1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 12

  1. Iată pe cei care au mai mers la David în Țiclag, pe când stătea el încă ascuns de Saul, fiul lui Chiș. Aceștia erau dintre vitejii care ajutaseră la luptă.
  2. Ei erau arcași, aruncau pietre și cu dreapta și cu stânga și din arcuri trăgeau cu săgeți și făceau parte dintre Veniamineni, frații lui Saul, și anume:
  3. Căpetenia Ahiezer, apoi Ioaș, fiii lui Șemaa din Ghibeea, Ieziel și Pelet, fiii lui Azmavet, Beraca și Iehu din Anatot;
  4. Ișmaia Ghibeoneanul, un viteaz dintre cei treizeci și căpetenie peste treizeci; Ieremia, Iahaziel, Iohanan și Iozabad din Ghedera;
  5. Eluzai, Ierimot, Bealia, Șemaria și Șefatia Harifianul;
  6. Elcana, Ișia, Azareel, Ioezer și Iașobeam, Coreiți;
  7. Ioela și Zebadia, fiii lui Ieroham din Ghedor.
  8. Din Gaditeni au trecut la David, în cetatea din pustie, oameni curajoși, războinici și înarmați cu scut și suliță, cu fața lor ca fața leului și iuți ca și căprioarele din munți și anume:
  9. Căpetenia Ezer, al doilea Obadia și al treilea Eliab;
  10. Al patrulea Mașmana, al cincilea Ieremia,
  11. Al șaselea Atai, al șaptelea Eliel,
  12. Al optulea Iohanan și al nouălea Elzabad,
  13. Al zecelea Ieremia și al unsprezecelea Macbanai.
  14. Aceștia sunt din fiii lui Gad și erau căpetenii în oștire: cei mai mici, peste sute și cei mai mari, peste mii.
  15. Aceștia au trecut Iordanul în luna întâi, când el iese din matca sa, și au alungat pe toți cei ce locuiau pe văi, spre răsărit și apus.
  16. Au mai venit de asemenea și dintre fiii lui Veniamin și ai lui Iuda în cetate, la David.
  17. Iar David a ieșit în întâmpinarea lor și le-a zis: "De ați venit cu pace, ca să-mi ajutați, atunci să fie în mine și în voi o singură inimă; iar de ați venit ca prin vicleșug să mă dați vrăjmașilor mei, atunci, cum nu este prihană în mâinile mele, va vedea și va judeca Dumnezeul părinților noștri".
  18. Atunci a cuprins Duhul pe Amasai, căpetenia celor treizeci și a zis: "Suntem cu tine, Davide, și pacea să fie cu tine, fiul lui Iesei! Pace ție și pace celor ce-ți ajută, că îți ajută Dumnezeul tău". Și i-a primit David și i-a pus în capul oștirii.
  19. Și din tribul lui Manase au trecut unii la David, când mergea el cu Filistenii la război contra lui Saul, dar nu l-au ajutat, pentru că conducătorii Filistenilor, sfătuindu-se, l-au trimis înapoi, zicând: "Pentru primejduirea capului nostru, el va trece la domnul său Saul".
  20. După ce s-a întors el la Țiclag, au trecut la dânsul din ai lui Manase: Adnah, Iozabad, Iediael, Micael, Iozabad, Elihu și Țiltai, căpetenii peste mii în Manase.
  21. Aceștia au ajutat lui David contra năvălitorilor, căci toți aceștia erau oameni viteji și căpetenii în oștire.
  22. Astfel în fiecare zi veneau lui David în ajutor până întru atât, încât tabăra lui ajunsese mare, ca o tabără a lui Dumnezeu.
  23. Iată acum numărul căpeteniilor de oștire, care au venit la David în Hebron, ca să-i încredințeze domnia lui Saul, după cuvântul Domnului:
  24. Fii de-ai lui Iuda care purtau scut și suliță erau șase mii opt sute, gata de luptă;
  25. Din fiii lui Simeon erau șapte mii o sută, oameni viteji de oștire;
  26. Din fiii lui Levi, patru mii șase sute;
  27. Iehoiada, căpetenie din neamul lui Aaron, și cu el trei mii șapte sute,
  28. Și Țadoc, un tânăr voinic cu neamurile lui douăzeci și două de căpetenii.
  29. Din fiii lui Veniamin, frații lui Saul, au venit trei mii, dar încă mulți din ei se țineau de casa lui Saul;
  30. Din fiii lui Efraim, douăzeci de mii opt sute de oameni viteji, oameni cunoscuți în neamul lor;
  31. Din jumătate din seminția lui Manase, optsprezece mii care au fost chemați pe nume ca să meargă să facă rege pe David;
  32. Dintre fiii lui Isahar au venit oameni înțelepți care știau ce și când trebuie să facă Israel; aceștia erau două sute căpetenii și toți frații lor urmau sfatul lor;
  33. Din tribul lui Zabulon au venit oameni gata de luptă și înarmați cu tot felul de arme, în număr de cincizeci de mii, în ordine și într-un suflet;
  34. Din tribul lui Neftali, o mie de căpetenii și cu ei treizeci și șapte de mii cu scuturi și cu sulițe;
  35. Din tribul lui Dan au venit douăzeci și opt de mii șase sute oameni gata de luptă;
  36. Din Așer au venit oșteni, gata de luptă, patruzeci de mii;
  37. De peste Iordan, din tribul lui Ruben, al lui Gad și din jumătate de trib al lui Manase, au venit o sută douăzeci de mii cu tot felul de arme de luptă.
  38. Toți acești oșteni, gata de luptă și cu toată inima, au venit la Hebron să facă rege pe David peste Israel. Dar și toți ceilalți Israeliți erau într-un cuget pentru a fi făcut rege David.
  39. Și au rămas acolo la David trei zile și au mâncat și au băut, pentru că frații lor pregătiseră toate pentru ei.
  40. Și apoi chiar vecinii lor, până chiar și Isahar, Zabulon și Neftali, aduseseră toate de ale mâncării pe asini, pe cămile, pe catâri și cu carele de boi: făină, smochine și stafide, vin, untdelemn și vite mari și mărunte, mulțime multă, pentru că bucurie mare era peste Israel.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro