1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 27

  1. Iată fiii lui Israel, după numărul lor, capii de familie, căpeteniile peste mii, peste sute și cârmuitorii care, împărțiți în cete, slujeau regelui la tot cuvântul, ducându-se și venind în fiecare lună, în toate lunile anului. În fiecare ceată erau câte douăzeci și patru de mii.
  2. Peste ceata întâi, pentru luna întâi, era căpetenia Iașobeam, fiul lui Zabdiel; în ceata lui erau douăzeci și patru de mii;
  3. El era din fiii lui Fares, mai-mare peste toate căpeteniile de oștire în luna întâi.
  4. Peste ceata din luna a doua era Dodai Ahohitul; în ceata lui se afla și căpetenia Miclot; și în ceata lui erau douăzeci și patru de mii.
  5. A treia mare căpetenie de oștire, pentru luna a treia, era Benaia, fiul lui Iehoiada preotul; și în ceata lui erau douăzeci și patru de mii.
  6. Acest Benaia era unul dintre cei treizeci de viteji și căpetenie peste ei; și în ceata lui se afla Amizabad, fiul său.
  7. A patra căpetenie, pentru luna a patra, era Asael, fratele lui Ioab, și după el era Zebadia, fiul său; și în ceata lui erau douăzeci și patru de mii;
  8. A cincea căpetenie, pentru luna a cincea, era Șamhut Izrahitul; și în ceata lui erau douăzeci și patru de mii.
  9. A șasea căpetenie, pentru luna a șasea, era Ira, fiul lui Icheș Tecoanul; și în ceata lui erau douăzeci și patru de mii.
  10. A șaptea căpetenie, pentru luna a șaptea, era Heleț Peloninul, din fiii lui Efraim; și în ceata lui erau douăzeci și patru de mii.
  11. A opta căpetenie, pentru luna a opta, era Sibecai Hușatitul, din seminția lui Zarah; și în ceata lui erau douăzeci și patru de mii.
  12. A noua căpetenie, pentru luna a noua, era Abiezer Anatoteanul, din fiii lui Veniamin; și în ceata lui erau douăzeci și patru de mii.
  13. A zecea căpetenie, pentru luna a zecea, era Maherai din Netofat, din familia lui Zara; și în ceata lui erau douăzeci și patru de mii.
  14. A unsprezecea căpetenie, pentru luna a unsprezecea, era Benaia din Piraton, din fiii lui Efraim; și în ceata lui erau douăzeci și patru de mii.
  15. A douăsprezecea căpetenie, pentru luna a douăsprezecea, era Heldai din Netofat, din urmașii lui Otniel; și în ceata lui erau douăzeci și patru de mii.
  16. Iar peste triburile lui Israel căpetenii înalte erau: la Rubeniți, Eliezer, fiul lui Zicri; la Simeon, Șefatia, fiul lui Maaca;
  17. La leviți era Hașabia, fiul lui Chemuel; la Aaron era Țadoc;
  18. La Iuda era Elihu, din frații lui David; la Isahar era Omri, fiul lui Micael;
  19. La Zabulon era Ișmaia, fiul lui Obadia; la Neftali era Ierimot, fiul lui Azriel;
  20. La fiii lui Efraim era Hoseia, fiul lui Azazia; la jumătatea de trib a lui Manase era Ioil, fiul lui Pedaia;
  21. La jumătatea de trib al lui Manase din Galaad, era Ido, fiul lui Zaharia; la Veniamin era Iaasiel, fiul lui Abner;
  22. La Dan era Azareel, fiul lui Ieroham. Iată căpeteniile triburilor lui Israel.
  23. David n-a făcut numărătoarea acelora, care erau de la douăzeci de ani în jos, pentru că Domnul zisese că El va înmulți pe Israel ca stelele cerului.
  24. Ioab, fiul Țeruiei, începuse să facă numărătoarea, dar nu o sfârșise. Și pentru aceasta a venit mânia lui Dumnezeu asupra lui Israel și numărătoarea aceea n-a intrat în cronica regelui David.
  25. Peste vistieriile regale era Azmavet, fiul lui Adiel, iar peste depozitele de provizii de la câmp, de prin cetăți și de prin sate și turnuri era Ionatan, fiul lui Uzia.
  26. Peste cei ce se îndeletniceau cu lucrul câmpului, cu agricultura, era Ezri, fiul lui Chelub.
  27. Peste vii era Șimei din Rama, iar peste depozitele de vin din vii era Zabdi, fiul lui Șifmi.
  28. Peste livezile de măslini și de smochini din câmpie era Baal-Hanan din Gheder, iar peste depozitele de untdelemn era Ioaș.
  29. Peste vitele mari care pășteau în Șaron era Șitrai Hașaroneanul; iar peste cele din văi, Șafat, fiul lui Adlai.
  30. Peste cămile era Obil Ismaelitul; peste asini era Iehdia Meroneanul.
  31. Peste oi și capre era Iaziz Agariteanul. Toți aceștia erau căpetenii peste averea regelui David.
  32. Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic, om înțelept și scriitor; Iehiel, fiul lui Hacmoni, era pe lângă fiii regelui.
  33. Ahitofel era sfetnicul regelui; Hușai Architul era prietenul regelui.
  34. Iar după Ahitofel a fost Iehoiada, fiul lui Benaia și Abiatar, iar Ioab era căpetenia oștirii pe lângă rege.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro