1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ieremia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 44

  1. Cuvântul ce a fost către Ieremia pentru toți Iudeii care trăiau în țara Egiptului și care se așezaseră în Migdol, în Tahpanhes, în Nof și în țara Patros:
  2. "Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: Ați văzut toată nenorocirea pe care am adus-o Eu asupra Ierusalimului și asupra tuturor cetăților lui Iuda; iată acelea sunt acum pustii și nimeni nu mai locuiește în ele,
  3. Pentru necredința lor, pe care au săvârșit-o ele, mâniindu-Mă și mergând să tămâieze și să slujească altor dumnezei, pe care nu i-au cunoscut nici ei, nici voi, nici. părinții voștri.
  4. Trimis-am la voi necontenit pe toți slujitorii Mei, proorocii; i-am trimis dis-de-dimineață, ca să vă spună: Nu faceți acest lucru urâcios, pe care Eu îl urăsc.
  5. Dar ei n-au ascultat și nu și-au plecat urechea lor ca să se întoarcă de la necredință și să nu tămâieze altor dumnezei.
  6. De aceea s-a revărsat urgia Mea și mânia Mea și s-a aprins în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului, și s-au prefăcut acelea în ruine și în pustiu, cum vedeți astăzi.
  7. Iar acum așa zice Domnul Dumnezeu Savaot, Dumnezeul lui Israel: Pentru ce faceți voi acest rău mare sufletelor voastre, pierzând din cuprinsul lui Iuda, bărbați, Femei, copii Și prunci ca să nu lăsați după voi rămășiță,
  8. Mâniindu-Mă prin lucrul mâinilor voastre, prin tămâierea altor dumnezei în pământul Egiptului, unde ați venit să trăiți, ca să vă pierdeți pe voi înșivă și să ajungeți blestem și defăimare înaintea tuturor neamurilor pământului?
  9. Au doar ați uitat fărădelegile părinților voștri, fărădelegile regilor lui Iuda și cele ale femeilor lor, fărădelegile voastre și cele ale femeilor voastre, săvârșite în țara lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului?
  10. Ei nu s-au smerit nici astăzi și nu se tem și nu se poartă după legea Mea și după poruncile Mele, pe care vi le-am dat vouă și părinților voștri.
  11. De aceea, așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: Iată Eu voi întoarce fața Mea împotriva voastră și spre nimicirea întregului Iuda.
  12. Și voi lua pe Iudeii care au rămas și care și-au întors fața lor și s-au dus în rara Egiptului, ca să trăiască acolo; toți aceia vor fi nimiciți, vor cădea în țara Egiptului; de foamete și de sabie vor fi nimiciți; vor muri de sabie și de foame de la mare până la mic și vor ajunge de blestem, de ocară, de groază și de râs.
  13. Voi pedepsi pe cei ce locuiesc în țara Egiptului, precum am pedepsit Ierusalimul, cu sabie, cu foamete și cu ciumă,
  14. Și nimeni nu va scăpa și nu va rămâne din rămășița Iudeilor care au venit în țara Egiptului, ca să trăiască acolo și apoi să se întoarcă în țara lui Iuda, unde doresc ei din tot sufletul să se întoarcă, ca să trăiască acolo. Nimeni nu se va întoarce, decât numai aceia care vor fugi de aici".
  15. Atunci au răspuns lui Ieremia toți bărbații care știau că femeile lor tămâiază pe alți dumnezei, și toate femeile care se aflau acolo în număr mare, și tot poporul, care locuia în pământul Egiptului, în Patros, și au zis:
  16. "Cuvântul pe care tu l-ai grăit în numele Domnului, nu voim să-l ascultăm de la tine;
  17. Dar vom face tot ce am făgăduit cu gura noastră, vom tămâia pe zeița cerului și vom săvârși pentru ea jertfe cu turnare, cum am mai făcut și noi și părinții noștri, regii noștri și mai-marii noștri în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului, că atunci eram sătui și fericiți și n-am văzut nenorociri.
  18. Iar de când am încetat de a mai tămâia pe zeița cerului și a-i săvârși jertfe cu turnare, suferim toate lipsurile și pierim de sabie și de foame".
  19. Și femeile au adăugat: "Când tămâiam noi zeița cerului și-i săvârșeam jertfe cu turnare, oare fără știrea bărbaților noștri îi făceam noi turte cu chipul ei și-i săvârșeam jertfe cu turnare?"
  20. Atunci Ieremia a zis către tot poporul, către bărbați și către femei, și către oamenii care îi răspundeau, astfel:
  21. "Oare nu această tămâiere, pe care o săvârșeați în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului și voi și părinții voștri, regii voștri și mai-marii voștri și ai poporului țării, o amintește Domnul? Oare nu ea I s-a suit la inimă?
  22. Domnul n-a mai putut suferi faptele voastre cele rele și urâciunile pe care le făceați, și de aceea s-a Și prefăcut țara voastră în pustietate, lucru de spaimă și de blestem și fără locuitori, cum vedeți acum.
  23. Deoarece voi, săvârșind acea tămâiere, ați greșit înaintea Domnului și n-ați ascultat glasul Domnului, nu v-ați purtat după legea Lui, după poruncile Lui și după rânduiala Lui, de aceea v-a ajuns nenorocirea aceasta, cum vedeți acum".
  24. Și a mai zis Ieremia către tot poporul și către toate femeile: "Ascultați cuvântul Domnului, voi, toți Iudeii, cei ce sunteți în țara Egiptului:
  25. Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: Voi și femeile voastre, ceea ce ați grăit cu gurile voastre aceea ați făcut și cu mâinile, și mai și ziceați: Vom îndeplini întocmai făgăduințele pe care le-am făcut, ca să tămâiem pe zeița cerului și să-i săvârșim jertfe cu turnare". Voi vă țineți bine de fărădelegile voastre și îndepliniți întocmai acele făgăduințe.
  26. De aceea ascultați cuvântul Domnului: Iată Eu M-am jurat pe numele Meu cel mare, zice Domnul, că nu va mai fi rostit numele Meu de gura vreunui iudeu în toată țara Egiptului. Nimeni nu va zice: Viu este Domnul Dumnezeu!
  27. Iată Eu voi veghea asupra lor spre pieire, iar nu spre bine; și toți oamenii din Iuda, care sunt în țara Egiptului vor pieri de sabie și de foame, până se vor stinge de tot.
  28. Numai un mic număr, care vor fugi de sabie, se va întoarce din țara Egiptului în țara lui Iuda, și vor ști toți cei rămași din Iuda, care au venit în țara Egiptului ca să trăiască acolo, al cui cuvânt se va împlini: al Meu sau al lor.
  29. Iată semnul ce vi-l dau, zice Domnul, că vă voi pedepsi în locul acesta, ca să știți că se va împlini cuvântul Meu cel pentru voi spre pieirea voastră.
  30. Asa zice Domnul: Iată Eu voi da pe Faraonul Hofra, regele Egiptului, în mâinile vrăjmașilor lui, cum am dat pe Sedechia, regele lui Iuda, în mâinile lui Nabucodonosor, regele Babilonului, vrăjmașul lui, care voia să-i ia viața".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro