1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ieremia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 30

  1. Cuvântul Domnului care a fost către Ieremia:
  2. "Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Scrie-ți într-o carte toate cuvintele pe care ți le-am grăit Eu,
  3. Că iată vin zile, zice Domnul când voi întoarce din robie pe poporul Meu, pe Israel și pe Iuda, zice Domnul, și-i voi aduce iarăși în pământul acela, pe care l-am dat părinților lor, și-l vor stăpâni".
  4. Iată cuvintele acelea pe care le-a spus Domnul despre Israel și despre Iuda:
  5. Așa a zis Domnul: "Glas de tulburare, glas de groază auzim, ți nu glas de pace.
  6. Întrebați și vedeți dacă naște vreun bărbat? De ce văd Eu pe toți bărbații cu mâinile pe șolduri, ca o femeie care naște, și fețele tuturor palide?
  7. O, vai! Mare este ziua aceea! Asemenea ei n-a mai fost alta! Acela este timp de mare strâmtorare pentru Iacov, dar el va fi izbăvit din ea.
  8. Și în ziua aceea, zice Domnul Savaot, voi sfărâma jugul de pe grumazul lor și lanțurile lor le voi rupe.
  9. Și nu vor mai sluji străinilor, ci vor sluji Domnului Dumnezeului lor și lui David, regele lor, pe care îl voi pune iarăși pe tron.
  10. Și tu robul Meu Iacov, nu te teme, zice Domnul, nici nu te înspăimânta, Israele, că iată Eu te voi scăpa din țara cea depărtată și neamul tău îl voi aduce din tara robiei tale. Și se va întoarce Iacov și va trăi în pace și în liniște și nimeni nu-l va mai îngrozi.
  11. Căci Eu sunt cu tine, zice Domnul, ca să te izbăvesc; voi pierde de fot toate popoarele, printre care te-am risipit pe tine, iar pe tine nu te voi pierde; te voi pedepsi după dreptate și nepedepsit nu te voi lăsa,
  12. Că așa zice Domnul: Rana ta e de nevindecat și plaga ta e dureroasă.
  13. Nimeni nu se îngrijește de pricina ta, ca să-ți vindece rana, și leac vindecător nu este pentru tine.
  14. Toți prietenii tăi te-au uitat și nu te mai caută; că Eu te-am lovit ca pe un vrăjmaș, cu pedeapsă crudă, pentru mulțimea fărădelegilor tale, pentru că se înmulțiseră păcatele tale.
  15. De ce te plângi de rana ta? Durerea ta este de nevindecat? După mulțimea fărădelegilor tale ți-am făcut aceasta, pentru că se înmulțiseră păcatele tale.
  16. Dar toți cei ce te mănâncă vor fi mâncați și toți vrăjmașii tăi vor merge și ei toți în robie și toți jefuitorii tăi vor fi jefuiți.
  17. Și îți voi lega rănile și te voi vindeca, zice Domnul. Că ei te numesc: "Cel izgonit", "Sionul, de care nu mai întreabă nimeni!"
  18. Așa zice Domnul: "Iată voi restatornici corturile lui Iacov și sălașurile lui le voi milui; cetatea va fi zidită iar pe dealul său și templul se va zidi ca mai înainte.
  19. Se vor înălța din ele mulțumiri și glas de bucurie; îi voi înmulți și nu vor mai fi împuținați, îi voi încununa cu glorie și nu vor mai fi înjosiți.
  20. Fiii lui Iacov vor fi ca mai înainte, adunarea lui va sta înaintea Mea și Eu voi pedepsi pe toți asupritorii lui.
  21. Căpetenia lui va fi din el și stăpânul lui se va ridica din mijlocul lui; îl voi apropia și se va apropia de Mine: că cine va îndrăzni să se apropie singur de Mine? - zice Domnul.
  22. Voi veți fi poporul Meu, și Eu voi fi Dumnezeul vostru.
  23. Iată vijelie sălbatică vine de la Domnul, vijelie groaznică, și va cădea pe capul necredincioșilor.
  24. Mânia cea aprinsă a Domnului nu se va abate până ce nu se va sfârși și nu se va împlini gândul inimii Lui. În zilele cele de apoi veți pricepe aceasta".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro