1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 2

  1. Iată acum fiii lui Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon,
  2. Dan, Iosif, Veniamin, Neftali, Gad și Așer.
  3. Fiii lui Iuda sunt: Ir, Onan și Șela. Acești trei i s-au născut lui din fata unui canaanit anume Șua. Ir, întâiul născut al lui Iuda, a fost rău în ochii Domnului și l-a omorât.
  4. Tamara, nora lui Iuda, i-a născut acestuia pe Fares și pe Zara. Așa că, de toții, fiii lui Iuda au fost cinci.
  5. Fiii lui Fares sunt Hețron și Hamul.
  6. Fiii lui Zara sunt: Zimri, Etan, Heman, Calcol și Darda; cinci de toii.
  7. Fiul lui Carmi este Acar, care a adus nenorocire asupra lui Israel, călcând jurământul.
  8. Fiul lui Etan este Azaria.
  9. Fiii lui Hețron care i s-a născut sunt: Ierahmeel, Ram și Chelubai (Caleb).
  10. Lui Ram însă i s-a născut Aminadab; lui Aminadab i s-a născut Naason, căpetenia fiilor lui Iuda.
  11. Lui Naason i s-a născut Salmon, lui Salmon i s-a născut Booz.
  12. Lui Booz i s-a născut Obed, lui Obed i s-a născut Iesei.
  13. Lui Iesei i s-a născut Eliab, întâiul său născut, apoi al doilea, Aminadab, al treilea, Șama,
  14. Al patrulea, Natanael, al cincilea, Radai,
  15. Al șaselea, Oțem și al șaptelea, David.
  16. Surorile lor au fost Țeruia și Abigail. Fiii Țeruiei au fost trei: Abișai, Ioab și Asael.
  17. Abigail a născut pe Amasa; iar tatăl lui Amasa este Ieter Ismaelitul.
  18. Caleb, fiul lui Hețron, a avut de la Azuba, femeia sa, și de la Ieriot următorii copii: Ieșer, Șobab și Ardon.
  19. Murind însă Azuba, Caleb și-a luat de femeie pe Efrata și aceasta i-a născut pe Hur.
  20. Lui Hur i s-a născut Urie; lui Urie i s-a născut Bețaleel.
  21. După aceea Hețron a intrat la fata lui Machir, tatăl lui Galaad; și a luat-o, fiind de șaizeci de ani și ea i-a născut fiu pe Segub.
  22. Lui Segub i s-a născut Iair și avea el atunci douăzeci și trei de cetăți în pământul Galaadului.
  23. Dar Gheșurenii și Sirienii le-au luat sălașurile lui Iair cu Chenatul și cetățile care țineau de el, în număr de șaizeci. Toate aceste cetăți erau ale fiilor lui Machir, tatăl lui Galaad.
  24. După ce a murit Hețron, Caleb a intrat la Efrata, femeia lui Hețron, tatăl său, care a născut pe Așur, tatăl lui Tecoa.
  25. Fiii lui Ierahmeel, întâiul născut al lui Hețron, sunt: întâiul născut Ram, după el Vuna, Oren, Oțem și Ahia.
  26. Ierahmeel a mai avut și altă femeie, cu numele Atara; aceasta este mama lui Onan.
  27. Fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, sunt: Maaț, Iamin și Echer.
  28. Fiii lui Onan au fost: Șamai și Iada. Fiii lui Șamai au fost: Nadab și Abișur.
  29. Numele femeii lui Abișur era Abihail și aceasta i-a născut pe Ahban și pe Molid.
  30. Fiii lui Nadab au fost: Seled și Efraim. Dar Seled a murit fără copii.
  31. Fiul lui Efraim a fost Ișei, iar fiul lui Ișei a fost Șeșan; iar fiul lui Șeșan a fost Ahlai.
  32. Fiii lui Iada, fratele lui Șamai, au fost Ieter și Ionatan. Ieter a murit fără copii.
  33. Fiii lui Ionatan au fost: Pelet și Zaza. Aceștia sunt fiii lui Ierahmeel.
  34. Șeșan n-a avut fii, ci numai fiice. Șeșan avea un rob egiptean, cu numele Iarha.
  35. Șeșan a dat pe o fată sa lui Iarha, robul său, de femeie și ea a născut pe Atai.
  36. Atai a avut de fiu pe Natan, iar lui Natan i s-a născut Zabad.
  37. Lui Zabad i s-a născut Eflal, iar lui Eflal i s-a născut Obed.
  38. Lui Obed i s-a născut Iehu, iar lui Iehu i s-a născut Azaria.
  39. Lui Azaria i s-a născut Heleț, iar lui Heleț i s-a născut Eleasa.
  40. Lui Eleasa i s-a născut Sismai, iar lui Sismai i s-a născut Șalum.
  41. Șalum a avut de fiu pe Iecamia, iar Iecamia pe Elișama.
  42. Fiul lui Caleb, fratele lui Ierahmeel, era Meșa, întâiul său născut, tatăl lui Zif. Acesta a avut ca fiu pe Mareșa, tatăl lui Hebron.
  43. Fiii lui Hebron sunt: Core, Tapuah, Rechem și Șema.
  44. Lui Șema i s-a născut Raham tatăl lui Iorchean, iar lui Rechem i s-a născut Șamai.
  45. Fiul lui Șamai a fost Maon, iar Maon este tatăl lui Bet-Țur.
  46. Și Efa, concubina lui Caleb, a născut pe Haran, Moța și Gazez; iar Haran a fost tatăl lui Gazez.
  47. Fiii lui Iahdai sunt: Reghem, Iotan, Gheșan, Pelet, Efa și Șaaf.
  48. Concubina lui Caleb, Maaca, a născut pe Șeber și pe Tirhana;
  49. Tot ea a născut pe Șaaf, tatăl Madmanei, pe Șeva, tatăl Macbenei și tatăl Ghibeii. Fiica lui Caleb este Acsa.
  50. Aceștia au fost fiii lui Caleb. Fiul lui Hur, întâiul născut al Efratei a fost Șobal, tatăl lui Chiriat-Iearim;
  51. Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Betgader.
  52. Șobal, tatăl Chiriat-Iearimului a avut fii pe Haroe, Hați și Hamenuhot.
  53. Familiile Chiriat-Iearimului sunt: Itrienii, Putienii, Șumatienii și Mișraenii. Din acestea se trag Țoreenii și Eștauleenii.
  54. Fiii lui Salma sunt: Betleem, Netofatiții, Atrot-Bet-Ioab, jumătate din Manahteni, Țoareni,
  55. Familiile Soferiților, care trăiau în Iabeț, Tiratiții, Șimatiții, Sucatiții. Aceștia sunt Chineenii, care se trag din Hamat, tatăl casei lui Recab.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro