1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 1

  1. Adam, Set, Enos;
  2. Chenan, Mahalaleel, Iared;
  3. Enoh, Matusalem, Lameh;
  4. Noe, Sem, Ham și Iafet.
  5. Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Elișa, Tubal, Meșec și Tiras.
  6. Fiii lui Gomer: Așchenaz, Rifat și Togarma.
  7. Fiii lui Iavan: Elișa, Tarșiș, Chitim și Dodanim.
  8. Fiii lui Ham: Cuș, Mițraim, Put și Canaan.
  9. Fiii lui Cuș: Seba, Havila, Savta Rama și Sabteca. Fiii lui Rama: Șeba și Dedan.
  10. Lui Cuș i s-a mai născut de asemenea și Nimrod. Acesta a început să fie puternic pe pământ.
  11. Lui Mițraim i s-a născut: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim,
  12. Patrusim, Casluhim, din care se trag Filistenii și Caftorim.
  13. Lui Canaan i s-au născut: Sidon, întâiul său născut și Het,
  14. Iebuseu, Amoreu, Ghergheseu,
  15. Heveu, Archeu, Sineu,
  16. Arvadeu, Țemareu și Hamateu.
  17. Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpaxad, Lud și Aram. Fiii lui Aram: Ut, Hul, Gheter și Meșec.
  18. Lui Arpaxad i s-a născut Cainan, lui Cainan i s-a născut Șelah, lui Șelah i s-a născut Eber.
  19. Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că în zilele lui s-a împărțit țara; iar numele fratelui său era Ioctan.
  20. Lui Ioctan i s-au născut: Almodad, Șelef, Hațarmavet, Iarah,
  21. Hadoram, Uzal, Dicla,
  22. Ebal, Abimael, Șeba,
  23. Ofir, Havila și Iobab. Toți aceștia sunt fiii lui Ioctan.
  24. Iar fiii lui Sim sunt: Arpaxad, Cainan, Selah,
  25. Eber, Peleg, Reu,
  26. Serug, Nahor, Terah
  27. Și Avram, adică Avraam.
  28. Fiii lui Avraam sunt Isaac și Ismael.
  29. Iată spița neamului lor: Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, apoi: Chedar, Adbeel, Mibsam,
  30. Mișma, Duma, Mașa, Hadad, Tema,
  31. Ietur, Nafiș și Chedma. Aceștia sunt fiii lui Ismael.
  32. Fiii Cheturei, țiitoarea lui Avraam. Ea a născut pe Zimran, Iocșan, Medan, Madian, Ișbac și Șuah. Fiii lui Iocșan sunt: Șeba și Dedan. Fiii lui Dedan sunt: Raguel, Navdeel, Așurim, Letușim și Leumim.
  33. Fiii lui Madian sunt: Efa, Efer, Enoh, Abida și Eldaa. Toți aceștia sunt fiii Cheturei.
  34. Lui Avraam i s-a născut Isaac. Fiii lui Isaac sunt: Isav și Israel.
  35. Fiii lui Isav sunt: Elifaz, Raguel, Ieuș, Ialam și Core.
  36. Fiii lui Elifaz sunt: Teman, Omar, Țefi, Gatam, Chenaz; iar Temna, concubina lui Elifaz, i-a născut pe Amalec.
  37. Fiii lui Raguel sunt: Nahat, Zerah, Șama și Miza.
  38. Fiii lui Seir sunt: Lotan, Șobal, Țibeon, Ana, Dișon, Ețer și Dișan.
  39. Fiii lui Lotan sunt: Hori și Heman; iar sora lui Lotan se numea Timna.
  40. Fiii lui Șobal sunt: Alvan, Manahat, Ebal, Șefo și Onam. Fiii lui Țibeon sunt: Aia și Ana.
  41. Fiii lui Ana sunt: Dișon și Olibama; fiii lui Dișon sunt: Hemdan, Eșban, Itran și Cheran.
  42. Fiii lui Ețer sunt: Bilhan, Zaavan și Acan; fiii lui Dișan sunt: Uț și Aran.
  43. Aceștia sunt regii care au domnit în pământul Edom, înainte de a se ridica rege, peste fiii lui Israel, Bela, fiul lui Beor, cetatea căruia se numea Dinhaba.
  44. Murind Bela, după el a fost făcut rege Iobab, fiul lui Zerah din Boțra.
  45. După moartea lui Iobab s-a făcut rege Hușam, în țara Temaniților.
  46. Murind Hușam, s-a făcut rege după el Hadad, fiul lui Bedad, care a lovit pe Madianiți în câmpia Moabului. Orașul lui se numea Avit.
  47. Murind Hadad, s-a făcut rege după el Șamla, din Masreca;
  48. Murind Șamla, s-a făcut rege după el Șaul, din Rehobotul cel de lângă râu.
  49. Murind Șaul, s-a făcut rege după el Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
  50. Murind Baal-Hanan, s-a făcut rege după el Hadad. Numele cetății lui era Pau, iar numele femeii lui era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Mezahab.
  51. Murind Hadad, au urmat căpetenii peste Edom: căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Ietet,
  52. Căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,
  53. Căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibțar,
  54. Căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile Edomului.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro