1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ieremia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 31

  1. "În vremea aceea Eu voi fi Dumnezeul tuturor semințiilor lui Israel, iar ele vor fi poporul Meu", zice Domnul.
  2. Așa zice Domnul: "Poporul care a scăpat de sabie a aflat milă în pustiu. Israel a ajuns la locul său de odihnă".
  3. Atunci mi S-a arătat Domnul din depărtare și mi-a zis: "Cu iubire veșnică te-am iubit și de aceea Mi-am întins spre tine bunăvoința.
  4. Din nou te voi pune în rânduială, fecioara lui Israel, din nou te voi înfrumuseța cu timpanele tale și vei ieși la hora celor ce se veselesc;
  5. Că va veni vremea când străjile de pe muntele Efraim vor striga: "Sculați-vă să ne suim în Sion, la Domnul Dumnezeul nostru!"
  6. Căci așa zice Domnul: "Strigați de bucurie pentru Iacov și strigați înaintea căpeteniei popoarelor, vestiți; lăudați și ziceți: Doamne, izbăvește pe poporul Tău, rămășița lui Israel!
  7. Iată, ii voi aduce din țara cea de la miazănoapte și-i voi aduna de la marginile pământului. Orbul și șchiopul, cea însărcinată și cea care naște vor fi împreună cu ei; se va întoarce aici mare mulțime.
  8. Cu lacrimi au plecat și îi voi întoarce cu mângâiere, îi voi întoarce la izvoarele apelor pe cale netedă, pe care nu se vor poticni, că Eu sunt părintele lui Israel și Efraim este întâiul Meu născut".
  9. Ascultați, popoare, cuvântul Domnului, vestiți țării depărtate și ziceți: Cel ce a împrăștiat pe Israel, Acela îl va aduna și-l va păzi, ca păstorul turma sa, că va răscumpăra Domnul pe Iacov,
  10. Și-l va izbăvi din mâna celui ce a fost mai tare decât el.
  11. Și vor veni și vor prăznui pe înălțimile Sionului și vor curge bunătățile Domnului: grâu și vin și untdelemn, miei și boi. Sufletul lor va fi ca o grădină bine-udată și ei nu vor mai tânji.
  12. Atunci fecioara se va veseli la horă, tineri și bătrâni vor fi fericiți. Voi schimba întristarea lor în veselie și-i voi mângâia după întristarea lor și-i voi bucura.
  13. Voi hrăni sufletele preoților cu grăsime și poporul Meu se va sătura din bunătățile Mele", zice Domnul.
  14. Așa zice Domnul: "Glas se aude în Rama, bocet și plângere amară. Rahila își plânge copiii și nu vrea să se mângâie de copiii săi, pentru că nu mai sunt".
  15. Așa zice Domnul: Înfrânează-ți glasul de la bocet și ochii de la lacrimi, că vei avea plată pentru munca ta, zice Domnul, și ei se vor întoarce din țara dușmană;
  16. Este nădejde pentru viitorul tău, zice Domnul, că fiii tăi se vor întoarce în hotarele lor.
  17. Aud pe Efraim plângând și zicând: "Tu m-ai pedepsit și sunt pedepsit ca un junc neînvățat. Întoarce-mă și mă voi întoarce, că Tu ești Domnul Dumnezeul meu!
  18. După ce m-am întors, m-am căit, și când am luat cunoștință, m-am bătut în piept; am fost rușinat și tulburat am fost, pentru că am purtat ocara tinereții mele".
  19. Dar Efraim nu este feciorul Meu scump, un copil atât de alintat? Atunci când vorbesc de el, totdeauna cu dragoste Mi-amintesc de el; pentru el Mi se mișcă inima și voi avea milă de el, zice Domnul.
  20. Pune-ți semne pe lingă drum, pune-ți stâlpi, fii atentă la drum, la calea pe care te-ai dus; întoarce-te, fecioara lui Israel, întoarce-te în aceste cetăți ale tale.
  21. Până când vei rătăci, fiică neascultătoare? Pentru că Domnul va face pe pământ lucru nou: femeia va căuta pe bărbatul ei.
  22. Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: "De acum înainte, când voi întoarce robia lor, vor grăi în pământul lui Iuda și în cetățile lui cuvintele acestea: "Locaș al dreptății și munte sfânt, Domnul să te binecuvânteze!"
  23. Și se vor așeza în această țară Iuda și toate cetățile lui, plugarii și cei ce umblă cu turmele.
  24. Că voi adăpa sufletul obosit și voi sătura toată inima amărâtă".
  25. Atunci m-am deșteptat și am privit, și somnul meu a fost liniștit.
  26. "Iată vin zile, zice Domnul, când voi semăna în casa lui Israel și în casa lui Iuda o sămânță de om și sămânță de vite;
  27. Precum am privegheat asupra lor ca să-i smulg și să-i zdrobesc, ca să-i risipesc, să-i vatăm și să-i pierd, așa voi priveghea asupra lor, ca să-i zidesc și să-i sădesc, zice Domnul.
  28. În zilele acelea nu vor mai zice: "Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții".
  29. Ci fiecare va muri pentru fărădelegea sa; cine va mânca aguridă, aceluia i se vor strepezi dinții.
  30. Iată vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda legământ nou.
  31. Însă nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am luat de mână, ca să-i scot din pământul Egiptului. Acel legământ ei l-au călcat, deși Eu am rămas în legătură cu ei, zice Domnul.
  32. Dar iată legământul pe care-l voi încheia cu casa lui Israel, după zilele acela, zice Domnul: Voi pune legea Mea înăuntrul lor și pe inimile lor voi scrie și le voi fi Dumnezeu, iar ei Îmi vor fi popor.
  33. Și nu se vor mai învăța unul pe altul și frate pe frate, zicând: "Cunoașteți pe Domnul" că toți de la sine Mă vor cunoaște, de la mic până la mare, zice Domnul, pentru că Eu voi ierta fărădelegile lor și păcatele lor nu le voi mai pomeni".
  34. Așa zice Domnul, Cel ce a dat soarele ca să lumineze ziua și a pus legi lunii și stelelor, ca să lumineze noaptea; Cel ce tulbură marea, de-i mugesc valurile, și numele Lui este Domnul Savaot:
  35. "Când aceste legi vor înceta să mai aibă putere înaintea Mea, zice Domnul, atunci și seminția lui Israel va înceta pentru totdeauna să mai fie popor înaintea Mea.
  36. Așa zice Domnul: Dacă cerul poate fi măsurat sus și temeliile pământului cercetate jos, atunci și Eu voi lepăda toată seminția lui Israel pentru toate câte au făcut ei, zice Domnul.
  37. Iată vin zile - zice Domnul când cetatea se va zidi întru slava Domnului de la turnul Hananeel până la Poarta Colțului,
  38. Și funia de măsurat pământul va înainta de-a dreptul până la muntele Gareb și se va întoarce spre Goa.
  39. Și toată valea trupurilor moarte și a cenușii și tot câmpul până la pârâul Chedron, până la colțul porcilor cailor, spre răsărit, vor fi locuri sfințite pentru Domnul și nu vor mai fi niciodată nici pustiite, nici nimicite".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro