1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 26

  1. Iată acum împărțirea portarilor. Din fiii lui Core: Meșelemia, fiul lui Core, unul din fiii lui Asaf.
  2. Fiii lui Meșelemia au fost: întâiul născut Zaharia, al doilea Iediael, al treilea Zebadia, al patrulea Iatniel,
  3. Al cincilea Elam, al șaselea Iohanan, al șaptelea Elihoenai.
  4. Fiii lui Obed-Edom au fost: Întâiul născut Șemaia, al doilea Iehozabad, al treilea Ioah, al patrulea Sacar, al cincilea Natanael,
  5. Al șaselea Amiel, al șaptelea Isahar, al optulea Peultai, pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat.
  6. Fiului său Șemaia i s-a născut de asemenea fii, care au fost căpetenii în neamul lor, pentru că au fost oameni puternici.
  7. Fiii lui Șemaia au fost: Otni, Rafael, Obed și Elzabad; frații lui, oameni puternici, au fost: Elihu, Semachia și Isbacom.
  8. Toți aceștia sunt dintre fiii lui Obed-Edom; ei, fiii lor și frații lor, au fost oameni sârguincioși și la slujbă pricepuți; au fost șaizeci și doi din Obed-Edom.
  9. Meșelemia a avut optsprezece fii și frați, oameni vrednici.
  10. Hosa, unul din fiii lui Merari, a avut fii pe Șimri, căpetenie, deși n-a fost întâiul născut, dar tatăl său l-a pus căpetenie;
  11. Al doilea Hilchia, al treilea Tebalia, al patrulea Zaharia; toți fiii și frații lui Hosa au fost treisprezece.
  12. Așa a fost împărțirea portarilor, după capii de familie, vrednici de slujbă, împreună cu frații lor, ca să slujească la templul Domnului.
  13. Și au aruncat și ei sorți, mare și mic, după familiile lor, pentru fiecare poartă.
  14. Și pentru poarta dinspre răsărit a căzut sorțul lui Șelemia; și lui Zaharia, fiul lui, sfetnic înțelept, i s-a aruncat sorț și i-a căzut sorț pentru poarta de miazănoapte.
  15. Lui Obed-Edom i-a căzut poarta dinspre miazăzi; iar fiilor lui le-a căzut sorțul pentru cămări.
  16. Lui Șupim și Hosa le-a căzut pentru cea dinspre apus, la porțile Șelechet, unde drumul urcă și unde sunt străji față în față.
  17. Spre răsărit câte șase leviți, spre miazănoapte câte patru, spre miazăzi câte patru, iar la cămări câte doi.
  18. Spre apus, în fața pridvorului la drum, câte patru, iar la pridvor câte doi.
  19. Acestea sunt cetele de portari din fiii lui Core și din fiii lui Merari.
  20. Iar alții dintre leviți, frații lor, păzeau vistieria templului lui Dumnezeu și vistieria lucrurilor sfinte,
  21. Și anume: Fiii lui Laedan, fiul lui Gherșon, Căpeteniile familiilor din Laedan Gherșonitul: Iehiel,
  22. Și fiii lui Iehiel: Zetam și Ioil, fratele lui, care păzeau vistieria templului lui Dumnezeu,
  23. Împreună cu urmașii lui Amram Ițhar, Hebron, Uziel;
  24. Șebuel, fiul lui Gherșon, fiul lui Moise, era străjuitor de căpetenie al vistieriilor.
  25. Fratele său Eleazar avea fiu pe Rehabia; acesta a avut fiu pe Isaia; acesta a avut fiu pe Ioram; acesta a avut fiu pe Zicri, iar acesta a avut fiu pe Șelomit.
  26. Șelomit și frații lui privegheau asupra tuturor vistieriilor lucrurilor sfinte care le hărăzise regele David, căpeteniile familiilor, căpeteniile peste mii și peste sute și căpeteniile de oștire.
  27. Din cuceriri și prăzi ei afierosiseră pentru întreținerea templului Domnului
  28. Și tot ce afierosise Samuel proorocul și Saul, fiul lui Chiș, Abner, fiul lui Ner, și Ioab, fiul Țeruiei; toate cele afierosite erau în grija lui Șelomit și a fraților lui.
  29. Din neamul lui Ițhar, Hanania și fiii lui erau rânduiți la slujbele din afară ale Israeliților, ca scriitori și judecători.
  30. Din neamul lui Hebron, Hașabia și fiii lui, oameni curajoși, în număr de o mie șapte sute, aveau supravegherea asupra lui Israel de cealaltă parte de Iordan, spre apus, pentru tot felul de slujbe ale Domnului și ale regelui.
  31. În neamul Hebroniților, Ieria era căpetenia Hebroniților, în neamul și familiile lor. În anul al patruzecilea al domniei lui David ei au fost numărați și s-au găsit între ei bărbați curajoși în Iazerul Galaadului.
  32. Și frații lui, oameni vrednici, în număr de două mii șapte sute erau capi de familie. Pe aceștia i-a pus regele David peste triburile lui Ruben și Gad și peste jumătate din seminția lui Manase, pentru toate treburile lui Dumnezeu și ale regelui.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro