1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Iezechiel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 33

  1. Fost-a cuvântul Domnului către mine și mi-a zis:
  2. "Fiul omului, rostește cuvânt către fiii poporului tău și le spune: De voi aduce sabie asupra unei țări și poporul țării aceleia va lua din mijlocul său un om și îl va pune străjer,
  3. Și el, văzând sabia venind împotriva țării, va trâmbița din trâmbiță și va vesti poporul;
  4. De va auzi cineva sunetul trâmbiței, dar nu se va păzi, când va veni sabia și-l va prinde, sângele aceluia va fi asupra capului său.
  5. Pentru că a auzit glasul trâmbiței și nu s-a păzit, sângele lui va fi asupra lui; iar cel ce se va păzi își va scăpa viața sa.
  6. Dacă însă străjerul a văzut sabia venind și nu a sunat din trâmbiță și poporul n-a fost vestit și va veni sabia și va ridica viața cuiva, acela a fost răpit pentru păcatele lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna străjerului.
  7. Și pe tine, fiul omului, te-am pus Eu străjer casei lui Israel și tu vei auzi cuvânt din gura Mea și îl vei vesti din partea Mea.
  8. Când Eu voi zice păcătosului: "Păcătosule, vei muri", și tu nu-i vei grăi nimic, ca să vestești pe păcătos să se abată de la calea lui, atunci păcătosul acela va muri pentru păcatele sale, iar sângele lui îl voi cere din mâna ta.
  9. Iar dacă tu ai vestit pe păcătos să se abată de la calea lui și să se întoarcă de la ea, și el nu s-a abătut de la calea lui, atunci el va muri pentru păcatele lui, iar tu ți-ai scăpat viața.
  10. Și tu, fiul omului, spune casei lui Israel: Voi ziceți așa: "Nelegiuirile noastre și păcatele noastre sunt asupra noastră și ne stingem în ele; cum vom putea dar să trăim?"
  11. Spune-le: Precum este adevărat că Eu sunt viu, tot așa este de adevărat că Eu nu voiesc moartea. păcătosului, ci ca păcătosul să se întoarcă de la calea sa și să fie viu. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la căile voastre cele rele! Pentru ce să muriți voi, casa lui Israel?
  12. Și tu, fiul omului, spune fiilor poporului tău: Dreptatea dreptului nu-l va scăpa în ziua păcătuirii lui și nelegiuitul nu va cădea pentru nelegiuirea sa în ziua întoarcerii sale de la nelegiuirea sa, precum nici dreptul în ziua păcătuirii sale nu va putea rămâne cu viață pentru dreptatea sa.
  13. Când voi zice dreptului că va fi viu, iar el se va încrede în dreptatea sa și va face nedreptate, atunci nu se va mai pomeni toată dreptatea lui, ci el va muri pentru tot răul pe care l-a făcut.
  14. Și când voi zice păcătosului: "Vei muri", dar el se va întoarce de la păcatele sale și va face judecată și dreptate,
  15. Dacă acest păcătos va înapoia zălogul, pentru cele răpite va despăgubi, va umbla după legile vieții, nefăcând nimic rău, atunci el va fi viu și nu va muri.
  16. Nici unul din păcatele sale, pe care le-a făcut, nu i se vor pomeni și, pentru că a început a face dreptate și judecată, va fi viu.
  17. Fiii poporului tău zic: "Calea Domnului nu este dreaptă!" Dar nedreaptă este calea lor.
  18. Dacă dreptul se va abate de la dreptatea sa și va începe să facă nelegiuire, va muri pentru aceasta.
  19. De asemenea, dacă nelegiuitul s-a întors de la nelegiuirea sa și a început să facă judecată și dreptate, pentru aceasta el va trăi.
  20. Voi însă ziceți: "Calea Domnului este nedreaptă". Eu vă voi judeca pe voi, casa lui Israel, și voi judeca pe fiecare după purtările lui".
  21. În anul al doisprezecelea după robirea noastră, în ziua a cincea a lunii a zecea, a venit la mine unul din cei scăpați din Ierusalim și mi-a spus: "Cetatea este dărâmată!"
  22. Mâna Domnului a fost peste mine, seara, încă înainte de a veni acest fugar; iar dimineața, când a venit acesta la mine, Domnul îmi deschisese gura și nu mai eram mut, ei mi se deschisese gura.
  23. Și a fost cuvântul Domnului către mine și mi-a zis:
  24. Fiul omului, cei ce trăiesc în locurile pustiite din țara lui Israel zic: "Avraam a fost unul și a primit în stăpânire țara aceasta, iar noi suntem mulți; deci nouă ne este dată în stăpânire țara aceasta.
  25. De aceea spune-le: "Așa grăiește Domnul Dumnezeu: Voi mâncați mâncare cu sânge; vă ridicați ochii spre idolii voștri și vărsați sânge și apoi voiți să stăpâniți țara?
  26. Voi vă rezemați pe sabia voastră, faceți ticăloșii, vă pângăriți femeile unii altora și apoi voiți să stăpâniți țara?
  27. Iată ce să le spui: Așa grăiește Domnul Dumnezeu: Precum este adevărat că Eu sunt viu, tot așa de adevărat este că cei ce locuiesc în locurile pustiite vor cădea de sabie; iar cel ce se află în câmp, pe acela îl voi da fiarelor spre mâncare, iar cei din cetăți și din peșteri vor muri de ciumă.
  28. Și voi face din țară un pustiu și o singurătate, trufia puterii ei va înceta, și munții lui Israel se vor pustii, încât nici un trecător nu va mai trece prin ei.
  29. Și vor cunoaște că Eu sunt Domnul, când voi face țara pustietatea pustietăților pentru toate ticăloșiile pe care le-au făcut ei.
  30. Iar despre tine, fiul omului, fiii poporului tău grăiesc pe la ziduri și pe la ușile caselor și zice unul către altul și frate către frate: "Mergeți de vedeți ce cuvânt a ieșit de la Domnul!"
  31. Și ei vin la tine, ca la o adunare de petrecere; poporul Meu se așază înaintea ta și ascultă cuvintele tale. Dar nu le împlinește; căci ei cu gura lor fac din acestea o petrecere, iar inima lor e târâtă după poftele lor.
  32. Iată că tu ești pentru ei un cântăreț plăcut, cu glas frumos și care cântă bine din instrumentul său; ei ascultă cuvintele tale, dar nimeni nu le împlinește,
  33. Iar când aceste lucruri vor veni, și iată că ele vin, atunci vor ști că în mijlocul lor era un prooroc".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro