1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ieremia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 23

  1. "Vai de părinții care pierd și împrăștie oile turmei Mele, zice Domnul.
  2. De aceea, așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel către păstorii care pasc pe poporul Meu: Ați risipit oile Mele și le-ați împrăștiat și nu le-ați păzit; de aceea, vă voi pedepsi pentru faptele voastre cele rele, zice Domnul.
  3. Și voi aduna rămășițele turmei Mele din toate țările prin care le-am risipit, le voi întoarce la staulele lor și vor naște și se vor înmulți.
  4. Voi pune peste acestea păstori, care le vor paște și ele nu se vor mai teme, nici se vor mai speria, nici se vor mai pierde, zice Domnul.
  5. Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David Odraslă dreaptă și va ajunge rege și va domni cu înțelepciune; va face judecată și dreptate pe pământ.
  6. În zilele Lui, Iuda va fi izbăvit și Israel va trăi în liniște; iată numele cu care-L voi numi: "Domnul-dreptatea-noastră!"
  7. De aceea, vor veni zilele, zice Domnul, când nu se va mai zice: "Viu este Domnul, Care a scos pe fiii lui Israel din țara Egiptului",
  8. Ci: "Viu este Domnul, Care a scos și a adus neamul casei lui Israel din țara de la miazănoapte și din toate țările în care îi risipise și vor trăi în pământul acesta".
  9. Despre prooroci: "Mi se sfâșie inima în mine și toate oasele mi se cutremură; sunt ca un am beat, ca omul biruit de vin, pentru Domnul și pentru cuvintele Lui cele sfinte;
  10. Pentru că s-a umplut țara de desfrânați și pentru că plânge țara sub blestem; uscatu-s-au pășunile în stepă; ținta alergăturii lor este fărădelegea și țara lor este nedreptatea.
  11. Că profetul și preotul sunt necredincioși; și până și în casa Mea am găsit răutatea lor, zice Domnul.
  12. De aceea, calea lor le va fi ca locurile lunecoase în întuneric; vor fi îmbrânciți și vor cădea acolo, căci voi aduce asupra lor nenorocirea în anul când îi voi pedepsi, zice Domnul.
  13. Și în proorocii Samariei am văzut nebunie, căci au profețit în numele lui Baal și au dus în rătăcire pe poporul Meu Israel.
  14. Dar în proorocii Ierusalimului am văzut grozăvii: aceștia fac desfrânare și umblă cu minciuni, ajută mâinile făcătorilor de rele, ca nimeni să nu se întoarcă de la necredința sa; toți sunt pentru Mine ca Sodoma, și locuitorii lui ca Gomora.
  15. De aceea, așa zice Domnul Savaot despre prooroci: Iată, îi voi hrăni cu pelin și le voi da să bea apă cu fiere, că de la profeții Ierusalimului s-a întins necredința în toată tara.
  16. Așa zice Domnul Savaot: "Nu ascultați cuvintele proorocilor, care vă profețesc, că vă înșeală, povestindu-vă închipuirile inimii lor, și nimic din cele ale Domnului.
  17. Necontenit grăiesc ei celor ce Mă disprețuiesc: "Domnul, a zis că va fi pace peste voi". Și tuturor celor care urmează inima lor învârtoșată le zic: "Nici un rău nu va veni asupra voastră!"
  18. Că cine a luat parte la sfatul Domnului, ca să vadă și să audă cuvântul Lui? Sau cine a luat aminte la cuvântul Lui ca să-l vestească?
  19. Iată vine furtuna Domnului cu iuțime, vine furtună mare și va cădea peste capetele necredincioșilor.
  20. Mânia Domnului nu se va potoli până nu va împlini și va înfăptui planurile inimii Sale, și în zilele ce vin veți pricepe aceasta lămurit.
  21. N-am trimis Eu pe proorocii aceștia, ci au alergat ei singuri; Eu nu le-am spus, ci au profețit ei de la ei.
  22. Au luat ei parte la sfatul Meu? Atunci să vestească cuvintele Mele poporului Meu, să facă să se întoarcă oamenii de la calea lor rea și de la faptele lor cele rele.
  23. Au doară Eu numai de aproape sunt Dumnezeu, zice Domnul, iar de departe nu mai sunt Dumnezeu?
  24. Poate oare omul să se ascundă în loc tainic, unde să nu-l văd Eu, zice Domnul? Au nu umplu Eu cerul și pământul, zice Domnul?
  25. Am auzit ce zic proorocii care profețesc minciună în numele Meu. Ei zic: "Am visat, am văzut în vis".
  26. Până când proorocii aceștia vor spune minciuni și vor vesti înșelătoria inimii lor?
  27. Cred ei cu visele lor, pe care și le povestesc unul altuia, să facă uitat, poporului Meu, numele Meu, așa cum au uitat părinții lor numele Meu pentru Baal?
  28. Proorocul care a văzut vis, povestească-l ca vis, iar cel ce are cuvântul Meu, acela să spună cuvântul Meu adevărat. Ce legătură poate fi între pleavă și grăuntele de grâu curat, zice Domnul?
  29. Cuvântul Meu nu este el, oare, ca un foc, zice Domnul, ca un ciocan care sfărâmă stânca?
  30. De aceea iată Eu, zice Domnul, sunt împotriva proorocilor care fură cuvântul Meu unul de la altul.
  31. Deoarece Eu, zice Domnul, sunt împotriva proorocilor care vorbesc cu limba lor, dar zic: "El a spus".
  32. Tot Eu, zice Domnul, sunt împotriva proorocilor care spun visuri mincinoase, care le povestesc pe acestea și duc pe poporul Meu la rătăcire cu amăgirile lor și cu lingușirile lor, deși Eu nu i-am trimis, nici le-am poruncit; ei nu aduc nici un folos poporului acestuia, zice Domnul.
  33. Deci, de te va întreba poporul acesta, sau vreun prooroc, sau vreun preot: "Care este amenințarea Domnului?" Să le spui: "Ce amenințare? Am să vă înlătur", zice Domnul.
  34. Iar dacă un prooroc sau preot, sau poporul va zice: "Este amenințarea Domnului", voi pedepsi pe omul acela și casa lui.
  35. Așa să ziceți unul către altul și frate către frate: "Ce-a răspuns Domnul?" sau: "Ce-a zis Domnul?"
  36. Iar cuvântul acesta: "Amenințare de la Domnul", de-acum să nu-l mai întrebuințați, că amenințare va fi unui astfel de om cuvântul lui, pentru că stricați cuvintele Domnului celui viu, cuvintele Domnului Savaot, cuvintele Dumnezeului nostru.
  37. Așa să zici proorocului: "Ce a răspuns Domnul?", sau: "Ce a zis Domnul?"
  38. Și de veți mai zice: "Amenințare de la Domnul", apoi așa zice Domnul: Pentru că spuneți acea vorbă: "Amenințare de la Domnul" când Eu am trimis să vi se spună: Nu mai ziceți "Amenințare de la Domnul",
  39. De aceea, iată vă voi uita cu totul și vă voi părăsi, și cetatea aceasta, pe care v-am dat-o vouă și părinților voștri, o voi lepăda de la fața Mea,
  40. Și voi pune asupra voastră ocară și necinste veșnică care nu se vor uita".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro