1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Iezechiel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 43

  1. Apoi m-a dus la poartă, la poarta dinspre răsărit.
  2. Și iată slava Dumnezeului lui Israel venea dinspre răsărit; glasul Lui era ca glasul de ape multe și pământul strălucea de slava Lui.
  3. Vedenia aceasta era ca aceea pe care o văzusem mai înainte, tocmai ca aceea pe care o văzusem când am venit să vestesc pieirea cetății; vedenia aceasta era asemenea vedeniei pe care o văzusem la râul Chebar. Atunci am căzut cu fața la pământ.
  4. Și slava Domnului a intrat în templu pe poarta care este cu fața spre răsărit.
  5. Și m-a ridicat Duhul și m-a dus în curtea cea dinăuntru și iată slava Domnului umplea tot templul.
  6. Și am auzit pe Cineva Care-mi grăia din templu, iar bărbatul acela de mai înainte stătea lângă mine.
  7. și mi-a zis glasul: "Fiul omului, acesta este locul tronului Meu și locul pe care-Mi pun tălpile picioarelor Mele, unde voi locui veșnic în mijlocul fiilor lui Israel; casa lui Israel nu va mai întina numele Meu cel sfânt, nici ea, nici regii ei, prin desfrânările lor, prin cadavrele regilor lor, cu locurile lor înalte.
  8. El își puneau pragurile lor lângă pragurile Mele și țâțânile ușilor lor lângă țâțânile ușilor Mele, încât un singur perete era între Mine și ei, și întinau numele Meu cel sfânt cu urâciunile lor pe care le făceau, și de aceea i-am pierdut întru mânia Mea.
  9. Iar acum ei vor depărta de la Mine desfrânările lor și trupurile moarte ale regilor lor și Eu voi locui în mijlocul lor în veci.
  10. Iar tu, fiul omului, descrie casei lui Israel acest templu, ca să se rușineze ei de fărădelegile lor și să-i măsoare planul.
  11. Dacă ei se vor rușina de toate acelea câte au făcut, atunci să le arăți chipul templului și planul lui, ieșirile lui și intrările lui și forma lui și toate întocmirile lui, toate formele lui și toate legile lui; pune toate acestea în scris înaintea ochilor lor, ca ei să vadă forma lui și toate întocmirile lui și să le urmeze întocmai.
  12. Iată acum legea templului: pe vârful muntelui tot locul care îl înconjoară este locul cel mai sfânt. Aceasta este legea templului.
  13. Iată măsurile jertfelnicului în coți, socotind drept cot brațul de la cot în jos, împreună cu palma: soclul de jos al lui era înalt de un cot și lat tot de un cot; iar brâul, care-l încingea pe margine, avea o palmă în lățime. Acesta era soclul jertfelnicului.
  14. Pe soclu, care era la pământ, se înălța un fundament mic, care mergea ca un fel de prispă de jur împrejurul jertfelnicului, înaltă de doi coți și lată de un cot. Pe fundamentul mic se înălța fundamentul mare, care iarăși încingea jertfelnicul ca o prispă înaltă de patru coți și lată de un cot.
  15. Pe fundamentul mare se înălța însuși jertfelnicul, înalt de patru coți; și din jertfelnic se ridicau patru coarne.
  16. Jertfelnicul avea doisprezece coți înălțime și doisprezece coți în lungime. El era în patru colțuri, având toate cele patru laturi ale sale deopotrivă de lungi.
  17. Iar fața soclului jertfelnicului era de paisprezece coți în lungime și de paisprezece coți înălțime și împrejurul ei avea un brâu de o jumătate de cot. Soclul de pus împrejur era lat de un cot, iar scara de suit la jertfelnic era în partea de răsărit.
  18. Apoi mi-a zis bărbatul acela: "Fiul omului, așa grăiește Domnul Dumnezeu: Iată rânduielile jertfelnicului pentru ziua când va fi el făcut, ca să se aducă pe el arderi de tot și ca să fie stropit cu sânge.
  19. Preoților din tribul lui Levi, care sunt din neamul lui Sadoc și care se apropie de Mine ca să-Mi slujească, dă-le, zice Domnul Dumnezeu, un vițel din cireada de boi ca jertfă pentru păcat;
  20. Și să iei sângele lui și să stropești cele patru coarne ale jertfelnicului și pe cele patru colțuri ale soclului lui și brâul cel dimprejur și astfel să-l cureți și să-l sfințești.
  21. Apoi ia vițelul cel de jertfă pentru păcat și arde-l la locul rânduit al templului, dar afară din locul cel sfânt.
  22. Iar a doua zi, ca jertfă pentru păcat, să aduci din turma de capre un țap fără meteahnă și să cureți jertfelnicul tot așa, cum l-ați curățit cu vițelul.
  23. Iar după ce vei isprăvi curățirea, ia din cireada de boi un vițel fără meteahnă și din turma de oi un berbec fără meteahnă,
  24. Și-i adu înaintea Domnului; preoții să arunce asupra lor sare și să-i înalțe ardere de tot Domnului.
  25. Șapte zile se aduce jertfă pentru păcat câte un țap pe zi; de asemenea să se aducă jertfă câte un vițel din cireada de boi și câte un berbec din turma de oi, fără meteahnă.
  26. Șapte zile să facă ispășire pentru jertfelnic, să-l curețe și să-l sfințească.
  27. Iar după sfârșitul acestor zile, în ziua a opta și mai departe, preoții vor înălța, pe jertfelnic, arderile de tot ale voastre și jertfele de împăcare și Eu Mă voi milostivi spre voi", zice Domnul Dumnezeu.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro