1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 6

  1. Fiii lui Levi sunt: Gherșom, Cahat și Merari.
  2. Fiii lui Cahat sunt: Amram, Ițhar, Hebron și Uziel.
  3. Copiii lui Amram sunt: Aaron, Moise și Mariam. Fiii lui Aaron sunt: Nadab, Abiud, Eleazar și Itamar.
  4. Lui Eleazar i s-a născut Finees, lui Finees i s-a născut Abișua;
  5. Lui Abișua i s-a născut Buchi, iar lui Buchi i s-a născut Uzi;
  6. Lui Uzi i s-a născut Zerahia, iar lui Zerahia i s-a născut Meraiot.
  7. Lui Meraiot i s-a născut Amaria, iar lui Amaria i s-a născut Ahitub;
  8. Lui Ahitub i s-a născut Țadoc, iar lui Țadoc i s-a născut Ahimaaț;
  9. Lui Ahimaaț i s-a născut Azaria, iar lui Azaria i s-a născut Iohanan;
  10. Lui Iohanan. i s-a născut Azaria; acesta e acela care a fost preot la templul zidit de Solomon în Ierusalim.
  11. Lui Azaria i s-a născut Amaria, iar lui Amaria i s-a născut Ahitub;
  12. Lui Ahitub i s-a născut Țadoc, iar lui Țadoc i s-a născut Șalum;
  13. Lui Șalum i s-a născut Hilchia, iar lui Hilchia i s-a născut Azaria;
  14. Lui Azaria i s-a născut Seraia, iar lui Seraia i s-a născut Iehosadac.
  15. Iehosadac a mers în robie când Domnul a strămutat pe cei din Iuda și pe cei din Ierusalim prin mâna lui Nabucodonosor.
  16. Astfel fiii lui Levi au fost: Gherșom, Cahat și Merari.
  17. Iată numele fiilor lui Gherșom: Libni și Șimei.
  18. Fiii lui Cahat au fost: Amram, Ițhar, Hebron și Uziel.
  19. Fiii lui Merari au fost: Mahli și Muși. Iată urmașii lui Levi după neamurile lor.
  20. Gherșom a avut pe Libni, fiul lui; pe Iahat, fiul lui, și pe Zima, fiul lui;
  21. Pe Ioah, fiul lui; pe Ido, fiul lui; pe Zerah, fiul lui, și pe Ieatrai, fiul lui.
  22. Fiii lui Cahat au fost: Aminadab, fiul lui; Core, fiul lui, și Asir, fiul lui;
  23. Elcana, fiul lui; Ebiasaf, fiul lui, și Asir, fiul lui;
  24. Tahat, fiul lui, Uriel, fiul lui; Uzia, fiul lui, și Saul, fiul lui.
  25. Fiii lui Elcana sunt: Amasai și Ahimot,
  26. Elcana, fiul lui; Țofai fiul lui, și Nahat, fiul lui,
  27. Eliab, fiul lui; Ieroham, fiul lui; Elcana, fiul lui; Samuel, fiul lui.
  28. Fiii lui Samuel au fost: întâiul născut Ioil, al doilea, Abia.
  29. Fiii lui Merari au fost: Mahli, Libni, fiul lui; Șimei, fiul lui; Uza, fiul lui;
  30. Șimea, fiul lui; Aghia, fiul lui, și Asaia, fiul lui.
  31. Iată cei pe care David i-a pus căpetenii peste cântăreți în casa Domnului, în timpul când a așezat în ea chivotul legii,
  32. Care au servit de cântăreți înaintea cortului adunării, până când Solomon a zidit templul Domnului în Ierusalim, și care fuseseră rânduiți la slujba lor după rânduiala lor;
  33. Iată pe cei care au fost rânduiți cu fiii lor: din fiii lui Cahat: Heman cântărețul, fiul lui Ioil, fiul lui Samuel,
  34. Fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah,
  35. Fiul lui Țuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai,
  36. Fiul lui Elcana, fiul lui Ioil, fiul lui Azaria, fiul lui Țefania,
  37. Fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Abiasaf, fiul lui Core,
  38. Fiul lui Ițhar, fiul lui Cahat, fiul lui Levi, fiul lui Israel.
  39. Și fratele său Asaf, care stătea în partea dreaptă a lui, adică Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Șimea,
  40. Fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia,
  41. Fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia,
  42. Fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Șimei,
  43. Fiul lui Iahat, fiul lui Gherșom, fiul lui Levi.
  44. Iar din fiii lui Merari, frații lor, au fost în partea stângă: Etan, fiul lui Chiși, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc,
  45. Fiul lui Hașabia, fiul lui Amasia, fiul lui Hilchia,
  46. Fiul lui Amți, fiul lui Bani, fiul lui Șemer,
  47. Fiul lui Mahli, fiul lui Muși, fiul lui Merari, fiul lui Levi.
  48. Frații lor leviți erau rânduiți la tot felul de slujbe, la casa Domnului.
  49. Iar Aaron și fiii lor ardeau pe jertfelnic arderi de tot și tămâie pe altarul tămâierii, săvârșind toate slujbele sfinte în Sfânta Sfintelor și pentru ispășirea lui Israel, în toate, cum poruncise robul lui Dumnezeu Moise.
  50. Iată fiii lui Aaron: Eleazar, fiul lui; Finees, fiul lui; Abișua, fiul lui;
  51. Buchi, fiul lui; Uzi, fiul lui; Zerahia, fiul lui;
  52. Meraiot, fiul lui; Amaria, fiul lui; Ahitub, fiul lui;
  53. Țadoc, fiul lui; Ahimaaț, fiul lui.
  54. Iată locuințele lor după satele lor în hotarele lor: fiilor lui Aaron din familia lui Cahat, după cum le-a căzut sorțul,
  55. Li s-au dat Hebronul, în pământul lui Iuda și împrejurimile lui,
  56. Iar țarinile acestei cetăți și satele ei s-au dat lui Caleb, fiul lui Iefonie.
  57. Fiilor lui Aaron li s-au dat de asemenea orașele de scăpare: Hebron și Libna și împrejurimile lor, Iatir și Eștemoa și ținuturile lor,
  58. Hilenul (Holonul) și pășunile lui, Debirul și pășunile lui;
  59. Așanul (Ainul) și împrejurimile lui, Betșemeșul și împrejurimile lui;
  60. Iar de la tribul lui Veniamin: Gheba și pășunile ei, Alemetul (Almonul) și împrejurimile lui, Anatotul și ținuturile lui; cetățile familiilor lor erau de toate treisprezece cetăți.
  61. Celorlalți fii ai lui Cahat, din familiile acestui trib, li s-au dat, după sorți, zece cetăți din hotarele jumătății tribului lui Manase.
  62. Fiilor lui Gherșom, după familiile lor, li s-au dat treisprezece cetăți din tribul lui Isahar, din tribul lui Așer, din tribul lui Neftali și din tribul lui Manase, în Vasan.
  63. Fiilor lui Merari, după familiile lor, li s-au dat prin sorți douăsprezece cetăți din tribul lui Ruben, din tribul lui Gad și din tribul lui Zabulon.
  64. Așa au dat fiii lui Israel Leviților cetăți cu împrejurimile lor.
  65. Li s-au dat prin sorți din tribul fiilor lui Iuda, din tribul fiilor lui Simeon și din tribul fiilor lui Veniamin acele cetăți pe care ei le-au numit pe nume.
  66. Iar unora din familiile fiilor lui Cahat li s-au dat cetăți din tribul lui Efraim.
  67. Li s-au dat cetățile de scăpare: Sichemul și împrejurimile lui, pe muntele Efraim și Ghezerul cu împrejurimile lui;
  68. Iocmeamul (Chibțoimul) cu împrejurimile lui și Bethoronul cu împrejurimile lui;
  69. Aialonul cu împrejurimile lui și Gat-Rimonul cu împrejurimile lui.
  70. Din jumătatea tribului lui Manase li s-au dat: Anerul cu împrejurimile lui, Bileanul cu împrejurimile lui. Acestea sunt locuințele pentru ceilalți fii ai lui Cahat.
  71. Fiilor lui Gherșom din familiile din jumătatea tribului lui Manase li s-au dat Golanul în Vasan cu împrejurimile lui și Aștarotul cu împrejurimile lui.
  72. Din tribul lui Isahar li s-au dat Chedeșul (Chișionul) cu împrejurimile lui, Dobratul cu împrejurimile lui,
  73. Ramotul cu împrejurimile lui și Anemul cu împrejurimile lui.
  74. Din tribul lui Așer li s-au dat: Mașalul cu împrejurimile lui și Abdonul cu împrejurimile lui;
  75. Hucocul (Helcotul) cu ținutul lui și Rehobul cu ținutul lui;
  76. Din tribul lui Neftali li s-au dat Chedeșul în Galileea, cu ținutul lui, Hamonul cu ținutul lui și Chiriataimul cu ținutul lui.
  77. Iar celorlalți fii ai lui Merari li s-au dat: din tribul lui Zabulon, Rimonul cu ținutul lui și Taborul cu ținutul lui,
  78. Iar dincolo de Iordan, în fața Ierihonului, la răsărit de Iordan, li s-a dat în tribul lui Ruben: Bețerul,
  79. Chedemotul cu împrejurimile lui și Mefaatul cu ținutul lui.
  80. Din tribul lui Gad li s-au dat: Ramotul în Galaad cu ținutul lui și Mahanaimul cu ținutul lui;
  81. Heșbonul și Iazerul cu ținuturile lor.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro