1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 4

  1. Fiii lui Iuda au fost: Fares, Hețron, Carmi, Hur și Șobal.
  2. Reaia, fiul lui Șobal, a avut fiu pe Iahat; lui Iahat i s-a născut Ahumai și Lahad. Din el se trag familiile Țoreenilor.
  3. Fiii lui Etam sunt: Izreel, Ișma și Idbaș, și sora lor cu numele Hațlelponi.
  4. Panuel, tatăl lui Ghedor și Ezer, tatăl lui Hușa sunt fiii lui Hur, întâiul născut din Efrata și tatăl lui Betleem.
  5. Așhur, tatăl lui Tecoa, a avut două femei: pe Helea și Naara.
  6. Naara i-a născut pe Ahuzam, Hefer, Temni și Ahaștari. Aceștia sunt fiii Naarei.
  7. Iar fiii Helei sunt: Țeret, Țohar Etna și Coț.
  8. Lui Coț i s-au născut: Anub, Țobeba, Iaheț și familiile lui Aharhel, fiul lui Harum.
  9. Iabeț a fost mai însemnat decât frații săi. Mama lui i-a dat numele de Iabeț, zicând: "Cu durere l-am născut".
  10. Și a strigat Iabeț către Dumnezeul lui Israel și a zis: "O, de m-ai binecuvânta Tu cu binecuvântare, de ai lărgi hotarele mele și de ar fi mâna Ta cu mine, păzindu-mă de rele, ca să nu fiu omorât!..." Atunci Dumnezeu i-a trimis ceea ce a dorit el.
  11. Și lui Chelub, fratele lui Șuha, i s-a născut Mehir. Acesta e tatăl lui Eșton.
  12. Lui Eșton i s-au născut Bet-Rafa, Paseah și Techina, tatăl cetății Nahaș; aceștia sunt locuitorii din Recab.
  13. Fiii lui Chenaz sunt Otniel și Seraia. Fiii lui Otniel au fost Hatat și Meonotai.
  14. Lui Meonotai i s-a născut Ofra. Lui Seraia i s-a născut Ioab, strămoșul lui Gheharașim, numiți așa pentru că ei erau dulgheri.
  15. Fiii lui Caleb, fiul lui Iefoni, au fost: Ir, Ela și Naam. Fiul lui Ela a fost Chenaz.
  16. Fiii lui Iehaleleel au fost: Zif, Zifa, Tiria și Asareel.
  17. Fiii lui Ezra sunt: Ieter, Mered, Efer și Ialon; iar lui Ieter i s-au născut Miriam, Șamai și Ișbah, tatăl lui Eștemoa.
  18. Femeia acestuia, Iehudia, a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor, pe Heber, tatăl lui Soco, și pe Iecutiel, tatăl lui Zanoah. Aceștia sunt fiii Bitiei, fata lui Faraon, pe care a luat-o Mered.
  19. Fiii femeii acestuia, Hodia, sora lui Naham, tatăl Cheilei, sunt: Garmi și Eștemoa Maacateanul.
  20. Fiii lui Simeon sunt: Amnon, Rina, Benhanan și Tilon. Fiii lui Iși sunt Zohet și Benzohet.
  21. Fiii lui Șela, fiul lui Iuda, sunt: Er, tatăl lui Leca, Laeda, tatăl lui Mareșa, și familiile din casa lui Așbeia, care lucrau visonul,
  22. Iochim și locuitorii din Cozeba; Ioaș și Saraf, care au stăpânit asupra Moabului și Iașubi-Lehem. Dar acestea sunt întâmplări mai vechi.
  23. Aceștia erau olari și trăiau la grădini și la livezi și prin cetăți; ei trăiau acolo la rege ca să-i lucreze lui.
  24. Fiii lui Simeon au fost: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah și Saul.
  25. Fiul lui Saul a fost Șalum, fiul acestuia a fost Mibsam, iar al acestuia a fost Mișma.
  26. Fiii lui Mișma au fost: Hamuel, fiul lui; fiul acestuia a fost Zacur, iar al acestuia a fost Șimei.
  27. Șimei a avut șaisprezece fii și șase fete, iar frații lui au avut puțini copii și tot neamul lor n-a fost așa de numeros ca neamul fiilor lui Iuda.
  28. Ei trăiau în Beer-Șeba, Molada și Hațar-Șual,
  29. În Bilha, Ețem, Tolad,
  30. Betuel, Horma, Țiclag,
  31. În Bet-Marcabot, Hațar-Susim, Bet-Birei și Șaaraim. Iată cetățile lor dinainte de domnia lui David cu satele lor.
  32. Și mai aveau: Etam, Ain, Rimon, Tochen și Așan, cinci cetăți,
  33. Cu toate satele lor, care se aflau împrejurul acestor cetăți până la Baal. Iată locurile lor de locuință și spița neamului lor:
  34. Meșobab, Iamlec și Ioșa, fiul lui Amasia
  35. Ioil și Iehu, fiul lui Ioșibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel;
  36. Elioenai, Iaacoba, Ieșohaia, Asaia, Adiel, Ieșimiel, Benaia,
  37. Ziza, fiul lui Șifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Șimri, fiul lui Șemaia.
  38. Acești numiți mai sus au fost căpetenii neamurilor lor, iar casa tatălui lor s-a împărțit în multe ramuri.
  39. Ei s-au întins până în partea Gherarei și până în partea de răsărit a văii Gai, ca să găsească pășuni pentru turmele lor;
  40. Și au găsit pășuni grase și bune și pământ larg, liniștit și lipsit de primejdii, pentru că înainte de ei au trăit acolo numai puțini Hamiți.
  41. și au venit aceștia, care sunt scriși pe nume, în zilele lui Iezechia, regele Iudei, și au bătut pe nomazi și pe cei așezați, care se aflau acolo și i-au nimicit pentru totdeauna și s-au așezat în locul lor, căci acolo se aflau pășuni pentru turmele lor.
  42. Dar din ei, din fiii lui Simeon, s-au dus către muntele Seir cinci sute de oameni, în frunte cu Pelatia, Nearia, Refaia și Uziel, fiii lui Ișei,
  43. Și au bătut rămășița de Amaleciți, ce se mai găsea acolo, și trăiesc acolo până în ziua de astăzi.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro