1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ieremia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 50

  1. Cuvântul pe care l-a rostit Domnul despre Babilon și despre țara Caldeilor prin Ieremia proorocul:
  2. "Vestiți și faceți cunoscut între popoare, ridicați steag, spuneți și nu tăinuiți, ci ziceți: Babilonul e luat, Bel e rușinat, Merodah e zdrobit, chipurile lui cele cioplite sunt batjocorite și idolii lui sfărâmați.
  3. Căci de la miazănoapte s-a ridicat asupra lui poporul care va preface pământul în pustiu și nimeni nu va locui acolo, nici om, nici dobitoc; toți se vor ridica și se vor duce.
  4. În zilele acelea și în vremea aceea, zice Domnul, vor veni fiii lui Israel, și împreună cu ei vor merge și fiii lui Iuda și, plângând, voi căuta pe Domnul Dumnezeul lor;
  5. Vor întreba de calea Sionului și, întorcându-și fețele spre el, vor zice: Veniți și vă uniți cu Domnul prin legământ veșnic, care nu se va uita.
  6. Poporul Meu a fost ca oile cele pierdute; păstorii lor le-au abătut din cale și le-au împrăștiat prin munți; rătăcit-au ele din deal în munte și și-au uitat staulul lor.
  7. Toți cei ce le găseau le mâncau și dușmanii lor ziceau: Nu suntem noi de vină, pentru că ele au păcătuit împotriva Domnului, Locașul neprihănirii, împotriva Domnului, Nădejdea părinților lor.
  8. Fugiți din Babilon și plecați din țara Caldeilor și veți fi ca berbecii înaintea turmelor de oi.
  9. Căci iată, voi ridica și voi aduce împotriva Babilonului o mulțime de neamuri mari din țara de la miazănoapte; acelea se vor înșira împotriva lui și el va fi luat. Săgețile lor sunt ca ale arcașului iscusit, nu cad în zadar.
  10. Caldeea va fi pradă lor și pustiitorii ei se vor sătura, zice Domnul.
  11. "Căci voi v-ați bucurat și v-ați veselit când ați răpit moștenirea Mea; zburdați ca vițeii pe pajiște, nechezați ca armăsarii!
  12. Mama voastră va fi în rușine mare și aceea care v-a născut va roși. Iată, că ea va fi cea mai de, pe urmă dintre neamuri: un pustiu, un pământ uscat și fără apă.
  13. De mânia Domnului țara lor va ajunge nelocuită și toată va fi pustiu. Tot cel ce va trece prin Babilon se va mira și va fluiera, văzând toate rănile lui.
  14. Așezați-vă în rânduială de bătaie împrejurul Babilonului. Cei ce încordați arcul, trageți în el, nu cruțați săgețile, căci el a păcătuit împotriva Domnului.
  15. Ridicați strigăt de război împotriva lui din toate părțile; el întinde mâna; căzut-au întăriturile lui și zidurile lui s-au prăbușit, căci aceasta este răsplata Domnului! Răzbunați-vă pe el!
  16. Cum s-a purtat el, așa purtați-vă și voi! Stârpiți din Babilon pe cel ce seamănă și pe cel ce lucrează cu secera în vremea secerișului! De frica sabiei ucigătoare, să se întoarcă fiecare la poporul său și fiecare să fugă în țara sa.
  17. Pe Israel, turma cea risipită leii l-au prigonit; mai înainte l-a mâncat regele Asiriei, iar acum în urmă Nabucodonosor, regele Babilonului, i-a zdrobit oasele.
  18. De aceea, așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: Iată, Eu voi pedepsi pe regele Babilonului și țara lui, cum am pedepsit și pe regele Asiriei,
  19. și voi întoarce pe Israel la pășunea lui și va paște el pe Carmel și în Vasan; sufletul lui se va sătura în muntele lui Efraim și în Galaad.
  20. În zilele acelea și în vremea aceea se va căuta nedreptatea lui Israel, zice Domnul, și nu se va afla, se vor căuta și păcatele lui Iuda și nu se vor găsi, căci voi ierta pe aceia pe care îi voi lăsa în viață.
  21. Ridică-te împotriva țării Merataim, împotriva țării Răzvrătirii și împotriva locuitorilor din Pecod, țara pedepsirii! Pustiește și nimicește, zice Domnul, și fă tot ce ți-am poruncit!
  22. Strigăte de război se aud în toată țara și prăpădul este mare!
  23. Cum s-a sfărâmat și s-a zdrobit ciocanul lumii întregi! Cum a ajuns Babilonul de plâns pe pământ!
  24. Întins-am curse pentru tine și te-ai prins, Babilonule, fără să te aștepți. Găsit ai fost și prins, pentru că te-ai ridicat împotriva Domnului.
  25. Domnul Și-a deschis vistieria Sa și a luat din ea vasele mâniei Sale, pentru că Domnul Dumnezeul Savaot are de lucru în țara Caldeilor.
  26. Alergați împotriva ei din toate părțile, deschideți jitnițele ei, călcați-o ca pe niște snopi, nimiciți-o de tot, ca să nu mai rămână nimic din ea!
  27. Ucideți toți boii ei! Să meargă la junghiere! Vai lor, căci a venit ziua lor și vremea pedepsirii lor!
  28. Se aude glasul celor ce fug și al celor care scapă din țara Babilonului, ca să vestească în Sion răzbunarea Domnului Dumnezeului nostru, răzbunarea cea pentru templul Său!
  29. Chemați împotriva Babilonului săgetători! Toți cei ce încordați arcul, așezați-vă tabăra împrejurul lui, ca nimeni să nu scape din el! Răsplătiți-i după faptele lui! Cum s-a purtat el, așa să vă purtați și voi cu el, căci el s-a ridicat împotriva Domnului, împotriva Sfântului lui Israel.
  30. De aceea vor cădea tinerii lui pe ulițele lui și toți oștenii lui vor fi pierduți în ziua aceea, zice Domnul.
  31. Iată, Eu sunt împotriva ta, "trufașule", zice Domnul Savaot, căci a venit ziua ta și timpul pedepsirii tale.
  32. Și se va împiedica "trufașule" și va cădea și nimeni nu-l va ridica. Voi aprinde foc în cetățile lui și acesta va mistui toate împrejurul lui.
  33. Așa zice Domnul Savaot: Apăsați sunt fiii lui Israel, ca și fiii lui Iuda, și toți cei ce i-au robit îi țin tare și nu vor să le dea drumul.
  34. Dar Răscumpărătorul lor este puternic și numele Lui este Domnul Savaot. Acesta va apăra pricina lor, ca să liniștească țara și să facă pe locuitorii Babilonului să tremure.
  35. Sabie împotriva Caldeilor, zice Domnul, și împotriva locuitorilor Babilonului și a căpeteniilor lui și a înțelepților lui.
  36. Sabie împotriva proorocilor minciunii, ca ei să-și piardă mintea! Sabie împotriva oștenilor lui: să se teamă!
  37. Sabie împotriva cailor și a carelor lui și împotriva a toată mulțimea de oameni din el: să fie ca niște femei! Sabie împotriva comorilor lui: să fie jefuite!
  38. Uscăciune peste apele lui: să sece! Fiindcă aceasta este o țară de idoli și au înnebunit cu idolii lor.
  39. Acolo se vor așeza fiarele pustiului cu șacalii și vor trăi în ea struții; în veci nu va mai fi locuită și din neam în neam nu vor locui acolo oameni.
  40. Cum au fost aruncate de Domnul Sodoma și Gomora și cetățile vecine cu ele, zice Domnul, așa și aici nici un om nu va trăi, nici fiu de om nu va poposi acolo.
  41. Iată vine de la miazănoapte un popor mare și regi mulți se ridică de la marginile pământului.
  42. Și țin în mână arc și suliță; aceștia sunt cruzi și nemilostivi și glasul lor e zgomotos ca marea, și vin pe cai, ca unii care sunt gata să lupte cu tine, fiica Babilonului!
  43. Auzit-a regele Babilonului veste despre ei și au început să-i tremure mâinile; l-a cuprins întristarea și dureri ca ale femeii ce naște.
  44. Iată ca un leu se ridică din tufișurile Iordanului spre pășunea totdeauna verde! Dar Eu îl voi face să plece cu grăbire de acolo și voi așeza acolo pe cel pe care l-am ales. Căci cine este asemenea Mie? Și cine-Mi va cere socoteală? și ce păstor se va împotrivi Mie?
  45. Ascultați dar hotărârea Domnului pe care a luat-o El împotriva Babilonului și planurile pe care le-a făcut El împotriva țării Caldeilor! Da, vor fi târâți ca oile cele mărunte; la vederea lor pășunea lor se va înfiora de spaimă.
  46. La vuietul luării Babilonului tremură pământul și un strigăt se întinde printre neamuri".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro