1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 9

  1. Așa au fost numărați după neamurile lor toți Israeliții și iată sunt înscriși în cartea regilor lui Israel. Iar Iudeii, pentru fărădelegile lor, au fost duși în Babilon.
  2. Cei dintâi locuitori care au trăit în pământurile lor, prin orașele lui Israel, au fost Israeliții, preoții, leviții și cei afierosiți templului.
  3. În Ierusalim au trăit unii din fiii lui Iuda, din fiii lui Veniamin și din fiii lui Efraim și ai lui Manase.
  4. Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani, din fiii lui Fares, fiul lui Iuda;
  5. Din fiii lui Șiloni: Asaia, întâiul născut, și fiii acestuia.
  6. Din fiii lui Zerah: Ieuel și frații lui, șase sute nouăzeci;
  7. Din fiii lui Veniamin: Salu, fiul lui Meșulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua
  8. Și Ibneia, fiul lui Ieroham, și Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri, și Meșulam, fiul lui Șefatia, fiul lui Reguel, fiul lui Ibneia
  9. Și frații lor, după neamurile lor: nouă sute cincizeci și șase. Acești bărbați erau capi de familie în neamul lor.
  10. Iar dintre preoți: Iedaia, Ioiarib, Iachin
  11. Și Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Țadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, căpetenia în casa lui Dumnezeu;
  12. Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pașhur, fiul lui Malchia; și Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Meșulam, fiul lui Meșilemit, fiul lui Imer.
  13. Și frații lor, capi în familiile lor: o mie șapte sute șaizeci, bărbați de ispravă la slujbele din casa Domnului.
  14. Iar din leviți: Șemaia, fiul lui Hașub, fiul lui Azricam, fiul lui Hașabia; aceștia sunt din fiii lui Merari.
  15. Bacbacar, Hereș, Galal și Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf,
  16. Obadia, fiul lui Șemaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun; Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia în satele Netofatiților.
  17. Iar din portari: Șalum, Acub, Talmon și Ahiman și frații lor; Șalum era căpetenie.
  18. Acești portari fac strajă fiilor leviților până astăzi la porțile regale cele de la răsărit.
  19. Șalum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Corah, și frații lui cei din neamul lui Corah, după datoria slujbei lor, aveau paza cortului, iar părinții lor păzeau intrarea în tabăra Domnului.
  20. Finees, fiul lui Eleazar, fusese înainte căpetenie peste ei și Domnul era cu el.
  21. Zaharia, fiul lui Meșelemia, era portar la ușa cortului adunării.
  22. Toți cei aleși ca portari la praguri erau două sute doisprezece. Ei erau înscriși în registre după așezările lor. Pe ei îi pusese David și Samuel înainte-văzătorul, pentru credincioșia lor.
  23. Și ei și fiii lor țineau strajă la ușile casei Domnului, la casa cortului.
  24. În patru laturi se aflau portari: la răsărit, la apus, la miazănoapte și la miazăzi.
  25. Iar frații lor trăiau în sălașurile lor, venind la ei din timp în timp, pentru șapte zile.
  26. Aceste patru căpetenii de portari leviți erau de încredere și tot ei aveau grija casei Domnului și vistieriei ei.
  27. Împrejurul casei lui Dumnezeu ei petreceau și noaptea, căci asupra lor era lăsată paza și trebuia să deschidă în fiecare dimineață ușile.
  28. Unii din ei erau puși de pază la vasele de slujbă, așa că ei cu număr le primeau și cu număr le dădeau.
  29. Altora din ei le era încredințată cealaltă zestre și toate lucrurile trebuitoare pentru cele sfinte: făina cea mai bună, vinul, untdelemnul și tămâia cea mirositoare.
  30. Iar dintre fiii preoților unii pregăteau mir cu aromate.
  31. Matatia levitul, care era întâiul născut al lui Șalum, fiul lui Core, era pus să aibă grijă de coptul aluaturilor în tigăi.
  32. Unora din frații lor, din fiii lui Cahat, le era încredințată pregătirea pâinilor punerii înainte, ca să le pună în fiecare zi de odihnă.
  33. Iar cântăreții, cei mai de seamă din neamul Leviților, erau liberi de ocupații în cămările templului, pentru că ziua și noaptea erau îndatorați să se îndeletnicească cu cântarea.
  34. Aceștia erau cei mai de seamă între familiile leviților și locuiau în Ierusalim.
  35. În Ghibeon locuiau: tatăl Ghibeoniților, Ieguel, a cărui femeie se numea Maaca;
  36. Și fiul lui, întâiul născut, se numea Abdon; după el venea Țur, Chiș, Baal, Ner, Nadab,
  37. Ghedor, Ahio, Zaharia și Miclot.
  38. Lui Miclot i s-a născut Șimeam. Și ei trăiau lângă frații lor, în Ierusalim, împreună cu frații lor.
  39. Lui Ner i s-a născut Chiș; lui Chiș i s-a născut Saul, lui Saul i s-a născut Ionatan, Melchișua, Aminadab și Eșbaal.
  40. Fiul lui Ionatan a fost Meribaal; lui Meribaal i s-a născut Mica.
  41. Fiii lui Mica au fost: Piton, Melec, Tareia și Ahaz.
  42. Lui Ahaz i s-a născut Iara; lui Iara i s-au născut Alemet, Asmavet și Zimri; lui Zimri i s-a născut Moța.
  43. Lui Moța i s-a născut Binea; Refaia, fiul lui; Eleasa, fiul lui; Ațel, fiul lui.
  44. Lui Ațel i s-au născut șase fii și iată numele lor: Azricam, Bocru, Ismael, Șearia, Obadia și Hanan. Aceștia sunt fiii lui Ațel.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro