 53 Sau crezi că n-aș putea să-l rog pe Tatăl meu și mi-ar pune îndată la dispoziție mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? 54 Dar cum s-ar mai împlini Scripturile, că așa trebuie să fie?" 55 În ceasul acela, Isus a spus mulțimilor: "Ați ieșit ca împotriva unui tâlhar, cu săbii și cu ciomege, ca să mă prindeți. Zi de zi stăteam în templu învățând, și nu m-ați arestat. 56 Toate acestea s-au făcut ca să se împlinească Scripturile profeților". Atunci toți discipolii, părăsindu-l, au fugit.

  Isus înaintea Sinedriului
  (Mc 14,53-65; Lc 22,66-71; In 18,13-24)
      57 Cei care l-au arestat pe Isus, l-au dus la marele preot Caiafa unde se adunaseră cărturarii și bătrânii. 58 Iar Petru l-a urmat de departe până în curtea marelui preot și, intrând înăuntru, s-a așezat printre servitori ca să vadă sfârșitul.
       59 Arhiereii și tot Sinedriul căutau o mărturie falsă împotriva lui Isus ca să-l condamne la moarte, 60 dar nu găseau, deși s-au prezentat mulți martori falși. În cele din urmă au venit doi 61 și au zis: "Acesta a spus: «Pot să distrug templul lui Dumnezeu și în trei zile să-l reconstruiesc»". 62 Ridicându-se, marele preot i-a zis: "Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta?" 63 Dar Isus tăcea. Atunci marele preot i-a zis: "Te conjur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă tu ești Cristos, Fiul lui Dumnezeu".
       64 Isus i-a răspuns: "Tu ai zis. Ba, vă spun:
      de acum îl veți vedea pe Fiul Omului
      șezând la dreapta puterii

      și venind pe norii cerului".
  65 Atunci marele preot și-a sfâșiat hainele și a spus: "A rostit o blasfemie. Ce nevoie mai avem de martori? Iată, acum ați auzit blasfemia. 66 Cum vi se pare?" I-au răspuns: "Este vrednic de moarte!"
       67 Atunci l-au scuipat în față și l-au lovit cu pumnii; alții l-au pălmuit j 68 spunând: "Profețește-ne, Cristoase, cine este cel care te-a lovit?"
  Renegarea lui Petru
  (Mc 14,66-72; Lc 22,55-62; In 18,15-18.25-27)
       69 Iar Petru ședea afară, în curte. S-a apropiat de el o servitoare și i-a zis: "Și tu erai cu Isus Galileeanul". 70 Dar el a negat înaintea tuturor spunând: "Nu știu ce vorbești". 71 În timp ce se îndrepta spre poartă, l-a văzut o alta și a zis celor de acolo: "Acesta era cu Isus Nazarineanul". 72 Dar el a negat din nou cu jurământ: "Nu-l cunosc pe omul acela". 73 Puțin după aceea s-au apropiat cei care erau acolo și i-au zis lui Petru: "Într-adevăr și tu ești dintre ei, pentru că și accentul tău te trădează". 74 Atunci a început să se blesteme și să jure: "Nu-l cunosc pe omul acela". Și îndată a cântat cocoșul. 75 Atunci și-a amintit Petru de cuvântul lui Isus care îi spusese: "Înainte de a cânta cocoșul, de trei ori mă vei renega". Și, ieșind afară, a plâns amar.

   

  Note de subsol


  a În vechime turnarea untdelemnului parfumat (mireasmă) pe capul oaspetelui era un gest de primire plină de bucurie, semn de noroc şi de sărbătoare (Ps 23,5; 92,11). Ungerea trupului avea o semnificaţie deosebită în alegerea regelui (1Sam 10,1) şi în sfinţirea preoţească (Ex 39,7). În perioada de după exil se dă o mare importanţă ungerii şi îngropării morţilor ca "faptă bună". Vasul în care era mireasma era făcut din piatră de alabastru, de culoare albă.
  b Erau monede numite shekeli, singurele în circulaţie la templu. Echivalentul celor treizeci de monede era de 120 de dinari. După Ex 21,32 aceasta era despăgubirea pentru sclavul ucis în mod involuntar.
  c Pregătirile pentru sărbătoare presupuneau amenajarea unei săli, jertfirea mielului, pregătirea accesoriilor: pâine nedospită, sosul ritual, ierburile amare şi cupele cu vin. "A mânca Paştele" înseamnă a participa la cina rituală de Paşti.
  d Unele manuscrise adaugă: discipoli.
  e Unele manuscrise adaugă: celei noi.
  f Acest imn este alcătuit din Ps 115-118.
  g Unele traduceri moderne dau o nuanţă de acuză la adresa apostolilor: Dormiţi mereu şi vă odihniţi? (RSV). Totuşi cuvintele lui Isus exprimă doar constatarea amară că discipolii nu sunt în stare să vegheze cu el.
  h Unele traduceri moderne folosesc o întrebare. Dar aici este constatarea lui Isus referitoare la scopul venirii lui Iuda. De fapt Isus este cel care domină situaţia; cu libertate şi luciditate el dă semnalul începerii ultimei faze a dramei.
  i Sabia este simbolul forţei militare şi al violenţei distructive. Folosirea ei intră în logica răfuielii care stă la baza legii talionului. Dar Isus declară depăşit principiul unei dreptăţi care reglementează raporturile umane în baza echilibrului de forţe sau teroare.
  j Verbul hrapizo este foarte rar în greaca biblică. Nu se referă la lovitura obişnuită cu interiorul palmei, ci cu dosul palmei, gest care are o semnificaţie de jignire profundă. După tradiţia rabinică, cel care lovea cu dosul palmei era mult mai vinovat decât cel care lovea cu pumnul. Gravitatea jignirii este aici cu atât mai evidentă cu cât cei care lovesc sunt membrii Sinedriului, deci reprezentanţii religioşi ai Israelului.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro