1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ieremia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 32

  1. Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia, în anul al zecelea al lui Sedechia, regele lui Iuda. Anul acesta era anul al optsprezecelea al lui Nabucodonosor.
  2. Atunci oștirea regelui Babilonului înconjurase Ierusalimul și proorocul Ieremia era închis în curtea temniței, care se afla lângă casa regelui lui Iuda.
  3. Acolo îl închisese regele Sedechia. zicând: "De ce proorocești și zici: Așa grăiește Domnul: Iată, voi da cetatea în mâinile regelui Babilonului, și acesta o va lua;
  4. Sedechia, regele lui Iuda, nu va scăpa din mâinile Caldeilor, ci va fi dat fără îndoială în mâinile regelui Babilonului și va grăi cu el gură către gură; ochii lui var vedea ochii aceluia,
  5. Atunci Ieremia a zis: "Așa a fost cuvântul Domnului către mine:
  6. Iată vine Hanameel, fiut lui Șalum, unchiul tău, vine la tine ca să-îi zică: "Cumpără pentru tine țarina mea cea din Anatot, pentru că după dreptul de înrudire se cuvine să o cumperi tu".
  7. și a venit la mine în curtea gărzii Hanameel, fiul unchiului meu, după cuvântul Domnului, și mi-a zis: "Cumpără țarina mea cea din Anatot, din pământul lui Veniamin, că al tău este dreptul de moștenire și al tău este dreptul de răscumpărare. Cumpăr-o pentru tine!"
  8. Atunci am cunoscut că acesta fusese cuvântul Domnului și am cumpărat de la Hanameel, fiul unchiului meu, țarina cea din Anatot și i-am cântărit șapte sicli de argint și zece arginți;
  9. Apoi am scris zapisul și l-am întărit cu pecetea, am chemat la aceasta martori și am cântărit argintul cu cântarul.
  10. Am luat atât zapisul de cumpărare cel pecetluit după lege și rânduială, cât și pe cel deschis;
  11. Și am dat acest zapis de cumpărare lui Baruh, fiul lui Neria, fiul lui Maasia, în fața lui Hanameel, fiul unchiului meu, și în fața martorilor care iscăliseră acest zapis de cumpărare, și în fața tuturor Iudeilor, care se aflau în curtea gărzii,
  12. Și în fața tuturor am poruncit lui Baruh:
  13. Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: "Ia zapisele acestea, - zapisul de cumpărare care este pecetluit și zapisul acesta deschis - și le pune într-un vas de lut, ca să stea acolo zile multe.
  14. Că așa zice Domnul Savant, Dumnezeul lui Israel: Casele, țarinile și viile vor fi din nou cumpărate în țara aceasta".
  15. Dând eu zapisul de cumpărare lui Baruh, fiul lui Neria, m-am rugat Domnului și am zis:
  16. "O, Doamne Dumnezeule, Tu ai făcut cerul și pământul cu puterea Ta cea mare și cu braț înalt și pentru Tine nimic nu este cu neputință!
  17. Tu arăți milă la mii și pedepsești fărădelegile părinților în sânul copiilor lor după ei; Tu ești Dumnezeu cel mare și puternic, al Cărui nume este Domnul Savaot;
  18. Cel mare în sfat și puternic în faptele Tale, ai Cărui ochi sunt deschiși asupra tuturor căilor fiilor oamenilor, ca să dai fiecăruia după căile lui și după roadele faptelor lui;
  19. Tu ai săvârșit semne și minuni în țara Egiptului și săvârșești și astăzi în Israel și printre oameni,
  20. Și ți-ai făcut nume, ca și astăzi, și ai scos pe poporul Tău Israel din pământul Egiptului prin semne și minuni, cu mână tare și cu braț înalt, în groază mare,
  21. Și le-ai dat lor țara aceasta, în care curge lapte și miere, pe care o făgăduiseși cu jurământ părinților lor, că le-o vei da;
  22. Și ei au intrat și au pus stăpânire pe ea, dar n-au ascultat glasul Tău ca să se poarte după legea Ta și n-au făcut ceea ce le-ai poruncit Tu să facă. De aceea ai adus asupra lor toate aceste nenorociri.
  23. Și Mi-au întors spatele, iar nu fața și, când i-am învățat, dis-de-dimineață i-am învățat și ei n-au voit să primească învățătură;
  24. Iată valurile de pământ se întind până la cetate ca să fie luată! Și cetatea prin sabie, foamete și ciumă se dă în mâinile Caldeilor, care luptă împotriva ei; ceea ce ai zis Tu, aceea se și împlinește. Și Tu vezi aceasta.
  25. Dar Tu, Doamne Dumnezeule, mi-ai zis: Cumpără-ți o țarină cu argint și cheamă martori, tocmai când cetatea se dă în mâinile Caldeilor".
  26. Atunci a fost cuvântul Domnului către Ieremia și a zis:
  27. Iată, Eu sunt Domnul Dumnezeu a tot trupul! Este oare ceva cu neputință la Mine?
  28. De aceea așa zice Domnul: "Iată voi da cetatea aceasta în mâinile Caldeilor și în mâinile lui Nabucodonosor, regele Babilonului, și acesta o va lua.
  29. Și vor intra Caldeii, care împresoară cetatea aceasta, vor da foc cetății și o vor arde cu foc pe ea și casele pe ale căror acoperișuri s-au adus tămâieri lui Baal și jertfe cu turnare în cinstea dumnezeilor străini, ca să Mă mânie pe Mine.
  30. Că fiii lui Israel și fiii lui Iuda au făcut numai rău înaintea ochilor Mei din tinerețile lor; fiii lui Israel M-au mâniat necontenit cu faptele mâinilor lor, zice Domnul.
  31. Cetatea aceasta, chiar din ziua zidirii sale și până astăzi, pare că a fost făcută pentru mânia Mea și pentru urgia Mea, ca s-o lepăd de la fala Mea,
  32. Din pricina răului fiilor lui Israel și al fiilor lui Iuda, pe care l-au făcut pentru mânierea Mea, ei și regii lor, căpeteniile lor, preoții lor și proorocii lor, bărbații lui Iuda și locuitorii Ierusalimului.
  33. În templul asupra căruia s-a chemat numele Meu au pus urâciunile lor, întinându-l.
  34. Au făcut locuri înalte lui Baal în valea fiilor lui Hinom, ca să treacă prin foc pe fiii lor și pe fiicele lor în cinstea lui Moloh, ceea ce Eu nu le-am poruncit, și nici prin minte nu Mi-a trecut că ei vor face această urâciune, ducând în păcat pe Iuda".
  35. Și acum, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel despre cetatea aceasta, de care ziceți: "Ea se va da în mâinile regelui Babilonului prin sabie, foamete și boala ciumei":
  36. "Iată îi voi aduna din toate țările, prin care i-am împrăștiat în mânia Mea și cu iuțimea Mea și în marea Mea întărâtare, și îi voi întoarce la locul acesta și le voi da viață fără de primejdie.
  37. Ei vor fi poporul Meu și Eu le voi fi Dumnezeu.
  38. Și le voi da o inimă și o cale, ca să se teamă de Mine în toate zilele vieții, spre binele dar și spre binele copiilor lor după ei.
  39. Voi încheia cu ei legământ veșnic, după care Eu nu Mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine și voi pune frica Mea în inima lor, ca ei să nu se mai abată de la Mine.
  40. Mă voi bucura să le fac bine și-i voi sădi tare în pământul acesta din toată inima Mea și din tot sufletul Meu".
  41. Că așa zice Domnul: "După cum am adus asupra poporului acestuia acest mare rău, așa voi aduce asupra lor tot binele pe care l-am rostit pentru ei.
  42. Și vor cumpăra țarină în țara aceasta, de care ziceți: "Aceasta este pustietate fără oameni și fără vite și este dată în mâna Caldeilor".
  43. Vor cumpăra țarini pe argint și le vor scrie în zapis și-l vor pecetlui și vor chema martori; cumpăra-vor țarine în pământul lui Veniamin și în împrejurimile Ierusalimului, prin cetățile lui Iuda și prin cetățile din munți, prin cetățile din câmp, prin cetățile de la miazăzi, că voi întoarce pe robii lor", zice Domnul.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro